Jedinstvo ummeta i upozorenje na podvajanje

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Poštovani dzema’ate, draga braćo ,

Tema današnje hutbe je potreba za jedinstvom ummeta i štete koje prioizilaze iz nejedinstva, podvajanja i raznih vrsta razilazenja. Nepsoredan povod su brojne Skupštine naših Organizacija, na lokalnom, regionalnom i saveznom nivou. Tako i ova zadnja koja je bila 17.12.2011.god.
Nama je poznato da je jedan od velikih ciljeva dini-islama, upravo, jedinstvo muslimana, jedinstvo njihovih misljenja i djela, tj.zbijanje njihovih redova, sloga i razumjevanje.
Zbog toga su objavljeni brojni ajeti i izreceni brojni hadisi koji naredjuju jedinstvo i zblizavanje a zabranjuju, razilazenje, ne daj Boze, raskol i podvajanje. Izmedju ostalih, u Casnom Kur´anu citamo sljedece:
“Svi se cvrsto Allahovog uzeta drzite i nikako se ne razjedinjujte!” (Alu imran, 103)
Zatim: „Ova vasa vjera – jedina je prava vjera, a ja sam Gospodar vas, pa me se pricuvajte!” (El-Mu’minun, 52)

Potom:
„…i ne budete od onih koji mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjera svoju razbili i u stranke se podejelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovjeda.” (Er-Rum, 31-32)

Kada je rijec o jedinstvu muslimana ne mozemo zaobici sljedece hadise: „Vjernici su kao gradzevina, jedni druge podupiru…”(Buhari) Pa je to Poslanik a.s, pokazao ispreplevsi svoje prste. Takodzer: „Allahova ruka uz zajednicu je.” (Et-Tirmizi)

Kada govorimo o Poslanikovoj, a.s., realizaciji toga cilja ne mozemo a da ne zapazimo da se on, izmedju ostalog, usredsredio na sljedece:
– Istovjetnost odnosa prema svim muslimanima: Poslanik a.s., medju jedinkama ummeta nije pravio razliku osim po bogobojaznosti. Govoreci o tome rekao je: „Uistinu, vas Gospodar je Jedan, a vas otac jedan. Arap nema prednost nad nearapom niti arap nad arapom, crnac nema prednost nad bjelcem, niti bjelac nad crncem; ljudi se vrednuju po bogobojaznosti.” (Ahmed)

– Poslušnost i savjetovanje nadredzenih: Bilo da je rjec o liderima ili ulemi koji rade i sude prema Allahovoj, dzelle sanuhu, knjizi, Poslanik a.s., je govorio: „Ako vam bude nadredzen rob crnac koji postupa prema Kur’anu i sunnetu slusajte ga i budite mu pokorni.” (Ibn Madze)

– Opasnost šejtanske spletke: Poslanik a.s., upozorio je ummet na šejtana i njegovo poticanje mrznje medju vjernicima rekavši:„Šejtan je izgubio nadu da ce biti obozavan na Arapskom poluotoku, ali bit ce zadovoljan ako vjernike zavadi.” (Muslim i Ahmed)

– Zabranio je nasilje, ogovaranje i skrnavljenje casti muslimana, nasilno i nepravedno uzimanje tudeg imetka: „Uistinu su vaši zivoti, imeci i cast sveti kao sto je svet ovaj dan, (Arefat) ovoga mjeseca (zul-hidze) i u ovom gradu.” (Ahmed)
Poslanik a.s., je rekao: „Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi uobavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu.” (Ahmed)
Allah Uzvišeni kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (En-Nisa, 59.)
U komentaru ovaga ajeta, Ibn Kesir kaze: El-Buhari navodi predanje od Enesa, koji kaže da je Allahov Poslanik, a.s,, rekao: „Slušajte i pokoravajte se, pa makar vam naredzivao abesinski rob čija je glava kao groždzica!” Ibn-Džerir navodi predanje od Ebu-Hurejrea, koji prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Doci ce vam namjesnici nakon mene, pa ce vam dobročinitelj činiti dobro, a pokvarenjak zlo! Slušajte ih i budite pokorni u svemu što je u skladu s istinom i klanjajte iza njih! Ako budu činili dobro, to pripada i vama i njima, a ako budu činili zlo, to pripada vama, a protiv je njih!” Od Ibn-Abbasa, r.a., navodi se da je rekao: – Allahov Poslanik, a.s,, kaže: „Ko kod svoga pretpostavljenog (vladara) vidi nešto loše, neka se strpi, jer niko ko se razilazi sa zajednicom i za pedalj, nece umrijeti osim kao paganin!” Predanje navode Muslim i El-Buhari.

U jednom sahih (vjerodostojnom) hadisu o čijoj su vjerodostoj¬nosti saglasni El-Buhari i Muslim, od Ebu-Hurejrea se navodi kako on prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: „Ko se meni pokori, pokorio se i Allahu, a ko prema meni griješi, griješi i prema Allahu. Ko se pokori mome zas¬tupniku – i meni se je pokorio, a ko se ogriješi o moga zastupnika – i o mene se ogriješio!” Ove zapo¬vijedi odnose se na poslušnost učenim i pret¬postavljenim. Zato Allah Uzvišeni kaže: „pokoravajte se Allahu”, tj. slijedite Njegovu Knjigu, „i pokoravajte se Poslaniku”, tj. držite se njegova sunneta,”i nadležnim izmedju vas”, u svemu što vam narede u okviru pokornosti Allahu, a ne griješenju prema Njemu, jer „nema pokornosti stvorenju u griješenju prema Allahu”, kao što je to navedeno u hadisu, nego je „pokornost samo u dob¬ru!” – „A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Alla¬hu i Poslaniku”, tj. Knjizi i sunnetu. To je zapovijed od Allaha Uzvišenog, jer u svemu u čemu ljudi raspravljaju o pitanjima osnova vjere i izvedenih pro¬pisa, dužni su da se obrate Knjizi i sunnetu, kao što i Allah Uzvišeni kaže: „Ma u čemu se razilazili, presuda pripada Allahu!” (I42:10)

Prema tome, ono što presude Knjiga i sun¬net, i što posvjedoče kao ispravno, to je istina, a na¬kon istine nema ništa osim zablude! Zato i Allah Uzvišeni kaže: „ako vjerujete u Allaha i drugi svijet!” To znači, vaša neslaganja i neznanje ostavite i obratite se Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegova Poslanika, pa prema njima sudite u svemu u čemu se ne slažete. Allah Uzvišeni kaže: ذَلِكَ خَيْرٌ „To je bolje”, tj. sudzenje na osnovi Allahove Knjige i sunneta Njego¬voga Poslanika, a.s., te obracanje njima bolje je, „i po poslje¬dicama ljepše”, tj. sa ljepšom posljedicom, rezulta¬tom i nagradom.

Allah Uzvišeni kaže: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojnipovjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.” (En-Nisa, 58)
Allah Uzvišeni naredzuje da se poslovi od povjere¬nja daju onima koji su ih dostojni. U hadisu Hasana, koji on navodi od Semure, stoji da je Allahov Poslanik, a.s,, rekao: „Cuvaj emanet onoga koji ti ga je povjerio i ne iznevjeri onoga ko je tebe iznevjerio!”Predanje na¬vode imam Ahmed i autori „Sunena” i to obuhvata sve stvari i poslove od povjerenja kojima je obavezan čovjek, počevši od prava Allaha Uzvišenog prema Svojim robovima (kao što su namaz, zekat, post, ke¬fareti, zavjeti i druge obaveze koje su čovjeku povje¬rene i za koje robovi ne znaju), do prava ljudi jednih prema drugima (kao što su: ugovori, stvari na čuvanju i drugo što povjeravaju jedni drugima bez dovoljnog uvida u to), a što je Allah naredio da se izvrši. Ko to ne učini na ovome svijetu, od njega ce se nadoknaditi na Sudnjem danu, što potvrdzuje i vjero¬dostojan hadis, prema kome je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Tada ce se sigurno dati prava onome kome pripadaju…”

Na spomenutu temu, jasne su poruke Uzvišenog Allaha i divan savjet: “Svi se cvrsto Allahovog uzeta drzite i nikako se ne razjedinjujte!” Poslanik a.s., se posebno trudio da vjernike upozori na sve što vodi u nered, nejedinstvo i podvajanje u zajednici muslimana. Hrabrio ih i objašnjavao vaznost i znacaj, sloge, jedinstva i rada za opce dobro islama i muslimana.
Jedinstvo, sloga, razumjevanje medju muslimanima je obaveza. Podvajanje, smutnje i spletke nije svojstvo muslimana, vjernika, šteta je, grijeh je i posljedice su nepredvidive. Radimo na tome da budemo slozni, jedinstveni, kompaktni imajuci razumjevanja jedni prema drugima.

Molim dragog Allah dz.s. da nam omili islam, poveca iman i ihsan, te da nam olaksa u radu za islam i muslimane. Amin!

BIKC 13.01.2012 g. /Hatib: Abdulah -ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …