Kur´anske Poruke

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
19 Redzep – 1436.H. / 08 Maj 2015.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaKur´anske Poruke

Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, šehide i sve Allahove dobre robove.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Dans govorimo o Kuranskim porukama. Vrlo često se desi, ponekad i u džamiji, i tokom hutbe, da nekom od nas stigne poruka na mobitel. Rijetko sačekamo da se hutba završi a da ne pogledamo od koga je i šta nam piše. Ne čudi to. Može biti važno. Ako i jest iole važna onda protabirimo nekoliko puta njen sadržaj da smo sto posto sigurni šta i o čemu nas obavještava. Nekad razmišljam, da nije ovako tehnika uznapredovala, da nema svako mobitel, nego, recimo, da ima jedan mobitel po džamiji pa da u toku džume zazvoni poruka bi li svi ustajali da vidimo, bi li odmah reagovali ili bi pustili ko će se prvi javiti. Možda bi reagovali oni koji očekuju nečije javljanje, ne znam.
Znam da je Uzvišeni Gospodar svima nama poslao Poruku, Objavu, Kur’an časni i da nismo ni blizu revnosni da vidimo šta je u toj poruci kao što smo revnosni da vidimo šta je u ovim SMS-ovima koje dobijamo na mobitel. Ako nekad uzmemo da čitamo Božiju Poruku, opet, ni blizu nismo revnosni da je baš upijamo, sagledavamo njenu poruku kao što činimo sa ovim “zemaljskim” porukama.
Mi znamo na dunjaluku da su neke stvari nužno povezane. Možemo to prikazati i kroz primjer spomenute SMS poruke. Ako ih hoćeš slati moraš imati telefon, mora ga imat onaj kome šalješ, moraš imat broj, signal, kredita …, pa moraš je upisati, kliknuti itd. Dakle, znamo, da ne možemo preskočiti nešto od ovog ako hoćemo da je pošaljemo. U Kur’anu su neke Istine također povezane, a mi ih u životu vrlo često preskačemo ili neke zanemarujemo, a mislimo da bez obzira na te propuste možemo da primimo i odašiljemo signal vjere.
Spram poruka Kur’ana mi imamo dvostruku odgovornost. Kao ummet i kao pojedinci. Kur´an je univerzalna knjiga koja i danas prednjači ispred civilizacije, nauke i ljudskog znanja, a mi kao pojedinci nećemo da posvetimo veću pažnju Kur’anu, niti pridajemo veliku vaznost i znacaj i uspjeh svakoga onoga ko nauci arapsko pismo i da nagradimo svako ono dijete koje nauci uciti Boziju Knjigu.
Nastaviću, s Božijom pomoći, da u današnjoj hutbi prenosim Božije Poruke ne bi li smo razmislili o njima. Pošto po prirodi volimo zanimljivosti, rubrike “jeste li znali” radi lakšeg pamćenja onog što govorim iskoristit ću tu osobinu ljudske prirode i podsjetit ću nas danas na četiri često ponavljane kur’anske naredbe i poruke koje u sebi objedinjuju po dvije obaveze koje se vežu jedna uz drugu. Prva je:
– Pokornost Allahu i Njegovu Poslaniku
Allah Uzvišeni mnogo puta u časnoj Knjizi naređuje pokornost Njemu i Njegovu Poslaniku. Većinom se prvo spominje pokornost Allahu pa onda odmah pokornost Poslaniku kao sastavni i nerazdvojni dio iste pokornosti:
Allah, dž.š. kaže:„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim predpostavljenim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (En-Nisa’, 59.)
Nekad se prvo naređuje pokornost Poslaniku dokazujući time da je to sastavni dio pokornosti Allahu: “Ko se pokori Poslaniku, pokorio se i Allahu, a ko glavu okrene, pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš !” (En-Nisa, 80)
Allah Uzvišeni je pokoravanje i slijeđenje Poslanika a.s. učinio i sredstvom preko kojeg se zadobija Allahova ljubav i uzrokom opraštanja njihovih grijeha te sredstvom do Upute: “Reci: “Ako Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i milostiv je!” (Ali – Imran, 31)
“Reci: “Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!”A ako se okrenete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bit ćete na Pravome putu – a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.” (En-Nur, 54)
U narednom ajetu, kojim se ne iscprljuju svi ajeti koji govore o ovome, poslušnost Poslaniku se veže uz naredbu obavljanja namaza i davanja zekata: “A vi namaz obavljajte i zekat dajte i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.”(En-Nur , 56 )
Ovim ajetom podsjetit ću vas na slijedeće naredbe na koje zajednički upućuje Poruka na 82 mjesta u Kur’anu a to je:
– Obavljanje namaza i davanje zekata
Namaz i zekat su spomenuti u osamdeset i dva ajeta zajedno što govori o njihovoj izuzetnoj važnosti. Namaz je stub vjere i gdje god mi bili on tim stubom ostaje i kao što namaz traži od nas pet puta dnevno da se okrenemo prema kibli, Božijoj kući, tako isto nas i Božija kuća pet puta dnevno podsjeća na našu kuću, a zekat koji se ovako često usko veže odmah uz namaz nas podsjeća da smo dužni voditi računa o onome što zarađujemo, priskrbljujemo i o tome da dio toga ulažemo u našu zajednicu. Navest ću još samo jedan ajet kao uvod u treću vezanu naredbu na koju želim podsjetiti:
“Onima koji vjeruju, i dobra djela čine, i namaz obavljaju, i zekat daju,pripada nagrada kod Gospodara njihova. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste!”(Bekare, 277)
Pored namaza i zekata u Kur’anu ćemo veoma često pročitati zajedno riječi:
– Oni koji vjeruju i rade dobra djela
„A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći…”(El-Bekara, 25.) …i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.”(El-Isra, 9.) i
„One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravom putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva.”(Junus, 9.)
„Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.”(Et-Tin, 4-6)
Dobra djela su, između ostalog i dokaz da naša priča nije prazna priča. A znamo kako često i koliko mnogo imamo prazne priče u našem društvu danas. Kur’an nas u 10 ajetu sure Fatir obavještava: “K Njemu se dižu lijepe riječi, a dobro djelo ih uzdiže”. (Fatir 10.)
Dakle, ako nema djela nema ni priče, džaba je, nema je šta podići. O povezanosti ovih činjenica i kur’anskih naredbi govorili smo kada smo analizirali poruke sure Asr:
“Tako mi vremena, – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.”(El-Asr)
I četvrta sintagma koja se često spominje, a objedinjuje dvije naredbe u sebi, na koju želim danas da podsjetim jeste sadržana u mnogim ajetima, a njihovo ponavljanje svakako ukazuje na veličinu i važnost baš kao i kod prethodnih primjera: “Reci: “Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje:
– da Njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite…” (El-En‘ām, 151.)
“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite!” (El-Isrā’, 23.)
Veliki je broj ajeta u kojima Uzvišeni Bog veže naredbu da mu se robuje, da mu se širk ne čini, sa poslušnošću roditeljima. Kako nam ova informacija danas može teško pasti. Možda je nismo ni znali. Kao da nam njome Uzvišeni uspoređuje neposlušnost prema roditeljima sa nevjerovanjem i širkom. Jesmo li znali da su roditelji toliko važni? Zna li to omladina danas?
Allah dz.s. poslušnost roditeljima naređuje: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti. “ (Lukman 14.)
Zahvalnost njemu Allah veže sa zahvalnošću roditeljima. Dođemo na Sudnji dan i kažemo: Bože mi smo ti bili zahvalni. A dobijemo odgovor: Ništa od tog, niste bili zahvalni roditeljima!” Poslanik skrece paznju: “Ne okrećite se od svojih očeva / roditelja. Jer ko to čini ne vjeruje u ono što je Allah objavio.” (Buharija i Muslim)
Iz citiranog ajeta vidi se da naš Gospodar, dž.š. insistira na zahvalnosti roditeljima odmah nakon iskazane zahvalnosti Njemu. Analogno tome, islamski učenjaci su mišljenja da Allah, dž.š. neće vjernicima prihvatiti i uvažiti četvero bez drugih četvero; vjerovanje bez dobrih djela, pokornost Allahu bez pokornosti Poslaniku, zahvalnost Allahu bez zahvalnosti roditeljima i namaz bez zekata.
O ovim temama, naravno, možete pronaći veliki broj hadisa, ja ih danas nisam toliko navodio iz želje da skrenem pažnju na same kur’anske ajete.
“I obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, kako su i oni mene, kad sam bio dijete, njegovali!” (El-Isrā’, 23-24)
Kur’anski izraz “Vahfid lehuma dženahaz-zulli miner-rahmeti” u doslovnom prijevodu znači: ”spusti krilo poniznosti svoje pred njima.” To također znači, kako prevodi Korkut, ”Budi prema njima pažljiv i ponizan”. Ovim ajetom nam naš Gospodar, dž.š. zapovijeda da, nakon što smo iskazali verbalnu naklonost i poštovanje, sad to moramo potvrditi i djelom.
Jer, kakva korist od lijepih riječi ako su roditelji prepušteni sami sebi i izvan domašaja naše njege i pomoći što nas opet vraća na 10 ajet sure Fatir: Dobro dijelo diže lijepu riječ i obrnuto.
Kur’an nas, također, kako vidimo i iz ovog ajeta, upućuje i na činjenje dove za naše roditelje.
Nuh, a.s. je molio: ”Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!” (Nuh, 28.)
U suri Ibrahim, 41. dovu Ibrahima, a.s.: “Gospodaru, daj mi da redovito obavljam namaz, ja i moje potomstvo! Gospodaru naš, uslišaj molbu moju! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima onog dana, kada počne obračunavanje![1] U suri Neml, 19. Prenosi se dova Sulejmanova a.s.: “Gospodaru nadahni me, da zahvaljujem na Tvojoj blagodati, kojom si obasuo mene i moje roditelje, i da radim dobra djela, s kojima ćeš Ti biti zadovoljan i uvedi me s Tvojom milošću među Tvoje dobre robove!”[2] Molim Allaha da nas učini od onih koji vjeruju i čine dobra djela, Koji se pokoravaju Allahu i Njegovu Poslaniku, koji namaz obavljaju i zekat daju, koji Bogu druga ne pripisuju i roditeljima dobročinstvo čine. Amin!
[1]Rabbidž’alni mukîmes-salâti ve min zurrijjetî, rabbenâ ve tekabbel duâ’. Rabbenagfir li ve li validejje ve lil-mu’mmine jevmejekumul-hisab.
[2]Rabbi evzi’nî en eškure ni’metekel-leti en’amte alejje ve alâ vâlidejje ve en a’męle sâlihan terdâhu ve edhilnî bi rahmetike fî ibâdikes-sâlihîn.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …