KNJIGA NASIH DJELA

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
3 Saffer – 1435.H. / 06. Decembar 2013.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaKNJIGA NASIH DJELA

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji nas je upozorio na strahote Sudnjega dana, i koji je naredio insanu da se sprema za te nastupajuće događaje. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinoga koji nema suparnika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik koga je poslao kao milost svim svjetovima, i putem njega obznanio stazu kojom kroče istinski putnici, Poslanik, koji je dokaz protiv svih inadžija.. Neka su Allahovi salavati i selami, na njega, ali i na njegovu porodicu, te ashabe koji su ga slijedili. A potom…

Postovani dzemate, draga braco;
Danas je 03. Saffer 1435 hidžretske godine, odnosno 06. Decembar 2013 po Isa a.s. gdje nam prvi datum govori koliko je vremena proteklo od hidžre posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammed a.s., iz Mekke u Medinu, a drugi nam govori koliko je vremena proteklo od rođenja pretposljednjeg Allahovog poslanika Isa a.s. Uzevši po jednom ili drugom datumu vidimo da je mnogo vremena prošlo, na hiljade godina od kako su ljudi počeli da račanuju vrijeme na ovaj način, a šta mislite koliko je vremena prošlo od Adema a.s., prvog čovjeka i prvog Allahovog poslanika? Šta mislite koliko je ljudi živjelo od tog prvog čovjeka do današnjeg dana? Mnogo, doista mnogo… A gdje su sada svi ti ljudi, gdje su sada ti milioni i milijarde koji su nekada bili živi? Svi su pomrli, niko od njih nije ostao, svi su završili svoj ovodunjalučki život, svi su spoznali istinu od koje se ne može pobjeći a to je kako Allaha kaže: „Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći” (Kaf, 19)
Svi mi dobro znamo da je smrt istina, znamo da ćemo jednog dana napustiti ovaj dunjaluk, da će se naše oči da zatvore, da više na ovome svijetu nećemo vidjeti ni sunce ni mjesec, ni drveće ni ptice ni cvijeće, svi mi znamo da ćemo jednog dana krenuti na put bez povratka ka našoj finalnoj destinaciji, ka ahiretu i da ćemo se susresti sa Allahom.
Pitamo li se kakav će to susret biti, hoćemo li se tom susretu radovati, da li će naša lica toga dana svijetla i nasmijana biti, ili će biti namrgođena, preda se gledati Pitamo li se u koju ruku će nam kitab naših djela biti dat, dal´ u desnu, dal´ u lijevu ruku? Upravo o tome danas govorimo, na temu “KNJIGA NASIH DJELA”
Draga braćo, svako od nas ima svoj kitab, svoju knjigu koju pišu Kiramen-kjatibin, plemeniti pisari, naši čuvari koji nad nama, svakom pjedinacno bdiju i koji dobro znaju ono što mi radimo. Allah kaže: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite”.(El-Infitar, 10-12)
O nama se braćo vodi detaljna evidencija, evidencija koja se ne može porediti ni sa jednom obavještajnom službom, jer pored nas bdiju danonoćno plemeniti meleki koji bilježe svako naše djelo, svaki naš pokret i svaku našu riječ. Jesmo li svjesni da su “Allahove kamere” uključene 24 sata dnevno? Jesmo li svjesni da smo mi glavni kreatori i autori knjige naših djela koju ćemo dobiti na Sudnjem danu. A šta li će ta knjiga sadržavati? Neki će se zastidjeti kada ugledaju svoju knjigu, sjetiće se svega onoga lošeg što su uradili i pomisliće da im nema spasa. Nikome taj momenat neće biti jednostavan, svako će se bojati onoga što je u toj knjizi zapisano, jer tu su dokazi za nas ili protiv nas.
Allah Uzvišeni na mnogo mjesta u Kur‘ani Kerimu govori o ovom momentu upoznavajući nas sa onim što će se desiti na budućem svijetu, na dan polaganja računa.U suri El-Inšikak Allah nam navodi prizor vjernika i prizor nevjernika koji na Sudnjem danu dobivaju knjigu svojih djela kako bi iz toga uzeli pouku te kaže:
“1. Kada se nebo rascijepi. 2. i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti -3.i kada se Zemlja rastegne, 4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni, 5. i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti – 6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: 7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data 8. lahko će račun položiti 9. i svojima će se radostan vratiti; 10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data 11. propast će prizivati 12. i u ognju će gorjeti, 13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio 14. i mislio da se nikada neće vratiti – 15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!”
Na Sudnjem danu će biti dvije skupine, oni koji će dobiti knjigu svojih djela u desnu ruku i oni će lahko račun položiti, a druga skupina su oni koji će knjigu svojih djela u lijevu ruku i to iza leđa dobiti, to su oni koji su smatrali sebe sretnim na ovom svijetu, koji su se sa svojim porodicama igrali i zabavljali i na Allaha zaboravljali, oni će biti pravi nesretnici onoga svijeta.
A u suri El-Kehf Allah nam navodi sljedeće ajete ne bi li razmislili: „A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu, – a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili -pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: “Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.”I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.”(El-Kehf, 47-49)
U suri El-Hakka, od 19 do 37 ajeta Allah nam najbolje predočava stanje vjernika dobročinitelja kao i stanje griješnika i nevjernika te kaže:„19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da – reći će: “Evo vam, čitajte knjigu moju, 20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.”21. I on će biti u životu zadovoljnom,22. u Džennetu predivnom, 23. čiji će plodovi na dohvat ruke biti. 24. “Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili” 25. A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije, 26. i da ni saznao nisam za obračun svoj! 27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila – 28. bogatstvo moje mi nije od koristi, 29. snage moje nema više!” 30. “Držite ga i u okove okujte, 31. zatim ga samo u vatri pržite, 32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite, 33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao, 34. i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao; 35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja 36. ni drugog jela osim pomija, 37. koje će samo nevjernici jesti.”

O čovječe, šta god da ti uradio na ovom svijetu, bilo da je to dobro ili loše, znaj da sve to samo činiš sebi i da ćeš samo za to biti nagrađen! Kaže Uzvišeni: « Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.» (Fussilet, 46)

Insan, dokle god da je živ i raspolaže svojom pameću, on mora da nešto radi, da bude u nekom pokretu, da razgovara, da planira… Ne može biti bezposlen! A, njegova djela, riječi i planovi se konstantno prebrojavaju i upisuju u Knjigu njegovih djela. Sve što govorimo svaku riječ bila ona dobra ili loša, pišu dva meleka, koja se nalaze sa naše desne i lijeve strane, i oni ništa ne izostavljaju. Onaj sa desne strane piše dobra a onaj sa lijeve loše riječi i djela. Knjiga naših djela bit će nam predočena na Sudnjem danu. Allah, dž.š., u Kur`anu kaže: „ Ikre kitabeke kefa binefsike-l-jevme alejke hasiba.“ Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što češ svoj račun polagati.“
Mi ne znamo hočemo li knjigu primiti sa lijeve ili desne strane. Ako dobijemo s lijeve strane, teško nama, tada ćemo biti stavljeni u okove i vatru, a ako dobijemo s desne strane, naše boravište bit će Džennet, imat ćemo susret sa Gospodarom i Stvoriteljem Allahom, dž.š., bit ćemo u društvu vjerovjesnika, poslanika, šehida i dobrih ljudi u mirisnim odajama Dženneta.
Kaže Uzvišeni: «Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.» (Qaf, 17,18)

Allahovo znanje obuhvata sve! «On vas noću uspavljuje, a zna i šta ste preko dana griješili.» (El-En’am, 60) «…i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.» (Et-tegabun, 4)

Na Sudnjem danu će Plemeniti meleci, pisari, tada protiv njega svjedočiti, i Zemlja na kojoj je činio djela: «…toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti.» (Ez-Zilzal, 4,5)

Od Ebu Hurejre r.a, se prenosi da je rekao: «Allahov Poslanik a.s je proučio ajet: «…toga Dana će ona vijesti svoje kazivati.» (Ez-Zilzal, 4), pa je rekao: Da li znate šta su to njene vijesti? Rekoše: Allah i Njegov Poslanik najbolje o tome znaju! Reče: Zaista su njene vijesti da svjedoči protiv svakog roba ili naroda za ono što je se na njoj uradilo, da kaže: ”Radio je to i to, toga i toga dana”, to su njene vijesti.» (Prenosi ga Imam Ahmed i Tirmizija i Nesaija)

Zajedno sa svjedočenjem Zemlje i meleka, protiv sina Ademovog će svjedočiti i njegov sluh i vid i koža i organi! Kaže Uzvišeni: «A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali, – i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o onome što su radili. “Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili. I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.» (Fussilet ,19-23)

Razmislimo o svome stanju, ako budemo suočeni sa ovakvom situacijom! Knjiga prebrojava nasa djela, Allah na tebe uvjek motri, a meleci o tebi svjedoče. Koža i tvoji organi pričaju i svjedoče… Nema mjesta za ikakvo poricanje, nema bježanja od obračuna…. Bojte se ovakve prilike i popravimo naša djela dok smo još u prilici! Nemojte diktirati Pisarima da loše o vama pišu, i, svjedoke zapošljavati osim u onome što će vam koristiti na Danu obračuna. «…na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti.» (Eš-Šu’ara’,88,89)

Čovjek je danas u mogućnosti da se sam obračunava i da svoju dušu upućuje na ono što će je spasiti od opasnosti. Treba da čini dobra djela i da se kaje Allahu od učinjenih grijeha. Kaže Uzvišeni: «I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju rđava.» (Hud, 114) Kaže Poslanika.s.: «Iza lošeg djela učini dobro, pa će ga izbrisati…» Međutim, na Sudnjem danu neće biti prilike da se riješiš loših djela, nikakvim sredstvom! Ni fidjom, ni nadoknadom, niti ugledom ni porijeklom! Kaže Uzvišeni: «O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva!» (El-Beqareh, 254) Značenje plemenitog ajeta je da toga dana niko neće moći sebe otkupiti, pa makar uložio i koliko je veličina Zemlje zlata.

Ničije zagovaranje mu neće koristiti! Svi putevi nade će biti zatvoreni! Kaže Uzvišeni: «…na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.» (‘Abbese, 34-37) Odnosno, u tom danu će čovjek vidjeti ljude koji su mu bili najbliskiji na dunjaluku, pa će pobjeći i udaljiti se od njih jer će tada veliki strah biti! Kaže Ikrime rahimehullah: Srest će čovjek svoju ženu pa će joj reći: O ti, kakav sam ti bio suprug? Ona će odgovoriti: Divan li si mi suprug bio, pa će ga pohvaliti dobrim koliko god ljepše mogla, pa će joj on kazati: Ja danas od tebe tražim da mi pokloniš samo jedno dobro djelo nebi li se spasio od onoga što me je snašlo! Pa će mu ona odgovoriti: Tvoja molba je lahka, međutim, nisam u mogućnosti da ti udovoljim jer se i ja plašim onoga čega se ti plašiš! Kaže: Čovjek će onda sresti svoje dijete, pa će se za njega zakačiti i reći: O sinčiću, kakav sam ti ja bio roditelj? Pa će ga pohvaliti, a on će mu reći: O moj sinčiću, potrebno mi je od tebe samo, koliko je trunka gorušice, tvojih dobrih djela, nebi li se spasio od onoga što vidiš. Reći će mu sin:

O babuka moj, tvoja molba je zaista lahka, međutim, i ja se bojim onoga čega se ti bojiš, ne mogu ti ništa dati! Kaže Uzvišeni: «…na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih.» (‘Abbese, 34-36)

Kaže Uzvišeni: « ..toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.» (‘Abbese,37) Odnosno, svako od njih će biti u strahu, zauzet samim sobom. Od Ibn Abbasa se prenosi, da je Poslanik, a.s., rekao da će ljudi biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. Tada je neka žena upitala: Pa, hoće li se gledati međusobno u stidna mjesta? Pa reče: Toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. (Kaže Tirmizija da je ovaj hadis hasenus sahih.)
Pa stoga, braćo, trudimo se i pripremajmo za Dan obraćuna i nagrade. Naređuje nam se poseban napor i trud. Allah, dž.š., kaže:“ I onim, što vam je potrebno za put, snadbijte se, a najbolja opskrba je bogobojaznost.“
Smrt neće nikoga izostaviti i ona će doći u određeno vrijeme koje ne možemo ubrzati niti usporiti. Allah, dž.š., kaže:“ Mi određujemo dan kada će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti.“ (El-Vakia`, 60)
Zato, braćo, spremajmo se za trenutak kada će doći melek smrti Azrail, klonimo se grijeha a činimo što više dobra djela. Učinimo pokajanje, jer put kajanja je jedan od načina koji vode Allahovom, dž.š., zadovoljstvu. Vrata kajanja – tevbe- su otvorena, Milostivi Allah prima iskrena pokajanja i noću i danju. Zašto da se uzdižemo i oholimo? Dokle, da nam srca budu kruta? Allah, dž.š., nas poziva tevbi.“ O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći uveo….“ (Et-Tahrim, 8)
Draga braćo, dobro razmislimo o onome što će ostati iza nas upisano u knjigu naših djela, dobro razmislimo kojeg smo meleka više zaposlili, da li onoga što piše naša dobra djela ili onoga što piše naša loša djela. Nastojmo da budemo od onih koji će kako Allah kaže:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ Toga dana će neka lica blistava biti,
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ u Gospodara svoga će gledati;
A ne da budemo od onih za koje Allah kaže:
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ toga dana će neka lica smrknuta biti,
تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ tešku nevolju će očekivati.
Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …