Muhamed a.s. – donosilac radosne vijesti_2017

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
13 Rebiu –l – ewel – 1439.H. / 02 Decembar 2017.g.–Imam/Predavanje: Abdulah ef. Cajlakovic

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu koji nas je učinio svojim robovima, koji nam je ukazao na pravi put i koji nas izvodi iz tame na svjetlo. Neka je salavat i selam na posl-jednjeg Allahovog Poslanika, na najboljeg Allahovog roba, Muhammeda s.a.v.s. na njegovu porodicu, na ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

Postovani dzemate, braco i sestre;

Nalazimo se u mjesecu Mevluda – rodjenja Bozijeg Poslanika. Jucer smo zapoceli i slijedeci nekoliko hutbi-petkom cemo posvetiti upoznavanju, radu i djelu najboljeg Stvorenja medju nama. A u vecerasnjoj noci mjeseca mubarek Rebiu-l-evvela, zelim da nesto kazem na te-mu Muhamed a.s. kao donosilac radosne vijesti.
Allah dž.š. kaže: LE KAD KANE LEKUM FI RESULULLAHI USVETUN HASENETUN LI MEN KANE JERDŽULLAHE VE-L-JEVME-L-AHIRE VE ZEKERELLAHE KESIRA.
„Vi u Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi, na ovom svijetu i koji Allaha često spominje“. (El-Ahzāb, 21)
Muhammed a.s. kaže: „Ono što je dozvoljeno je jasno i ono što je zabranjeno je jasno, a to većina ljudi ne znaju. Ko bude uspio da se sačuva sumnjivih djela, on će sačuvati svoju vjeru i čast, a ko padne u sumnjiva djela, on je pao u zabranjeno…“
Ovo je jedan od četiri hadisa za kojeg je Ebu Davud rekao da, kad ne bi bilo drugih hadisa, bili bi dovoljni za čovječiji spas i uspjeh na dunjaluku i ahiretu.
Put Islama je označen i trasiran kelime-i-šehadetom, to jest vjerovanjem: da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. Božiji rob i Božiji Poslanik.
Izgovaranjem prvog dijela kelime-i- šehadeta vjernik potvrđuje: da samo u Allaha vjerujemo i Njemu robujemo i da naša dobra djela činimo samo u ime Njega, da Njemu pripadaju svojstva savršenstva i lijepa imena.
Izgovaranjem drugog dijela šehadeta mi vjerujemo i svjedočimo da je Muhammed a.s. Allahov rob i Poslanik.
Allah je odabirao Svoje poslanike kao donosioce radosne vijesti i one koji opominju. Allahovi Poslanici su milost: od Adema a.s. do Muhammeda a.s. Oni su bili dužni da tačno prenesu ono što im je Allah objavio. Allahovi poslanici su bili prepoznatljivi u svojim sredinama po svojim osobinama i vrlinama. Njihov zadatak je bio da opominju ljude, bez obzira na izazove i poteškoće kojima budu izloženi.
Mi vjerujemo u sve poslanike i ne pravimo razliku između njih. Vjerujemo da su bili sačuvani od grijeha, iskreni, da su ljudima istinu govorili i pravu vjeru prenosili.
Posljedni Allahov Poslanik, Muhammed a.s. je rođen u Mekki u mjesecu Rebiu-l-evvelu 571. godine. Muslimani u Bosni i Hercegovini i dijaspori ovaj mjesec shvataju kao mjesec mevluda, rođenja našeg Poslanika, a.s. jer je on Mustafa, što znači: odabrani. Allah dž.š. kaže da ga je poslao kao milost svjetovima. Mi u to vjerujemo i dužni smo da ga slijedimo.

Istorijski izvori navode da je, prije pojave Muhammeda a.s. stanje u kojem su se nalazili predislamski Arapi bilo haotično, vladao je nered.
Nešto više od pet vijekova nakon Allahovog poslanika Isa’a a.s. u društvu je vladalo odsustvo univerzalnih vrijednosti, a vladala čovjekova izgubljenost u vremenu i prostoru. Ljudi su pali u nepravdu, nemoral, nasilje, kidanja rodbinskih veza, nered, laž, i druge grijehe. Sve je ukazivalo na potrebu pojave Poslanika.
Trebalo je tu tminu osvijetliti. Tamu neba osvjetljavaju zvijezde, a tminu i mrak nevjerstva na Zemlji osvjetljavaju Vjerovjesnici, evlije, pobožni i učeni ljudi.
Jedno od njegovih najveličanstvenijih svojstava jeste to da je on donosilac radosne vijesti!
U suri Tegabun, Allaha dž.š. naređuje vjernicima da vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika a.s. kao svjetlo koje se objavljuje, pa kaže: ”Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.” (Et-Tegabun, 8)
U Suri Ahzab, Allah dž.š. kaže da je Poslanik a.s. poslat ljudima kao: svjedok, donosilac ra-dosne vijesti, opominjać, onaj koji poziva Allahu i svjetiljka koja sija: „O Vjerovjesnice, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao Poslanika koji opo-minje, da – po Njegovu naređenju – pozivas Allahu, i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti.“(El-Ahzab, 45-47)
U Tefsiru Ibn Kesire stoji: „O Vjerovjesniće, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosi-oca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje.“ Rijeći Uzvišenog: „svjedoka“, tj. koji svjedoći o Allahovoj jednoći i o tome da nema boga osim Njega i kao svjedoka ljudima o njihovim djelima na Sudnjem danu.
A rijeći Uzvišenog: „i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje“, tj. obveselitelja vjernika obilnom nagradom a opominjatelja nevjernika neizbježnom kaznom.
Rijeći Uzvišenog: „da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu“, tj. da stvorenja pozivaš da robuju svome Gospodaru po Njegovom naređenju koje ti je uputio, „i kao svjetiljku koja sija“, tj. Istina sa kojom si došao poput je Sunca u njegovom blještavilu i svjetlosti i samo Ga prkosnik može zanijekati.
Zanimljivo je primjetiti, prvo Dragi Allah kaže; vjerujte – u svijetlo koje objavljujemo‘, a onda kaže; i svjetiljku koja sija. Uistinu, više nego ikada, ljudskom rodu, tako i muslimanima, po-trebna je ta snažna, moralna osoba, u moru nemorala, potrebno je to svijetlo u tami zabluda, ta svijetiljka koja sija, u pomraćenju ljudskoga uma, ponašanja i mraku nemorala.
Aiša r.a. za njegov život kaže slijedeće: Prenosi Sa’d bin Hišam bin Amir: Došao sam kod Aiše i upitao je: ”O majko mu’mina! Reci mi nešto o ahlaku – ponašanju Poslanika a.s.!
Pa je rekla: Njegovo ponašanje je bio Kur’an. Zar ne ućiš rijeći Uzvišenog Stvoritelja: „Ti si uistinu na najvišem stupnju morala!” (Ahmed)
Allahov Poslanik – donosilac radosne vijesti a.s. je rekao: „Bešširu we la tuneffiru, jessiru we la tuassiru.“ – „Obveseljujte, a ne rastjeravajte, olakšavajte, a ne otežavajte.“ (Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika)
U svemu što je govorio i radio, Poslanik a.s. je olakšavao, nije otežavao; (ob)radovao, nije rastuživao; mirio nije zavađao; sve je bilo smisleno, sadržajno, poticajno i plodonosno.
Allah dž.š. kaže: KUL IN KUNTUM TUHIBBUNELLAHE FETTEBI’UNI JUHBIB KU MULLAHU VE JAGFIR LEKUM ZUNUBEKUM.
Što znači: „Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.“ (Sure Ali Imran, 31)
Jasno je da je neizbježno da slijedimo Muhammeda a.s. ako želimo sreću ovoga i budućeg svijeta.
Poslanikova misija i praksa se temeljila na dva principa: vjeri u Jednoga Boga i čuvanju jedinstva zajednice muslimana. Poslanik je odredio Ebu Bekra r.a. za predvođenje džemata. A poslao je Muaza bin Džebela r.a. u Jemen da širi islam.
U jednom hadisi-šerifu koga prenosi Omer bin el-Hatab r.a. navodi se da je Poslanik a.s. rekao: „Savjetujem vam da se držite mojih ashaba, zatim onih poslije njih, pa i onih poslije njih. Obavještavam vas da će se u budućnosti raširiti laž do te mjere, da će se čovjek zaklinjati za nešto, za što nema potrebe da se zaklinje. Želit će da svjedoči, iako se svjedočenje neće tražiti od njega… Čuvajte džemat i ne razjedinjujte se. Šejtan upravlja onima koji napuste džemat, a u složnom džematu nema prostora za njega. Ko želi da zasluži Allahovu milost neka se drži džemata. Koga sretnim čini njegovo dobro djelo, a loše djelo ga žalosti, taj je vjernik“. (Tirmizi).
Mevlud je pobožni spjev u kojem se s ljubavlju i poštovanjem opisuje rođenje, život i smrt Muhammeda a.s. Naša ulema i imami imaju priliku da povodom mevluda upoznaju naše muslimane o vjeri, obavezama kojima smo zaduženi, te ciljevima poslanstva Muhammeda a.s. kao i njegovoj plemenitoj ličnosti.
Navodimo pozitivan pristup i praksu tumačenja mevluda kod nas od rahmetli Kasim ef. Dobrače, Mehmed ef. Handžića, Husein ef. Đoze, Ibrahim ef. Trebinjca, Sinanudin ef. Sokolovića, Kamil ef. Silajdžića, Ahmed ef. Smajlovića i drugih.
Allah dž.š. kaže: „Allah i Njegovi meleki donose salavat na Poslanika, o vjernici, i vi donosite salavat na Pejgambera i selam mu šaljite“. (XXXIII:56)
Eto, toliko, pa ko vjeruje, poštuje i slijedi Poslanika a.s. – blago njemu/njoj!
Molimo Allaha dž.š da poslanika Muhammeda a.s. ućini našim šefa’adžijom na Sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas ućini dostojnim sljedbenicima njegova puta. Amin!

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …