Tevba i Istigfar – put Allahovoj milosti i oprostu

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Poštovani džema’ate, draga braćo,

Iza nas je evo pa skoro 2011 kalendarske godina. Zapravo, nalazimo se u zadnjoj desetini mjeseca decembra, a pred nama je, ako Bog da, nova 2012 kalendarska godina ili 1433 hidzretska.

Imajuci u vidu da na kraju svake tekuce i pocetkom slijedece godine svako svagdje u bilo kom smislu svodi racune, tako bismo i mi trebali na kraju svakog dana, mjeseca pa i godine da svedemo racune sami sa sobom i svojim porodicama. Kako bi vam unijeli nadu i pruzili sto bolji podstrek u novoj godini i buducnosti uopste danas govorimo na temu:„Tevba i istigfar – put Allahovoj milosti i oprostu.“

Muslimani u svijetu na različite načine dozivljavaju i prakticiraju islam, pa shodno tome na različit način se pripremaju i docekuju novu godinu. Mu’minima, vjernicima nije svejedno kako i na koji način, u kakvom stanju ce dočekati novu godinu. Oni, mu’mini, svakako, zele se što bolje pripremiti i cisti dočekati i zapoceti novu godinu. To tako jer oni znaju da Allah dž.š. u 222., ajetu Sure Bekare kazuje i potvrđuje da On voli one koji se kaju i one koji se čiste: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ „…Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222)

Niti jedan čovjek nije čist od grijeha, a čišćenje od grijeha je putem tevbe. Naša je dužnost Allahu se pokajati i zamoliti Ga da nam oprosti.
Na to ukazuje i Poslanik a.s., riječima: „Svi sinovi Ademovi (ljudi) su griješnici, a najbolji griješnici su oni koji čine tevbu!” (Muslim)

Ibn Ebi-Hatim prenosi od Zerra ibn Habejša da je rekao: „Upitao sam Ubejja ibn Ka’ba: Šta se podrazumijeva pod iskrenim pokajanjem (tevbetun nesuha)?” On mi reče: „Pitao sam Allahova Poslanika, a.s., o tome, pa mi odgovori:
“Iskreno pokajanje podrazumijeva da osjetiš kajanje za grijeh koji si počinio,pa tim kajanjem odmah zatražiš oprosta od Allaha dž.š. i više se nikad ne vraćaš tom grijehu.” – Ovo je ujedno i najbolja definicija tevbe i istigfara!

Allah dž.š., nas poziva da požurimo Njegovom oprostu pa kaže: “I nastojte da zasluzite oprost Gospodara svoga i Dzennet prostran kao nebesa i
zemlja za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133)
Allah dž.š., nas upučuje na tevbu, pa kaže:
“O vi koji vjerujete,učinite pokajanje Allahu iskreno,da bi Gospodar vašprekoružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo…” (Et-Tahrim, 8)
Allah dž.š., nas uvjerava i obečava, pa kaže: “A onima koji hrdava djela rade,pa se poslije pokaju i vjernici postanu,Gospodar tvoj ce, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan biti.” (El-Araf, 153.) “Ja cu sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela cini, i koji zatim na pravom putu istraje.” (Ta ha, 82.) “A onaj ko se bude pokajao i dobra djela cinio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;” (Furkan, 71.) “Onaj ko kakvo zlo ucini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, – naci ce da Allah prašta i da je Milostiv.” (En-Nisa, 110.)
Allah dž.š., u citiranim ajetima nas poziva i upučuje na tevbu i to ne bilo koju tevbu, nego onu koja će biti iskrena (tevbetun nesuha), a samo iskreno učinjena tevba, za počinjeni grijeh može da bude razlogom da grijesi čovjeka budu oprošteni. Allah je uistinu, dobar i milostiv!

Prenosi Ebu Hurejre r.a. riječi Poslanika a.s., koje potvrđuju Allahovu dž.š. milost:
„Naš Gospodar se svaku noć spušta na najniže nebo, kada dođe zadnja trećina noći,pa kaže:„Ko će Me zamoliti da mu udovoljim,ko će Me pitati da mu dam i ko će Mi zatražiti oprosta pa da mu oprostim!” (Muslim)
Od Enesa ibn Malika el-Ensarije, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Allah se više raduje tevbi nekoga od vas nego što se neko od vas raduje povratku izgubljene deve (u pustinji)” (Mutefekun alejhi)
Od el-Eggarre ibn Jessara el-Muznija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “O ljudi! Kajte se Allahu i molite ga da vam oprosti, a ja se u danu pokajem Allahu 100 puta.” (Muslim)
Od Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., prije smrti često govorio: “Slavljen i hvaljen neka je Allah, njemu se kajem i od njega oprosta tražim.” (Mutefekun alejhi)

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Tako mi onoga u cijoj ruci je moja duša, da vi ne griješite, Allah bi mjesto vas doveo druge ljude, koji bi griješili i Njemu se kajali, a On bi im opraštao.” (Muslim)
Od Enesa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: “O sine Ademov, ako me pozoveš i zamoliš za oprost, ja cu ti oprostiti, bez obzira na grijehe. O sine Ademov, da grijesi tvoji dopru do nebesa, pa me ti potom zamoliš za oprost, Ja cu ti ih sve oprostiti. O sine Ademov da mi dodeš sa grijesima kolika je Zemlja, a ne budeš mi pripisivao druga, Ja cu ti dati oprosta kolika je Zemlja.” (Tirmizi)

Dakle, Poslanik, a.s. koji je je bio čist od grijeha – dnevno je činio dovu više desetina puta, pa i nama je preporučio da to činimo, rekavši:
“Činite tevbu Allahu prije nego što vam smrt dodje.Poranite i pozurite činiti dobra dijela prije nego sto budete zaokupljeni poslom (ili necim drugim).Sa vašim Rabbom budite u vezi tako što
čete Ga se često sjecati da biste bili sretni. Naredjujte dobra dijela,bičete sacuvani (od zlih)i klonite se ruznih djela bičete
potpomognuti.O ljudi,imate putokaze -hodite prema njima,i imate kraj idite prema njemu! – Neka svaki čovjek uzme za sebe (tj.od ovog zivota zazivot u vječnosti),od Dunjaluka za Ahiret,od mladosti za starost,od zivota za smrt.Tako mi Onoga u čijoj je ruciMuhammedova duša,najpametniji je onaj koji se najčešce sjeca smrti,a najveci
vjernik je onaj ko se na najljepši način priprema za nju. Pa da, doista, znakovi pameti su ne zanijeti se kučom prolaznosti, a pripremiti se za kuču vječnosti.”

Prenosi Abdullah ibn Amr ibn As, da je Poslanik a.s., rekao:
„Imaju dvije vrste hidžre,da napustiš činjenje ružnih djela i da učiniš hidžru Allahu i Njegovu Poslaniku a.s.,a hidžra se neće prekinuti sve dok tevba
bude primana,a tevba će biti primana sve dok se ne pojavi Sunce sa Zapada,a kada
se Sunce pojavi sa Zapada,biće zapečaćeno u svakom srcu ono što se u tom momentu bude nalazilo, te će ljudima njihova djela (koja su do tada učinili) biti dovoljana!”
(Ahmed)
Po hadisu koji prenosi Ibn Omer, tevba roba se prima sve dok duša ne dođe u grkljan:
Prenosi Ibn Omer r.a. da je Poslanik a.s., rekao: „Uistinu Allah prima tevbu roba, sve dok mu duša ne dođe u grkljan!” (Tirmizi)
Požurimo sa tvebom, jer niko od nas ne zna kada će mu duša doći u grkljan, a tada je već kasno!

Rekao je Katade, r.a.: “Kur’an vas upucuje na vašu bolest i na vaš lijek. Vaša bolest su grijesi, a vaš lijek je istigfar”
Dakle, grijeh se karakteriše kao bolest a lijek tome je istigfar.

Draga braćo, nemojmo dozvoliti da nas brojnost naših grijeha još više udalji od tevbe a time i milosti i oprosta Uzvišenog Allaha. Požurimo sa iskrenom tevbom, prije nego bude kasno i ne vraćajmo se više nikada griješenju! Neka to bude naš zavjet Allahu Milostivom Samilosnom!
Neka to bude naš put Allahu, Njegovoj milosti i oprostu.

O Uzvišeni Allahu, molimo Te: “…pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (El-Bekare, 286.)
“Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren, ve la jagfiruz zunube illa ente. Fagfirli magfireten min ‘indike, verhamni, inneke entel gafurur rahim”
– “Allahu dragi, ja sam mnoga nasilja prema sebi ucinio, a grijehe ne oprašta drugi do Ti. Oprosti mi oprostom od Tebe, i smiluj mi se! Jer ti si Onaj koji oprašta i Milostivi.”

IKZB Braunau, 23.12.2011 g. Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …