Poslanikov posljednji vasijjet i Vasijjet Alije r.a.

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
02 Rebiu-l-evvel – 1435.H. / 03 Januar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Poslanikov posljednji vasijjet i Vasijjet Alije r.a.

hutbaHvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji nas je upozorio na strahote Sudnjega dana, i koji je naredio insanu da se sprema za te nastupajuće događaje. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinoga koji nema suparnika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik koga je poslao kao milost svim svjetovima, i putem njega obznanio stazu kojom kroče istinski putnici, Poslanik, koji je dokaz protiv svih inadžija.. Neka su Allahovi salavati i selami, na njega, ali i na njegovu porodicu, te ashabe koji su ga slijedili. A potom…
Postovani dzemate, draga braco,
Danas vam prenosim dva Vasijjeta ili Oporuke. Jedna je posljednja Oporuka posljednjeg Bozijeg Poslanika, naseg Miljenika Muhameda a.s. a druga kraca je oporuka Alije r.a.
Alija bin Ebi Talib je rekao: „Kada je objavljen ajet: Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. /Nasr/, Poslanik je bio bolestan. Nedugo poslije toga izašao je među ljude, u četvrtak, ispeo se na minber, a zatim sjeo. Lice mu je bilo požutjelo a oči ispunjene suzama. Pozvao je Bilala i naredio mu da poziva ljude po Medini jer Allahov Poslanik hoće nešto da im oporuči. Bilal je pozivao, i stari i mladi su se sakupili. Sva svoja vrata ostavili su otvorena, a njihova roba na tržnici, ostala je bez čuvara. I zene i djevojke su izašle iz svojih odaja kako bi čule Poslanikov vasijjet.
Džamija je postala tijesna da sve primi, pa je Poslanik ponavljao: ‘Napravite mjesta za one koji dolaze.’ Ustao je, zaplakao, zahvalio se Allahu, donio salavat na prijašnje poslanike i na sebe a zatim rekao: „Ja sam Muhammed sin Abdullahov, Poslanik poslije kojeg poslanika nema. Ljudi, znajte da sam iscrpljen i približilo se vrijeme mog odlaska sa dunjaluka. Čeznem za susretom sa svojim Gospodarem. Kolika li je samo tuga zbog rastanka sa mojim ummetom?! Šta li će oni govoriti poslije mene? Allahu moj, spasi ih, spasi ih.
Ljudi, poslušajte moju oporuku, upamtite je, čuvajte i neka oni koji su prisutni prenesu onima koji nisu s nama. Ovo vam je moja posljednja oporuka. Ljudi, Allah vam je u svojoj Knjizi pojasnio šta je halal a šta haram, šta treba da radite, a čega se treba kloniti. Ono što vam je dozvoljeno i smatrajte dozvoljenim a ono što vam je zabranjeno i vi zabranjujte. Vjerujte u ono što je manje jasno i radite po onome što je jasno. Uzimajte pouku iz primjera koji su u Kur’anu navedeni.“ Onda je podigao glavu prema nebu i rekao: „Allahu moj, dostavio sam i budi mi svjedok.“
„Ljudi, dobro se čuvajte prohtjeva koji vode u zabludu i koji su daleko od Allaha i Dženneta a blizu Džehennema. Dobro čuvajte džemat i budite čestiti. To vam je blizu Allaha i blizu Dženneta a daleko od Džehennema.“ Onda je rekao: „Allahu moj, dostavio sam.“
„Ljudi, tako vam Allaha, Allah neka vam bude na pameti kada se ophodite prema onima koji su u vašoj vlasti. Hranite ih onim što i sami jedete, odijevajte ih onako kako se i sami odijevate i nemojte ih zaduživati nečim što je iznad njihovih mogućnosti. I oni su meso i krv i stvorenja kao i vi sami. Znajte, onoga ko im bude nepravdu činio, ja ću dočekati kao protivnik na Danu Sudnjem, a Allah će presuditi. Tako vam Allaha, neka vam Allah bude na umu u odnosu prema vašim suprugama. Nemojte im nepravdu činiti, pa da vam budu uskraćena vaša dobra djela na Kijametskom danu. Jesam li dostavio?
Ljudi, sebe i porodice čuvajte od vatre, podučavajte ih, odgajajte, jer su vam oni pomoćnici i emanet koji vam je povjeren. Jesam li dostavio?
Ljudi, pokoravajte se onima koji su preuzeli na sebe poslove upravljanja i nemojte im se suprotstavljati, makar se radilo o sakatom robu Abesincu. Onaj ko se njima pokorava, taj se pokorava meni, a ko se pokorava meni, taj se pokorava Allahu. Ko njima odbije poslušnost, taj odbija poslušnost i meni, a ko meni odbija poslušnost, neposlušan je Allahu. Nemojte ustajati protiv njih i ne kršite svoje zavjete koje ste im dali sve dok su na pravom putu. Jesam li dostavio?
Ljudi, obavezni ste voljeti moju porodicu. Obavezni ste voljeti svoje učene. Nemojte ih nipošto mrziti, zavidjeti im i kuditi ih. Onaj ko ih voli, mene voli, a ko mene voli, voli i Allaha. Onaj ko njih mrzi, taj mrzi i mene, a ko mene mrzi i Allaha mrzi. Jesam li dostavio?
Ljudi, dobro vodite računa o dnevnim namazima, prethodno dobro vodeći računa o abdestu i vodite računa da u potpunosti obavljate ruku i sedždu.
Ljudi, dajite zekat na svoj imetak, jer onaj koji ne daje zekat, taj nema namaza, a ko nema namaza nema ni vjere, ni posta, ni hadždža a ni džihada. Allahu moj da li sam dostavio?
Ljudi, Allah je obaveznim hadždž učinio svakom onome ko za to ima mogućnosti, a ko to ne učini, neka umre kako hoće; kao židov ili kao kršćanin ili kao vatropoklonik. Jedino opravdanje mu je bolest koja bi ga onemogućila da obavi hadždž, ili nepravedan vladar. U protivnom neće imati mog šefa’ata, niti će se napojiti sa moga izvora. Da li sam dostavio?
Ljudi, Allah će vas na Kijametskom danu okupiti na jednoj ravnici, veličanstvenom mjestu. Tada će biti teško, na taj Dan neće koristiti ni imetak, ni potomstvo, osim onome ko Allahu dođe sa čistim srcem. Da li sam dostavio?
Ljudi, čuvajte svoj jezik, oči učinite plačnim a srca poniznim. Svoja tijela izmorenim borbom protiv svojih neprijatelja. Svoje džamije izgradite i održavajte svojim prisustvom u njima, a vaša vjera neka bude čista i iskrena. Budite dobri prema braći vjernicima i nastojte da činite što više dobrih djela. Čuvajte svoja stidna mjesta, od imetka svog dijelite sadaku i ne budite zavidni pa da vam dobra djela nestanu. Nemojte se međusobno ogovarati, pa da propadnete. Jesam li dostavio?
Ljudi, nastojte da što više robova oslobodite i radite dobra za Dan kada će vam biti potrebna i kada ćete biti u velikoj nevolji. Ne nanosite nepravdu jer će Allah parničiti s onim ko nepravdu čini i On će račun svoditi. Njemu ćete se vratiti, a On neće biti zadovoljan vašim grijesima. Ko od vas uradi neko dobro djelo, to je za njegovu korist, a ko uradi nešto hrđavo, to je uradio na svoju štetu. Tvoj Gospodar nikome neće nanijeti nepravdu. Bojte se Dana kada ćete se Allahu vratiti i kada će svakome biti isplaćeno i dato onako kako je zaslužio i nikome neće nepravda biti nanesena.
Ljudi, ja idem svome Gospodaru. Iscrpljen sam i Allahu ostavljam vašu vjeru i vaše emanete. Neka je Allahov spas na vas, skupino mojih ashaba, i neka je spas na čitav moj ummet.
Neka je Allahov spas na vas, Njegova milost i blagoslov“. Poslanik je završivši govor sišao sa minbera i otišao svojoj kući. Poslije toga nije više izlazio. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji ga vole i čitav njegov ummet.
Na kraju slijedi oporuka h. Alije r.a. Naime radi se o oporuci koju je Alija ibn ebi-Talib uputio s minbera Medinske džamije, a nama je prenose Selman Farisi i Haris Hamdani.
Nakon što je iskazao zahvalnost Allahu, dželle še’nuhu, i donio salavat i selam Poslaniku Muhammedu, ‘alejhis-selam, Alija ibn ebi-Talib je rekao:
»Primjer Ovoga svijeta je kao primjer zmije: doticanje je njezino nježno, ali joj je otrov poguban. Drži se zato podalje od svega što te privlači na njemu budući da to kratko ostaje s tobom. Odbaci od sebe brige radi njega (Dunjaluka), jer si se uvjerio da se rastanak s njim ne može izbjeći i da su mu stanja promjenjiva. Kad se osjećaš najviše privučen njime, tada ga se najviše kloni. Jer, uvijek kad je neko uvjeren u sreću na njemu, on ga ubacuje u opasnost. Ili kad se osjeća sigurnim u njemu, on mu sigurnost preinačuje u strah. Drži se za uže iz Kur’ana i uputu traži iz njega. Smatraj njegovo zakonito zakonitim, a njegovo nezakonito nezakonitim. Svjedoči istinu koja je bila u prošlosti. Uzmi pouku iz prošlosti radi onoga što je još preostalo od svijeta ovoga. Veličaj ime Allaha tako da Ga spominješ samo u istini.
Često se sjećaj smrti i onoga šta je poslije smrti. Nikad ne poželi smrt osim u uvjetima dostojnim. Budi oprezan spram djela svakoga koje počinilac njegov voli radi sebe, a ne voli ga radi muslimana općenito. Čuvaj se djela svakog učinjenog tajno, a kojeg se stidiš javno. Isto tako, čuvaj se djela svakog koje počinilac njegov, kad bude pitan o njemu, osuđuje ili se izvinjava za njega. Ne pravi od časti svoje metu za riječi ljudi. Ne prenosi ljudima o svemu što čuješ, jer to doseže do laži. Ne osporavaj sve što ti ljudi ispričaju, jer to će značiti neznanje. Obuzdaj ljutnju i oprosti kad si moćan kazniti. Pokaži suzdržljivost u času srdžbe i oprosti kad imaš vlast. Konačan ishod će biti u tvoju korist. Traži dobro iz blagodati svake koju ti je Allah dao i ne upropašćuj nijednu od blagodati Allahovih nad sobom. I neka se na tebi vidi trag onoga što ti je Allah podario od blagodati. Znaj da je vjernik najbolji koji je najdalje odmakao u trošenju od sebe, porodice svoje i imetka svog. Jer, što god pošalješ dobrog ispred sebe, to će ostati za tebe u zalihi. A dobitak od svega što ostaviš iza sebe, izvući će drugi. Izbjegavaj društvo onoga čije je mišljenje nepouzdano, a djelo njegovo odvratno budući da se o čovjeku sudi po drugu njegovu. Čuvaj se druženja sa poročnim, jer se porok veže za porok. Čuvaj se srdžbe, jer je to jedna od Iblisovih vojski velikih» («Nehdul-belaga», str. 223.).
Uzvišeni Allah kaže: »A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s Neba i iz Zemlje slali, ali su oni poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ili, zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se oni budu zabavljali? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji» (El-Ea’araf, 96.-99.).
Navedenom nije potreban nikakav dodatan komentar. Uzvišeni Bože, učini nas od onih koji će predano živjeti Poslanikov vasijjet i vasijjet Alije r.a. Amin!
Molimo Uzvišenog Allah da nam osnaži iman, omili vjeru našu i omrazi kufr. Amin! Gospodaru, učini nas od onih koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari i sačuvaj nas slijepog slijeđenja drugih! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima! Učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, šehida i drugih dobrih ljudi!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …