Poslanikov posljednji vasijjet i Vasijjet Alije r.a.

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
02 Rebiu-l-evvel – 1435.H. / 03 Januar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Poslanikov posljednji vasijjet i Vasijjet Alije r.a.

hutbaHvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji nas je upozorio na strahote Sudnjega dana, i koji je naredio insanu da se sprema za te nastupajuće događaje. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinoga koji nema suparnika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik koga je poslao kao milost svim svjetovima, i putem njega obznanio stazu kojom kroče istinski putnici, Poslanik, koji je dokaz protiv svih inadžija.. Neka su Allahovi salavati i selami, na njega, ali i na njegovu porodicu, te ashabe koji su ga slijedili. A potom…
Postovani dzemate, draga braco,
Danas vam prenosim dva Vasijjeta ili Oporuke. Jedna je posljednja Oporuka posljednjeg Bozijeg Poslanika, naseg Miljenika Muhameda a.s. a druga kraca je oporuka Alije r.a.
Alija bin Ebi Talib je rekao: „Kada je objavljen ajet: Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. /Nasr/, Poslanik je bio bolestan. Nedugo poslije toga izašao je među ljude, u četvrtak, ispeo se na minber, a zatim sjeo. Lice mu je bilo požutjelo a oči ispunjene suzama. Pozvao je Bilala i naredio mu da poziva ljude po Medini jer Allahov Poslanik hoće nešto da im oporuči. Bilal je pozivao, i stari i mladi su se sakupili. Sva svoja vrata ostavili su otvorena, a njihova roba na tržnici, ostala je bez čuvara. I zene i djevojke su izašle iz svojih odaja kako bi čule Poslanikov vasijjet.
Džamija je postala tijesna da sve primi, pa je Poslanik ponavljao: ‘Napravite mjesta za one koji dolaze.’ Ustao je, zaplakao, zahvalio se Allahu, donio salavat na prijašnje poslanike i na sebe a zatim rekao: „Ja sam Muhammed sin Abdullahov, Poslanik poslije kojeg poslanika nema. Ljudi, znajte da sam iscrpljen i približilo se vrijeme mog odlaska sa dunjaluka. Čeznem za susretom sa svojim Gospodarem. Kolika li je samo tuga zbog rastanka sa mojim ummetom?! Šta li će oni govoriti poslije mene? Allahu moj, spasi ih, spasi ih.
Ljudi, poslušajte moju oporuku, upamtite je, čuvajte i neka oni koji su prisutni prenesu onima koji nisu s nama. Ovo vam je moja posljednja oporuka. Ljudi, Allah vam je u svojoj Knjizi pojasnio šta je halal a šta haram, šta treba da radite, a čega se treba kloniti. Ono što vam je dozvoljeno i smatrajte dozvoljenim a ono što vam je zabranjeno i vi zabranjujte. Vjerujte u ono što je manje jasno i radite po onome što je jasno. Uzimajte pouku iz primjera koji su u Kur’anu navedeni.“ Onda je podigao glavu prema nebu i rekao: „Allahu moj, dostavio sam i budi mi svjedok.“
„Ljudi, dobro se čuvajte prohtjeva koji vode u zabludu i koji su daleko od Allaha i Dženneta a blizu Džehennema. Dobro čuvajte džemat i budite čestiti. To vam je blizu Allaha i blizu Dženneta a daleko od Džehennema.“ Onda je rekao: „Allahu moj, dostavio sam.“
„Ljudi, tako vam Allaha, Allah neka vam bude na pameti kada se ophodite prema onima koji su u vašoj vlasti. Hranite ih onim što i sami jedete, odijevajte ih onako kako se i sami odijevate i nemojte ih zaduživati nečim što je iznad njihovih mogućnosti. I oni su meso i krv i stvorenja kao i vi sami. Znajte, onoga ko im bude nepravdu činio, ja ću dočekati kao protivnik na Danu Sudnjem, a Allah će presuditi. Tako vam Allaha, neka vam Allah bude na umu u odnosu prema vašim suprugama. Nemojte im nepravdu činiti, pa da vam budu uskraćena vaša dobra djela na Kijametskom danu. Jesam li dostavio?
Ljudi, sebe i porodice čuvajte od vatre, podučavajte ih, odgajajte, jer su vam oni pomoćnici i emanet koji vam je povjeren. Jesam li dostavio?
Ljudi, pokoravajte se onima koji su preuzeli na sebe poslove upravljanja i nemojte im se suprotstavljati, makar se radilo o sakatom robu Abesincu. Onaj ko se njima pokorava, taj se pokorava meni, a ko se pokorava meni, taj se pokorava Allahu. Ko njima odbije poslušnost, taj odbija poslušnost i meni, a ko meni odbija poslušnost, neposlušan je Allahu. Nemojte ustajati protiv njih i ne kršite svoje zavjete koje ste im dali sve dok su na pravom putu. Jesam li dostavio?
Ljudi, obavezni ste voljeti moju porodicu. Obavezni ste voljeti svoje učene. Nemojte ih nipošto mrziti, zavidjeti im i kuditi ih. Onaj ko ih voli, mene voli, a ko mene voli, voli i Allaha. Onaj ko njih mrzi, taj mrzi i mene, a ko mene mrzi i Allaha mrzi. Jesam li dostavio?
Ljudi, dobro vodite računa o dnevnim namazima, prethodno dobro vodeći računa o abdestu i vodite računa da u potpunosti obavljate ruku i sedždu.
Ljudi, dajite zekat na svoj imetak, jer onaj koji ne daje zekat, taj nema namaza, a ko nema namaza nema ni vjere, ni posta, ni hadždža a ni džihada. Allahu moj da li sam dostavio?
Ljudi, Allah je obaveznim hadždž učinio svakom onome ko za to ima mogućnosti, a ko to ne učini, neka umre kako hoće; kao židov ili kao kršćanin ili kao vatropoklonik. Jedino opravdanje mu je bolest koja bi ga onemogućila da obavi hadždž, ili nepravedan vladar. U protivnom neće imati mog šefa’ata, niti će se napojiti sa moga izvora. Da li sam dostavio?
Ljudi, Allah će vas na Kijametskom danu okupiti na jednoj ravnici, veličanstvenom mjestu. Tada će biti teško, na taj Dan neće koristiti ni imetak, ni potomstvo, osim onome ko Allahu dođe sa čistim srcem. Da li sam dostavio?
Ljudi, čuvajte svoj jezik, oči učinite plačnim a srca poniznim. Svoja tijela izmorenim borbom protiv svojih neprijatelja. Svoje džamije izgradite i održavajte svojim prisustvom u njima, a vaša vjera neka bude čista i iskrena. Budite dobri prema braći vjernicima i nastojte da činite što više dobrih djela. Čuvajte svoja stidna mjesta, od imetka svog dijelite sadaku i ne budite zavidni pa da vam dobra djela nestanu. Nemojte se međusobno ogovarati, pa da propadnete. Jesam li dostavio?
Ljudi, nastojte da što više robova oslobodite i radite dobra za Dan kada će vam biti potrebna i kada ćete biti u velikoj nevolji. Ne nanosite nepravdu jer će Allah parničiti s onim ko nepravdu čini i On će račun svoditi. Njemu ćete se vratiti, a On neće biti zadovoljan vašim grijesima. Ko od vas uradi neko dobro djelo, to je za njegovu korist, a ko uradi nešto hrđavo, to je uradio na svoju štetu. Tvoj Gospodar nikome neće nanijeti nepravdu. Bojte se Dana kada ćete se Allahu vratiti i kada će svakome biti isplaćeno i dato onako kako je zaslužio i nikome neće nepravda biti nanesena.
Ljudi, ja idem svome Gospodaru. Iscrpljen sam i Allahu ostavljam vašu vjeru i vaše emanete. Neka je Allahov spas na vas, skupino mojih ashaba, i neka je spas na čitav moj ummet.
Neka je Allahov spas na vas, Njegova milost i blagoslov“. Poslanik je završivši govor sišao sa minbera i otišao svojoj kući. Poslije toga nije više izlazio. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji ga vole i čitav njegov ummet.
Na kraju slijedi oporuka h. Alije r.a. Naime radi se o oporuci koju je Alija ibn ebi-Talib uputio s minbera Medinske džamije, a nama je prenose Selman Farisi i Haris Hamdani.
Nakon što je iskazao zahvalnost Allahu, dželle še’nuhu, i donio salavat i selam Poslaniku Muhammedu, ‘alejhis-selam, Alija ibn ebi-Talib je rekao:
»Primjer Ovoga svijeta je kao primjer zmije: doticanje je njezino nježno, ali joj je otrov poguban. Drži se zato podalje od svega što te privlači na njemu budući da to kratko ostaje s tobom. Odbaci od sebe brige radi njega (Dunjaluka), jer si se uvjerio da se rastanak s njim ne može izbjeći i da su mu stanja promjenjiva. Kad se osjećaš najviše privučen njime, tada ga se najviše kloni. Jer, uvijek kad je neko uvjeren u sreću na njemu, on ga ubacuje u opasnost. Ili kad se osjeća sigurnim u njemu, on mu sigurnost preinačuje u strah. Drži se za uže iz Kur’ana i uputu traži iz njega. Smatraj njegovo zakonito zakonitim, a njegovo nezakonito nezakonitim. Svjedoči istinu koja je bila u prošlosti. Uzmi pouku iz prošlosti radi onoga što je još preostalo od svijeta ovoga. Veličaj ime Allaha tako da Ga spominješ samo u istini.
Često se sjećaj smrti i onoga šta je poslije smrti. Nikad ne poželi smrt osim u uvjetima dostojnim. Budi oprezan spram djela svakoga koje počinilac njegov voli radi sebe, a ne voli ga radi muslimana općenito. Čuvaj se djela svakog učinjenog tajno, a kojeg se stidiš javno. Isto tako, čuvaj se djela svakog koje počinilac njegov, kad bude pitan o njemu, osuđuje ili se izvinjava za njega. Ne pravi od časti svoje metu za riječi ljudi. Ne prenosi ljudima o svemu što čuješ, jer to doseže do laži. Ne osporavaj sve što ti ljudi ispričaju, jer to će značiti neznanje. Obuzdaj ljutnju i oprosti kad si moćan kazniti. Pokaži suzdržljivost u času srdžbe i oprosti kad imaš vlast. Konačan ishod će biti u tvoju korist. Traži dobro iz blagodati svake koju ti je Allah dao i ne upropašćuj nijednu od blagodati Allahovih nad sobom. I neka se na tebi vidi trag onoga što ti je Allah podario od blagodati. Znaj da je vjernik najbolji koji je najdalje odmakao u trošenju od sebe, porodice svoje i imetka svog. Jer, što god pošalješ dobrog ispred sebe, to će ostati za tebe u zalihi. A dobitak od svega što ostaviš iza sebe, izvući će drugi. Izbjegavaj društvo onoga čije je mišljenje nepouzdano, a djelo njegovo odvratno budući da se o čovjeku sudi po drugu njegovu. Čuvaj se druženja sa poročnim, jer se porok veže za porok. Čuvaj se srdžbe, jer je to jedna od Iblisovih vojski velikih» («Nehdul-belaga», str. 223.).
Uzvišeni Allah kaže: »A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s Neba i iz Zemlje slali, ali su oni poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ili, zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se oni budu zabavljali? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji» (El-Ea’araf, 96.-99.).
Navedenom nije potreban nikakav dodatan komentar. Uzvišeni Bože, učini nas od onih koji će predano živjeti Poslanikov vasijjet i vasijjet Alije r.a. Amin!
Molimo Uzvišenog Allah da nam osnaži iman, omili vjeru našu i omrazi kufr. Amin! Gospodaru, učini nas od onih koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari i sačuvaj nas slijepog slijeđenja drugih! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima! Učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, šehida i drugih dobrih ljudi!

514 comments

 1. [url=http://premisg.costabrava.org/wp-content/uploads/Longchamp-9orNf/1-main-soldes-Fi.html]Sac Longchamp France Soldes[/url] punisher Longchamp cas [url=http://premisg.costabrava.org/wp-content/uploads/Longchamp-N55yk/v-portefeuille-femme-soldes-Ag.html]Sac Longchamp Soldes[/url] d’iphone chaussures de pompe

 2. When a trust is made, the trustee generally applies to get a separate taxes identification amount Following your graduation you could apply for yet
  another loan easily and will be okayed definitely

 3. sac longchamp noir cuir sac longchamp occasion\n Sac Longchamp Femme

 4. It did not take wish for computer system
  whizzes to decode the slot machine and also learn that
  they are not video game of ton of money.

 5. When the software is created, a port machine’s theoretical payout percentage is established at the factory.

 6. N0MOFZ very nice put up, i certainly love this web site, keep on it

 7. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help different users like its helped me. Great job.

 8. Secondly, presere focused. Slim ylur scope right down tto the 3-5 most vital adjustmnts
  and get them proper. I do know it’s hard, but your time is restricyed and the competitors
  would not sleep, sso invsst your time properly in the adjustments withh the best
  impact as an altermative of getting misplaced in tons
  of of little changes that noo person may notice.

 9. Probably tthe greatest strategies that have helped make some cash
  from online marketing is review posts which can be printed to
  promote product promo low cost grosws sales launched by the service
  provider during a specific time like black Friday, Summer season gross sales, December gross sales and many others.

 10. Hi I am so excited I found your weblog, I really
  found you by mistake, while I was searching on Digg
  for something else, Anyways I am here now and would just like to say
  many thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at the moment but I have book-marked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.

 11. Excellent site. Plenty of helpful information here.
  I’m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.
  And certainly, thank you for your sweat!

 12. If some one desires expert view on thhe topic of blogging aand site-building afterward i advise him/her tto
  pay a quick visit this web site, Keep up the fastidious job.

 13. sacoche longchamp pas cher longchamp sac de voyage\n Sac *longchamp* Edition Limitée " Autour De Ha Long" Soldes 2016

 14. Source Of course, what a great blog and enlightening posts, I surely will bookmark your site.Best Regards!

 15. Major thanks for the blog article. Want more.

 16. I am so grateful for your blog article.Really thank you! Really Cool.

 17. I cannot thank you enough for the blog. Awesome.

 18. Thank you ever so for you blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 19. Sac Longchamp Doré Pas Chère, My family members all the time say that I am killing my time here at web, except I know I am getting experience everyday by reading thes fastidious articles.|

 20. Awesome blog.Much thanks again. Great.

 21. Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Fantastic.

 22. Sac Longchamp Pliage Cheval Belle, An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people do not talk about such issues. To the next! Many thanks!!|

 23. Sac Voyage Longchamp Paris, Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 24. I value the post.Thanks Again. Awesome.

 25. I cannot thank you enough for the article post.Really thank you! Want more.

 26. Looking forward to reading more. Great blog post.Really thank you! Really Great.

 27. Say, you got a nice article post.Much thanks again. Much obliged.

 28. Awesome blog post.Thanks Again. Much obliged.

 29. Mini Sac Longchamp Pas Cher, This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 30. Sac Longchamp Pliage Cheval, It’s really a cool and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 31. Sac Longchamp Le Pliage Pas Cher, Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.|

 32. Sac Longchamp Hobo, Hi there, its good article regarding media print, we all know media is a impressive source of information.|

 33. Sac Longchamp Sacoche Derniere, Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.|

 34. Achat Sac A Mains Longchamp, Hi there, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s actually fine, keep up writing.|

 35. Sac Type Longchamp Pas Cher, Really when someone doesn’t know afterward its up to other visitors that they will help, so here it occurs.|

 36. Very informative post.Thanks Again. Fantastic.

 37. This is one awesome article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 38. I truly appreciate this post. Really Great.

 39. Hey, thanks for the blog article.Really thank you!

 40. I loved your article post.Really thank you! Awesome.

 41. wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 42. Very informative article post.Really looking forward to read more. Great.

 43. I really enjoy the blog article. Really Great.

 44. Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more.

 45. Thank you ever so for you article post.Really thank you! Really Cool.

 46. Wow, great article post.Much thanks again. Much obliged.

 47. Major thankies for the article post.Really thank you! Fantastic.

 48. Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 49. Im grateful for the post.Really thank you! Much obliged.

 50. Thank you for your blog post.

 51. I am so grateful for your blog post. Will read on…

 52. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Thanks Again. Will read on…

 53. R7VtY1 info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 54. Fantastic blog post.Thanks Again. Want more.

 55. Thanks again for the article. Awesome.

 56. Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Fantastic.

 57. I appreciate you sharing this post.Much thanks again. Keep writing.

 58. Great, thanks for sharing this blog article. Keep writing.

 59. Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 60. I cannot thank you enough for the article.Really thank you! Really Cool.

 61. This is one awesome article.Much thanks again. Great.

 62. I am so grateful for your blog article.Much thanks again. Want more.

 63. I value the article.Thanks Again. Great.

 64. I am so grateful for your blog article.Much thanks again. Cool.

 65. Appreciate you sharing, great post.Really thank you! Want more.

 66. Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 67. Im thankful for the article post.Much thanks again. Really Great.

 68. I value the blog article.Really thank you! Cool.

 69. Hey, thanks for the article post.Really thank you! Really Great.

 70. Thank you for your blog. Much obliged.

 71. I really liked your blog post.Thanks Again. Cool.

 72. Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Great.

 73. I really liked your post.Much thanks again. Awesome.

 74. Your great competence and kindness in maneuvering almost everything was essential. I usually do not know what I would ave done if I had not encountered such a subject like

 75. Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Want more.

 76. I appreciate you sharing this blog post. Really Cool.

 77. Thanks again for the article post.Really looking forward to read more.

 78. Wow, great blog. Much obliged.

 79. Im grateful for the blog.Thanks Again. Will read on

 80. Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Great.

 81. I am so grateful for your blog. Great.

 82. Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 83. later on and see if the problem still exists.

 84. Appreciate you sharing, great article post.Much thanks again. Really Cool.

 85. Thanks for the blog post.Much thanks again. Great.

 86. Your blogs continually include much of really up to date info. Where do you come up with this? Just stating you are very innovative. Thanks again

 87. Fantastic blog post.Really thank you! Cool.

 88. Very good blog article. Will read on…

 89. I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 90. Major thankies for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 91. Awesome blog.Much thanks again. Will read on…

 92. pretty beneficial gear, on the whole I imagine this is laudable of a bookmark, thanks

 93. I really enjoy the blog post.Much thanks again. Really Cool.

 94. This is one awesome post.Really thank you! Much obliged.

 95. Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Much obliged.

 96. Very informative article. Keep writing.

 97. Awesome article.Really thank you! Want more.

 98. Great article post.Really thank you! Great.

 99. Awesome blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 100. A round of applause for your blog post.Thanks Again. Awesome.

 101. Wanted posting. Loads of excellent writing here. I wish I saw it found the site sooner. Congrats!

 102. I think this is a real great article post.Thanks Again. Great.

 103. Looking forward to reading more. Great blog article.Really thank you! Fantastic.

 104. Great blog.Really thank you! Much obliged.

 105. Major thanks for the article post.Thanks Again.

 106. Very good blog article. Fantastic.

 107. I really liked your blog article.Thanks Again. Really Cool.

 108. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžll complain that you have copied materials from another supply

 109. pretty beneficial material, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 110. I think this is a real great article post. Want more.

 111. I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thank you again.

 112. I cannot thank you enough for the blog article. Will read on…

 113. Very good article. Want more.

 114. Im grateful for the article.Really thank you! Really Great.

 115. I value the blog.Really thank you! Awesome.

 116. Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 117. Fantastic blog article.Much thanks again. Keep writing.

 118. I appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 119. Major thanks for the blog.Really thank you! Much obliged.

 120. Im obliged for the article post. Really Cool.

 121. marc jacobs outlet store ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 122. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this site.

 123. Thanks again for the article. Really Great.

 124. Major thanks for the article.Thanks Again. Really Great.

 125. Really informative post.Really looking forward to read more. Cool.

 126. Enjoyed every bit of your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 127. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Much obliged.

 128. Great blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 129. wonderful service needed to internet buyers by their own individual team of keen golfers. The software creator even offers very huge discounts. The of
  nike air pas cher

 130. Say, you got a nice blog.Thanks Again. Really Great.

 131. I used to be able to find good information from your blog articles.

 132. Wonderful site. Lots of helpful info here. I am sending it to a few

 133. Very good blog post. Really Cool.

 134. Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 135. I really liked your article.Much thanks again. Great.

 136. Thanks so much for the article.Really thank you! Really Cool.

 137. Wow, great post. Much obliged.

 138. A round of applause for your post.Thanks Again. Want more.

 139. Great article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 140. I really liked your blog article.Much thanks again. Will read on…

 141. I am so grateful for your post.Really thank you! Great.

 142. A big thank you for your blog post.Really thank you! Will read on…

 143. Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Will read on…

 144. Major thanks for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 145. Perfectly composed articles , regards for selective information.

 146. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Really Great.

 147. Very informative blog article.Much thanks again. Great.

 148. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read post!

 149. I reckon something really interesting about your internet blog so i bookmarked.

 150. wow, awesome article post.Really looking forward to read more.

 151. A round of applause for your article post.Much thanks again. Great.

 152. Great artical, had no problems printing this page either.

 153. Great post.Much thanks again. Keep writing.

 154. Thanks for the article.Really thank you! Really Cool.

 155. Im grateful for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 156. Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 157. Hey, thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.

 158. I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Will read on…

 159. Thanks a lot for the article.Thanks Again. Much obliged.

 160. Very good info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 161. Enjoyed every bit of your post.Much thanks again. Really Cool.

 162. You will be my function models. Thanks for the post

 163. Thank you ever so for you article.Thanks Again. Really Cool.

 164. Thank you ever so for you blog.Much thanks again. Great.

 165. Thanks again for the article.Much thanks again. Awesome.

 166. I am so grateful for your post.Thanks Again. Awesome.

 167. This is one awesome article post. Really Cool.

 168. Thanks again for the article.Really thank you! Really Great.

 169. I think this is a real great post. Awesome.

 170. Real clear internet site, thanks for this post.

 171. Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more.

 172. I really enjoy the blog post. Great.

 173. Very good blog post.Thanks Again. Awesome.

 174. Really appreciate you sharing this article. Cool.

 175. I think this is a real great article post. Great.

 176. Thank you for your post.Really thank you! Fantastic.

 177. This website was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thank you!

 178. Thanks-a-mundo for the blog article. Really Cool.

 179. I visited several sites however the audio quality for audio songs current at this

 180. It as really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 181. Very good blog article.Thanks Again. Fantastic.

 182. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 183. Enjoyed every bit of your blog.Really looking forward to read more. Want more.

 184. This will be a great web site, might you be involved in doing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me!

 185. Im obliged for the post.Really looking forward to read more. Will read on…

 186. Major thankies for the blog post.Much thanks again. Will read on…

 187. wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 188. I truly appreciate this blog article.Much thanks again.

 189. It as nearly impossible to find well-informed people for this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 190. Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 191. Supporting the publish.. all the best Truly beneficial perspective, many thanks for posting.. My web browsings seem complete.. thank you. So content to get located this article..

 192. You really make it seem so easy with your presentation but

 193. upon your web site and in accession capital to claim that I

 194. I will right away grab your rss as I can at find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you ave any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 195. I truly appreciate this post. Really Cool.

 196. Very informative post.Really thank you! Fantastic.

 197. This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise info Thanks for sharing this one. A must read post!

 198. Im grateful for the post.Much thanks again. Really Cool.

 199. Really enjoyed this article post. Great.

 200. I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more. Want more.

 201. Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again.

 202. I am so grateful for your post.Much thanks again. Want more.

 203. I really enjoy the article post.Thanks Again. Much obliged.

 204. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Thanks Again. Cool.

 205. I am so grateful for your blog post.Thanks Again. Much obliged.

 206. Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 207. I value the article.Thanks Again. Fantastic.

 208. Thanks again for the blog.Thanks Again. Keep writing.

 209. Very good post.Really thank you! Cool.

 210. Some really prime content on this web site , bookmarked.

 211. Somebody essentially assist to make critically articles I would state.

 212. I appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Cool.

 213. Major thankies for the blog post.Much thanks again. Awesome.

 214. Really informative blog article.Much thanks again. Fantastic.

 215. wow, awesome article.Thanks Again.

 216. Thanks-a-mundo for the article.Thanks Again. Really Great.

 217. I loved your post.Much thanks again. Cool.

 218. Im grateful for the article. Great.

 219. Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Great.

 220. wow, awesome post.Thanks Again. Want more.

 221. wow, awesome post.Really looking forward to read more.

 222. Really informative article.Really thank you! Great.

 223. Thanks for the blog article.Much thanks again. Will read on

 224. I think other web-site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 225. Thanks-a-mundo for the blog post. Much obliged.

 226. Thanks a lot for the post.Really thank you! Really Cool.

 227. Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Awesome.

 228. Thanks-a-mundo for the blog.Thanks Again. Keep writing.

 229. Awesome blog post.Thanks Again. Want more.

 230. Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Great.

 231. Im thankful for the blog post.Much thanks again. Awesome.

 232. A big thank you for your article. Really Cool.

 233. Really informative blog article.Thanks Again. Will read on…

 234. I really enjoy the article.Much thanks again. Awesome.

 235. I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 236. wow, awesome blog article.Thanks Again. Really Great.

 237. Thanks a lot for the blog post. Much obliged.

 238. I am so grateful for your article.Much thanks again. Awesome.

 239. Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more.

 240. Very informative article post. Cool.

 241. Thanks so much for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 242. Wonderful put up, definitely regret not planning towards the USO style dinner. Keep up the excellent get the job done!

 243. Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Great.

 244. I appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.

 245. I really like and appreciate your blog.Much thanks again. Great.

 246. I really like and appreciate your article. Much obliged.

 247. Im thankful for the blog article. Want more.

 248. uniform apparel survive year. This style flatters

 249. I truly appreciate this blog.Much thanks again. Want more.

 250. Just Browsing While I was browsing today I noticed a great post about

 251. Thank you ever so for you article post.Much thanks again. Will read on…

 252. Thanks-a-mundo for the blog article. Cool.

 253. Im obliged for the article.Thanks Again. Really Cool.

 254. I am so grateful for your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 255. Awesome blog post. Awesome.

 256. Thank you ever so for you article.Thanks Again. Cool.

 257. The handbook submission and work might be billed bigger by the corporation.

 258. isabel marant sneakers pas cher isabel marant sneakers pas cher

 259. Really enjoyed this article post.Really thank you! Want more.

 260. Thanks again for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 261. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read article!

 262. Hey, thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 263. Really informative blog.Thanks Again. Will read on…

 264. Muchos Gracias for your article. Cool.

 265. Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Great.

 266. Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Cool.

 267. I really enjoy the article post.Much thanks again.

 268. Im obliged for the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 269. Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Want more.

 270. Im obliged for the blog.Really thank you! Really Great.

 271. Very good blog.Really thank you! Awesome.

 272. I value the article post.Thanks Again. Great.

 273. Great article.Really thank you! Awesome.

 274. Wow, great blog article.Really thank you! Keep writing.

 275. Enjoyed every bit of your blog.Much thanks again. Cool.

 276. Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Awesome.

 277. I cannot thank you enough for the article post.Really thank you! Fantastic.

 278. Thanks again for the article.Thanks Again. Much obliged.

 279. Im thankful for the article post.Really thank you! Awesome.

 280. I really enjoy the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 281. Im grateful for the blog article.Really thank you! Fantastic.

 282. Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Really Cool.

 283. Very good blog.Thanks Again. Really Cool.

 284. I appreciate you sharing this article. Will read on…

 285. Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 286. Great post.Really looking forward to read more. Will read on…

 287. I simply could not leave your site before suggesting that I really loved the usual information an individual supply for your guests? Is gonna be back steadily in order to inspect new posts

 288. I loved your article post. Cool.

 289. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 290. Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Want more.

 291. pretty practical material, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 292. I value the article.Thanks Again. Will read on…

 293. Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 294. I think this is a real great blog.Thanks Again. Really Great.

 295. Useful item would it live Satisfactory if i change interested in Greek in support of my sites subscribers? Thanks

 296. I value the article post.Really looking forward to read more. Want more.

 297. Very informative blog post.Really looking forward to read more. Great.

 298. Magnificent website. A lot of helpful information here. I am sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thanks in your sweat!

 299. Very informative blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 300. Im obliged for the article. Will read on

 301. I truly appreciate this blog article.Really thank you! Fantastic.

 302. Thank you for your blog article. this site

 303. I am so grateful for your article.Really thank you! Really Great.

 304. Major thankies for the blog. Awesome.

 305. Great blog.Much thanks again. Will read on…

 306. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article.

 307. Thank you for your great article! It continues to be very useful. I wish that you all carry on sharing your knowledge with us.

 308. Register a domain, search for available domains, renew and transfer domains, and choose from a wide variety of domain extensions.

 309. Really informative article post.Much thanks again. Great.

 310. You are my inhalation, I possess few blogs and often run out from brand . Actions lie louder than words. by Carolyn Wells.

 311. Thanks for the article post.Really thank you! Really Great.

 312. Major thankies for the blog article.Much thanks again.

 313. Wow, great post.Thanks Again. Will read on…

 314. Thanks for the blog article.Really thank you! Fantastic.

 315. I value the blog post.Really thank you! Want more.

 316. Very informative post. Will read on…

 317. you ?аА аБТ–event it, аА аЂаny plugin or

 318. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 319. Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Will read on

 320. I truly appreciate this post. I?аАТ’аЂа†ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thx again

 321. A round of applause for your article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 322. wow, awesome article post. Much obliged.

 323. I truly appreciate this post.Thanks Again. Great.

 324. I value the blog post.Thanks Again. Will read on…

 325. You ave made some really good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 326. Enjoyed every bit of your article post.Thanks Again. Awesome.

 327. Thanks again for the post.Much thanks again. Really Cool.

 328. Great article.Really looking forward to read more. Great.

 329. Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 330. This can be a set of words, not an essay. you might be incompetent

 331. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 332. What as up to every body, it as my first pay a quick visit of this web site; this web site

 333. very nice publish, i certainly love this website, carry on it

 334. I value the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 335. This unique blog is really interesting as well as diverting. I have picked up a lot of handy tips out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks a lot!

 336. Very good post! We are linking to this particularly great content on our site. Keep up the good writing.

 337. Really enjoyed this blog post. Want more.

 338. Very nice post. I definitely appreciate this website. Keep it up!

 339. Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Cool.

 340. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 341. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 342. I think this is a real great blog post.Really thank you! Fantastic.

 343. You have made some really good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 344. Very good article post.Much thanks again. Fantastic.

 345. Thanks for the article.Really thank you! Fantastic.

 346. It as enormous that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this place.

 347. Nice weblog here! Additionally your website a lot up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 348. This actually answered my downside, thanks!

 349. I think this is a real great blog post.Really thank you! Really Cool.

 350. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 351. Im thankful for the blog article.Really thank you! Great.

 352. I think this is a real great article.Really thank you! Great.

 353. wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.

 354. onto a friend who was conducting a little homework on this.

 355. Appreciate you sharing, great blog.Really thank you! Cool.

 356. I appreciate you sharing this article post.Really thank you! Much obliged.

 357. Thank you ever so for you article post.Much thanks again. Want more.

 358. Appreciate you sharing, great blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 359. I truly appreciate this blog article.Thanks Again. Fantastic.

 360. Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 361. Muchos Gracias for your blog article. Want more.

 362. Its hard to find good help I am regularly saying that its hard to procure good help, but here is

 363. Very good article.Really looking forward to read more. Will read on

 364. I loved your post.Much thanks again. Awesome.

 365. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

 366. Hey, thanks for the blog. Awesome.

 367. Im obliged for the blog.Much thanks again. Will read on…

 368. Im thankful for the post. Keep writing.

 369. This is one awesome blog article.Really thank you! Want more.

 370. Looking forward to reading more. Great article post. Really Great.

 371. Many A Way To, Media short term loans kansas

 372. Great, thanks for sharing this article post.Much thanks again. Really Cool.

 373. newest information. Also visit my web-site free weight loss programs online, Jeffery,

 374. Muchos Gracias for your blog post. Awesome.

 375. Thanks for the article.Much thanks again. Keep writing.

 376. You can definitely see your skills in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 377. Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Want more.

 378. Thanks for sharing this great piece. Very inspiring! (as always, btw)

 379. This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 380. Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Will read on…

 381. I think this is a real great article.Much thanks again. Fantastic.

 382. Integer vehicula pulvinar risus, quis sollicitudin nisl gravida ut

 383. There is visibly a lot to identify about this. I consider you made certain good points in features also.

 384. You made some clear points there. I did a search on the topic and found most guys will approve with your site.

 385. Great, thanks for sharing this article.Much thanks again. Awesome.

 386. Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Keep writing.

 387. wow, awesome post.Really thank you! Keep writing.

 388. I think this is a real great blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 389. Thanks again for the blog article.Really thank you! Really Great.

 390. I really liked your post.Much thanks again. Want more.

 391. I loved your article post.Thanks Again. Want more.

 392. Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Awesome.

 393. Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Cool.

 394. This information is priceless. When can I find out more?

 395. Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 396. I loved your post.Much thanks again. Will read on…

 397. You have mentioned very interesting details ! ps decent web site. аЂа‹аЂ O human race born to fly upward, wherefore at a little wind dost thou fall.аЂ аЂа› by Dante Alighieri.

 398. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 399. Really enjoyed this article.Really looking forward to read more. Will read on

 400. Very informative article post.Really thank you! Want more.

 401. Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Keep writing.

 402. I really like and appreciate your article post.Much thanks again. Want more.

 403. Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Keep writing.

 404. Thank you ever so for you article.Thanks Again. Keep writing.

 405. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the website is also very good.

 406. Thanks for sharing this fine piece. Very inspiring! (as always, btw)

 407. teeth whitening ulta teeth whitening yahoo answers teeth whitening for

 408. Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 409. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 410. Fantastic blog.Much thanks again. Really Great.

 411. Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 412. I value the article post. Really Great.

 413. Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again. Great.

 414. I really enjoy the post.Much thanks again. Will read on…

 415. This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Appreciate it!

 416. pretty useful stuff, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 417. Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Cool.

 418. Fantastic blog article.Thanks Again. Great.

 419. I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again. Fantastic.

 420. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information.

 421. Superb, what a website it is! This weblog provides valuable information

 422. Thank you ever so for you post.Much thanks again.

 423. Looking forward to reading more. Great blog article. Cool.

 424. I really liked your post.Really looking forward to read more. Awesome.

 425. Thanks a lot for the post.Thanks Again. Awesome.

 426. Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Awesome.

 427. I am so grateful for your blog.Much thanks again. Really Great.

 428. Very good article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 429. Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Want more.

 430. Perfect work you have done, this website is really cool with superb information.

 431. Fantastic blog post.Really thank you! Really Cool.

 432. This page truly has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 433. I think this is a real great blog article.Thanks Again. Will read on

 434. Say, you got a nice article.Really thank you! Great.

 435. information. The article has truly peaked my interest.

 436. This particular blog is really cool additionally informative. I have discovered helluva useful things out of this amazing blog. I ad love to go back again and again. Thanks a bunch!

 437. Well I found this on Digg, and I like it so I dugg it!

 438. Really informative blog article.Really thank you!

 439. Really informative blog article. Awesome.

 440. Say, you got a nice blog post.Really thank you! Will read on…

 441. This is one awesome article.Much thanks again. Awesome.

 442. I appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Great.

 443. Very neat blog.Thanks Again. Will read on…

 444. I value the blog article.Much thanks again. Will read on…

 445. This blog post is excellent, probably because of how well the subject was developed. I like some of the comments too.

 446. wow, awesome blog.Really thank you! Want more.

 447. Thanks again for the blog article. Great.

 448. Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Great.

 449. sprinted down the street to one of the button stores

 450. Many thanks! It a wonderful internet site!|

 451. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Great job.

 452. There is obviously a bunch to realize about this. I suppose you made certain good points in features also.

 453. You have brought up a very excellent points , regards for the post.

 454. Im thankful for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 455. Im obliged for the article post.Really thank you! Awesome.

 456. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 457. Perfectly pent articles, Really enjoyed studying.

 458. There as noticeably a bundle to know about this. I presume you made sure good factors in options also.

 459. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 460. Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Want more.

 461. wow, awesome article post.Thanks Again.

 462. A round of applause for your article.Really thank you! Awesome.

 463. Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 464. Im thankful for the blog. Awesome.

 465. Fantastic article.Much thanks again. Fantastic.

 466. Great blog post.Much thanks again. Will read on…

 467. Muchos Gracias for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 468. A round of applause for your article.Thanks Again. Want more.

 469. I appreciate you sharing this article post.Really thank you! Fantastic.

 470. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Really Cool.

 471. I really liked your blog article.Much thanks again. Cool.

 472. I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 473. Looking around I like to surf around the online world, often I will just go to Stumble Upon and follow thru

 474. Your style is unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 475. Im thankful for the blog article. Much obliged.

 476. later than having my breakfast coming again to

 477. Major thanks for the blog post.Thanks Again. Really Great.

 478. really appreciate your content. Please let me know.

 479. Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Great.

 480. I am so grateful for your article post.Really thank you! Great.

 481. Very neat blog article.Really thank you! Cool.

 482. Really informative blog article.Much thanks again. Really Cool.

 483. Really appreciate you sharing this post.Much thanks again.

 484. I really liked your blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 485. Thanks again for the blog.Really thank you! Want more.

 486. Thanks-a-mundo for the blog post.Really thank you! Really Cool.

 487. Great article post.Really thank you!

 488. Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Really Cool.

 489. Thanks so much for the blog.Thanks Again. Cool.

Leave a Reply

Your email address will not be published.