Znacaj Dove

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
22 Sa’aban – 1436.H. / 07 Avgust 2015.g.–Imam/Hatib: Fahir Alimujkic

hutbaNeizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selamneka je nanjegovuporodicu, na ashabe, tabiine, šehide i sveAllahovedobrerobove.

Gospodar vaš je rekao: “Zovite Me i molite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi robuju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” (Gafir, 60.)
Dova ima veliku ulogu i visoko mjesto u islamu i u životu muslimana.
Uzvišeni Allah kaže: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!’” (El-Mu’min, 60), “ObožavajtezatoAllaha, iskreno Mu ispovijedajućivjeru – pamakar to bilomrskonevjernicima” (El-Mu’min, 14), “Molite se ponizno i u sebiGospodarusvome, ne voliOn one koji se previšeglasno mole. I ne pravitenerednaZemlji, kad je nanjoj red uspostavljen, a Njemu se molitesastrahom i nadom; milostAllahova je doistablizuonihkoji dobra djelačine” (El-A‘raf, 55–56), “On je Živi, nemabogaosimNjega, zatosamoNjegaobožavajte, iskreno Mu ispovijedajućivjeru…” (El-Mu’min, 65)
Prenosi se od EbuHurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s.,,rekao: “Allah se srdinaonogakoji od Njega ne traži (kojiGa ne moli).” (Tirmizi, IbnMadža i Ahmed)
Također se prenosi: “Allahunemaništaplemenitije od dove.” (Tirmizi)
Prenosi se od EbuHurejre, r.a., da je rekao: “ČuosamAllahovogPoslanika, a.s., kakogovori: ‘Nemanikogakouputidovu, a da mu Allah nećedati to štotražiili od njegaotklonitizlozaštamoli – svedok u dovi ne budetražioneštošto je grijehilištopredstavljaprekidanjerodbinskihveza.’” (Ahmed, Tirmizi)
Kadaanaliziramokorištenjeriječidova u Kur’anuČasnom i hadisimaPoslanika ,a.s., vidimo da našečinjenje dove – moljenjepredBogomUzvišenimzapravoznači da priznavanjesebeBožijimrobom i potpunoovisnim o Njemute da se u svomrobovanjunadamo Njegovojpažnji i milosti.
Bit dove je daklenašasvijest da robujemoStvoriteljusvome i da timrobovanjemtražimoNjegovublizinu i Njegovumilost.
Činjenje dove -moljenje je označenokaoključBožijemilosti, sredstvopribližavanjaBogu, činilacuslišanjazamolbi, sredstvoza spas odšejtana i zaživotduše.
Uzvišeni Allah kaže: “A kadaterobovi Moji zaMeneupitaju, Jasam, sigurno, blizu: odazivam se molbimoliteljakad Me zamoli. ZatonekaonipozivuMomeudovolje i nekavjeruju u Mene, da bi bilinaPravomputu” (El-Bekara, 186)
Dova je suštinaibadeta i njegov duh, jersvrhastvaranjačovjekajesteibadet, a svrhaibadetajestepovezivanje s Allahom, dok je dova ta kojaostvarujeovuvezu i povezanost u najširemobliku i s najjačimsredstvom.
Činjenje dove ne samo da pomažečovjeku u izbavljenjuodživotnihnevolja, boli i tegoba, negomožečakpromijenitikonačniishodživota i sačuvatiga od različitihiskušenja. Zatosuprvaciislamapreporučivali da se požuri s moljenjem.
Bilježi se odPoslanika, a.s., da je rekao: “Dova je sržibadeta, niko s dovomnijepropao!” (Biharu-l-envar)
Također se prenosi da je rekao: “Obratite se Allahusasvojimpotrebama, i kodNjega se sklanjajte od onogašto vas tišti, Njemuskrušenozavapite i od Njegamolite, jerdova je sržibadeta. Nema tog vjernikakojićeAllahazamoliti, a da mu nećebitiuslišano, pa, iliće Allah to ubrzati i odmah mu datinaDunjalukuiliće, pak, to odgoditizaAhiret, iliće mu oprostitigrijehe u mjerikoliko je učio dove – sveukolikonijetražioneštošto je grijeh!”
Božijamilostspušta se svugdje, međutim, potrebapovezana s traženjem i dovombivasnažnija u privlačenjuBožijemilosti, pa joj se Božijamilostodazivavišenegodrugimpotrebama.
Na ovuvrstupotrebeukazuječasniajet u suri En-Neml:
“Ko je Taj Koji se odazivanevoljnikukadGapozove i otklanjanevolju?!” (En-Neml, 62)
Časniajetusredsređuje se nadvijetačke: “nevolju” i “dovu”, odnosnona “nevoljnikukadGapozove”. A obojeprivlačiBožijumilost: i nevolja i dova, tekad se sjedine, tad se neminovnospuštaBožijamilost.
U islamu se, tako, prenosijasnapotvrdaznačaja dove i iskanjaodAllaha, iznošenjapotrebepredBoga i njenogotkrivanjatetraženjaNjegovemilosti. OdazivBožijipovezuje se s dovomkao u Allahovimriječima: “Gospodarvašrekao je: ‘Pozovite Me, Jaćuvam se odazvati!’” (El-Mu’min, 60)
Kur’an, također, potvrđuječinjenicu da je vrijednostčovjekakodAllaha u skladu s njegovomdovom:
“Reci: ‘MojGospodar ne bi vamnikakvupažnjupoklanjao da nijevaše dove!’” (El-Furkan, 77), kaoštopotvrđuje i to da je okretanjeod dove oholoodbijanjeibadetaAllahuUzvišenom:
“Gospodarvašrekao je: ‘PozoviteMe, Ja ćuvam se odazvati! Oni kojiizoholostinećeibadet da Mi čine – ućiće, sigurno, u Džehennemponiženi!’” (El-Mu’min, 60)
Naime, sveviše se primjećuje da ljudeobuhvatamaterijalninačingledanja na život i krozto, uslovnorečeno, okrenutostnaučno-tehnološkompogledu na životgdje se sanepovjerenjemgleda na dovu, njenumogućnost i učinke.
Vjernici ne smijuizgubitivjeru u dovu, vjeru u mogućnostnjenogispunjenja, vjeru u bliskostdragogAllaha i Njegovusvemoć. Ne smijedova da nambudezadnjaslamkazakoju se hvatamokadsvesmodrugeizgubili. Dovatreba da budeuvijekprisutna. Kakokažehazreti Alija, čudim se čovjekukojem je puklaoputa na obući a prijenego se sagne da je preveže ne zamoliAllaha da mupomogne. Ponekadnam se na dunjalukučini da smoprepuštenisamisebi, možda je tozatošto ne išćemoodAllahanegosamoodNjegovihrobovapanas je Allah prepustioonimaodkojihtražimo, a oninambezAllahovemoći ne moguništapomoć.
Gubitakpouzdanja u dovu, njenoostavljanjebio bi, ne dajBožejasanznakgubitkaveze s dragimBogom. Zato, danaskadabudemoučilikišnudovubudimoubijeđeni da je Allah čuje, da Allah svemože i da se Allah odazivamolbionogakoodnjegatraži, nemojmopritom da razmišljamoima li ilinemaoblaka. Allah je Onajkojioblakestvara i putanje im određuje, on vjetrovimaupravlja i svimdrugim. Njemuneka je svahvala, On je našGospodar, Milostivi, Samilosni!
MolimMilostivogGospodara da nasučvrsti na putuislama, da pomognenašojugroženojbraćidiljemsvijeta, da nassačuvaiskušenjakoja ne možemopodnijeti, da oprostinašimumrlimroditeljima i precima, da uputinašudjecu i potomke i učiniprvacimaummeta, da namoprostigrijehe i uvedenas u obećaniDžennet, u društvusaposlanicima, iskrenim, šehidima i dobrimljudima! Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …