HADZ I KURBAN

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
06 Zul – Hidzdze – 1434.H. / 11 Oktobar 2013.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic
HADZ I KURBAN
hutbaHvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, koji nam je poslao Časni Kur’an i koji nam je poslao svog miljenika Muhammeda, s.a.v.s., da nam pokaze šta je pravi put a šta zabluda. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.
Postovani dzemate, draga braco;
Kao i svake godine pred nastupanje drugog najveceg muslimanskog praznika muslimani širom svijeta se pripremaju za izvršenje petog islamskog šarta, ili se pak pripremaju da zakolju kurban, ili se pripremaju za doček Bajrama.
Rijaset Islamske zajednice u BiH i ove godine, kao i predhodnih godina, vodi organiziranu akciju za uplatu kurbana u humanitarne svrhe u bošnjačkoj dijaspori. Izražavajući svoju zahvalnost svim muslimanima izvan domovine koji su svoje kurbane uplaćivali u humanitarne svrhe u okviru ove akcije, Rijaset i ove godine toplo preporućuje Bošnjacima i drugim muslimanima koji nisu u mogućnosti zaklati svoje kurbane u bošnjačkoj dijaspori, da učestvuju u ovoj akciji uplatom iznosa za svoj kurban.
Akcija će na području džemata Bošnjaka u dijaspori biti vođena prema ustaljenoj praksi, a cijena po jednom kurbanu iznosit 180 Eura,.
Draga braco, danas 06. Zul-Hidzdzeta 1434. god. po H., 11. oktobra 2013. godine, hutbu sam naslovio sa „I oglasi ljudima hadž“. Spomenutu temu sam odabrao u vrijeme intenzivnih priprema jednih za odlazak na hadž, ili pak drugih koji su na putu, da obave tu petu islamsku dužnost, kojom svaki mu’min, koji ga je dužan obaviti, upotpunjuje svoju građevinu islama, potpuno se čisti od grijeha i približava se svome Gospodaru. Osvrnut cemo se kratko i na vrijednosti klanja Kurbana.

Hadž je dužan obaviti svaki musliman i muslimanka, jedanput u životu, ako za to ispunjavaju uvjete: punoljetnost, mentalno i fizičko zdravlje, slobodu, materijalna sredstva i slobodnu komunikaciju (put). Onaj ko hadž niječe ili ga odvaja od drugih Islamskih šartova, prestaje biti musliman.
Allah, dz.s., o Kabi i njenoj okolini i obavezi hadža govori u 96. i 97. ajetu Sure Alu ‘Imran:

„Prvi Mesdžid sagrađen za ljude je onaj u Mekki, mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kome je stajao Ibrahim (Mekamu-Ibrahim) i ko uđe u njega bezbjedan je. Posjetiti Kabu je dužan, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti! A onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista je Allah od svega neovisan“.

Draga braco, Kaba je prvi mesdžid na Zemlji, a njegova okolica je mubarek. Kaba je putokaz vjernicima, ona je njihova Kibla, orijentir i magnet koji ih privlači. Prema njoj se mu’mini okreću u svojim namazima i žude da je posjete, dotaknu i da pored nje klanjaju svjedočeći Allahovu dz.s.veličinu, a svoju nemoć. Kaže Allah, dz.s., u 196. ajetu Sure El-Bekare:
Hadž i umru u ime Allaha izvršite!

Jedna od Allahovih dz.s., blagodati ljudima je i ta što je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti, a jedna od tih obaveza je i hadž koji se obavlja u prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždže. To su dani za koje je Poslanik a.s., potvrdio da su odabrani dani te je podsticao ashabe na što jači ibadet u tim danima. A mi se upravo nalazimo u tim danima.
Allah, dz.s., se u Suri El-Fedžr zaklinje ovim danima, pa kaže: Tako mi zore i deset noći.
Dani hadža su dani u kojima se gradi i učvršćuje peti islamski šart i jača iman vjernika. To su dani u kojima hadžija zaboravlja na dunjalučke probleme i preokupacije i dani u kojima se potpuno predaje ibadetu.

Allah, dz.s., u 197. ajetu Sure El-Bekare govoreći o hadžu kaže: „Hadž je u određenim mjesecima; onome ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama, nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se, a najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni“!

Hadž je kao što citirani ajet navodi u određeno vrijeme, u kojem, dok se hadžija nalazi u ihramu, nije dozvoljeno: “sastajati se” sa ženom – misli se na intiman odnos, ružno govoriti i svađati se s drugim hadžijama. Hadž predstavlja ibadet koji iziskuje fizički napor, pa je za taj put potrebna opskrba, a najbolja opskrba je takvaluk (bogobojaznost).

Oni koji su bili na hadžu znaju da je ovo uistinu najznačajnija opskrba hadžije na putu na hadž i garancija da će mu hadž biti primljen. Onima koji obave hadž i ne budu ružno govorili niti griješili, brišu se prošli grijesi, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija: Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: “Čuo sam Poslanika a.s, kada je rekao: ‘Ko obavi hadž radi Allaha, pa ne bude ružno govorio niti griješio, vratit će se (čist od grijeha) kao što je bio na dan kada ga je majka rodila!'”(Buharija)

Muhammed a.s., je upitan o tome koje je djelo najbolje, pa je odgovorio: Prenosi Ebu Hurejre, r.a.: “Upitan je Allahov Poslanik a.s.: „Koje djelo je najbolje?“ Rekao je: „Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika!“ Rekoše: „Šta onda?“ Reče: „Borba na Allahovome putu!“ Rekoše: „Zatim šta?“ Reče: „Bez gijeha učinjen hadž!“ (Buharija)

A u drugoj predaji stoji: Prenosi Aiša r.a., da je upitala Poslanika a.s.: “O Allahov Poslaniče! Da li da se borimo (mi žene) zajedno s vama?” Pa je Poslanik a.s, odgovorio: “Najbolji i najljepši džihad (žene) je bez grijeha obavljen hadž!” Kaže Aiša r.a.: “Nakon što sam čula ove riječi Poslanika a.s, nikada nisam izostavljala hadž.” (Buharija)

Izvršiti hadž je obaveza samo jedanput u životu, što potvrđuje sljedeći hadis: Prenosi Ebu Hurejre, r.a: “Obratio nam se Poslanik, a.s, govoreći: „O ljudi! Allah vam je naredio hadž, pa obavljajte hadž!“ Reče jedan čovjek: „Je li svake godine, Allahov Poslaniče?“ Poslanik, a.s., je šutio dok mu isto pitanje nije postavljeno tri puta, pa je rekao: „Da sam odgovorio sa ‘da’, to bi vam bila obaveza, a vi to ne bi bili u stanju.“ Zatim je rekao: „Ne pitajte me o onome što nisam objasnio, jer su narodi prije vas uništeni zbog mnogobrojnih pitanja i nesuglasica s njihovim poslanicima! Kada vam nešto naredim, to činite koliko možete, a kada vam nešto zabranim, toga se prođite!“ (Muslim)

Na kraju cemo spomenuti jos par hadisa o Hadzdzu:
Neka žena je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: “Moja majka je umrla a nije obavila hadždž, pa mogu li ja za nju obaviti hadždž?” “Možeš, obavi za nju,” reče joj Poslanik.” (Tirmizi, br. 929. “O hadždžu.” Muslim, u nešto dužoj verziji, br. 1149. “O postu,” poglavlje “O napaštanju za umrlog”. Ebu-Davud, br. 2877. “O oporukama”; Hadis prenosi Burejda, r.a.)
Neki čovjek se obratio Allahovome Poslaniku, a.s.: “Moja sestra se zavjetovala da će obaviti hadždž, a zatim je umrla.” Poslanik, a.s., reče: “šta misliš da je tvoja sestra nekom nešto ostala dužna, bi li se ti za nju odužio?” “Bih,” reče on. Poslanik, a.s, kaza: “Oduži se i Allahu, On je najpreči da Mu se oduži dug.” (Buhari, 11/507. “O zavjetovanju i zakletvama.” Nesai, 5/116. “O hadždžu” Hadis prenosi Abdullah b. Abbas, r. anhuma.)
Duba’a bin-Zubejr se obratila Allahovome Poslaniku, a.s: “Želim obaviti hadždž, a bolesna sam.” “Kreni ti na hadždž i uvjetuj (pri nijjetu): ‘Oslobodit ću se ihrama tamo gdje me Ti zaustaviš’ (bolešću, umorom).” (Buhari, 4/114. “O braku”. Muslim, br. 1207. “O hadždžu.” Nesai, 5/168. “O hadždžu”; Hadis prenosi Aiša, r.a.)
Braćo! Svi oni koji su bili na hadžu na različit način su doživjeli hadž i svi žude za ponovim susretom sa svetim mjestima. Blago onima kojima je Allah, dz.s., omogućio da mogu na hadž otići više puta, ali treba imati na umu da je hadž obaviti farz jedanput u životu, osim onih koji učestvuju u organizaciji hadža ili kao bedeli.
Braćo, požurimo s obavljanjem hadža, čim za to ispunimo uvjete! I neka je svim našim ovogodišnjim hadžijama inša-Allah hadž mebrur!
Za ovaj dolazeći Bajram se veže pored obavljanja hadža i čin žrtvovanja određene životinje Allahu Uzvišenom. Sve ono što nam Allah propisuje ima svoj smisao i svrhu. Kada čovjek zna zbog čega nešto čini biće mu daleko lakše i slađe da to obavi. Pitamo se zašto mi danas moramo da koljemo taj kurban, zašto da prinosimo žrtvu Allahu kada Allahu ne treba ni jelo ni piće, zbog čega nam je kurban propisan?
Prije svega značaj kurbana se ogleda u tome što je to čin pokornosti Allahu, to jest, ibadet. Kada nam Allah nešto naredi mi to mora da obavimo pa čak i kada ne možemo da dokučimo svojim razumom razlog zašto je to tako pa čak i onda kada nam nije drago. Primjer imamo u Ibrahimu, a.s., koji je samo zbog sna u kojem je čuo naredbu Svog Gospodara bio spreman da žrtvuje svoje rođeno dijete. Njegov iman, pokornost i ljubav prema Allahu su bili stavljeni na ispit. Da li ti je draže dijete tvoje od Allaha, da li možeš i ono što ti je najdraže da žrtvuješ u Moje ime? Allah je htio da ispita njegovu ljubav, a i danas je naša ljubav prema Allahu stavljena na ispit. Ako nisi u stanju da bilo šta žrvuješ u ime Allaha, da žrtvuješ kurbana, da žrtvuješ materijalna sredstva, da žrtvuješ svoje slobodno vrijeme radi islama, da žrtvuješ komfor i udobnost koju uživaš, da žrtvuješ ako treba i samoga sebe znaj da si pao na ispitu. Ibrahim, a.s., nije. On je položio svoj ispit, mada je odgađao s izvršenjem Allahove odredbe, jer ko je spreman svom djetetu da oduzme život. Žrtva koju mi prinosimo Allahu u liku kurbana je vid naše zahvalnosti i naše bogobojaznosti, gdje mi samo kažemo: “Čuli smo i pokoravamo se.”
Onaj ko vrši ovaj čin sa isključivim nijjetom da stekne Allahovo zadovoljstvo i da iskaže tim činom svoju pokornost njegov kurban će mu zaista biti kako kaže naš Resulullah jahalica preko Sirat-ćuprije. Aiša r.a., pripovijeda da je Resulullah s.a.v.s., rekao: “Najbolje čovjekovo djelo i ono što Allah najviše voli na Kurban-bajram je prolijevanje kurbanske krvi. Doista će kurban na Dan stajanja (Kijametskom danu) doći sa svojim rogovima, vunom i papcima. Zaista kurbanska krv stigne Allahu prije nego što padne na zemlju, pa zato lijepo postupajte sa kurbanima.” (Ibn Madže i Tirmizi)
A u sljedećem hadisu kaže naš Poslanik s.a.v.s.“Vlasnik kurbana ima dobro djelo za svaku dlaku kurbana.” Ili u sljedećem hadisu stoji: “O ljudi koljite kurban i računajte nagradu za njegovu krv, jer doista kurbanska krv, iako pada na zemlju, na čuvanju je kod Moćnog i Uzvišenog Allaha.”(Taberani)
Da je kurban vadžib zaklati upućuju nas prije svega riječi našeg Gospodara Allaha dž.š., gdje kaže: “Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog jedan je Bog, zato se samo njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne.” ( Hadž 34 )
A na drugom mjestu Allah kaže: “Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.” (Kevser 1-3)

Ko je dužan zaklati kurban – Prema šerijatskim propisima, na osnovu odluke Rijaseta i Reisu-l-uleme o utvrdzivanju Nisaba za mjesece Zu-l-Ka´de i Zu-l-Hidzdze 1434 hidzretske godine i prvi mjesec Muharrem nove hidzretske godine 1435, a na osnovu prakse hanefijske pravne skole – svaki musliman i muslimanka koji u vrijeme prva tri dana kurban bajrama budu posjedovali preko svojih kućnih potreba imovinu – bilo koje vrste – čija vrijednost odgovara nisabu srebra, šest stotina četrdeset jedan i pol grama, tj., koja imovina iznosi 725,69 KM ili 371,04 Eura – dužni su zaklati kurban. Dovoljan je jedan kurban za članove jedne porodice. U današnjem vremenu to je svaki onaj koji je zaposlen i ima toliko sredstava u dane Kurban bajrama da obezbjedi kurban.
A isto tako i riječi našeg Poslanika gdje kaže: “Ko bude u mogućnosti da zakolje kurban, a ne zakolje ga neka ne prisustvuje našim musallama – (mjestima predviđenim za klanjanje”.)
Vrijeme klanja kurbana – se najbolje razumije iz ovog hadisa Muhamed a.s.: “Prvo što ćemo na bajram uraditi je da klanjamo bajram namaz, a zatim ćemo se vratiti kućama i zaklati kurban.” Znači, kurban se nemože zaklati prije bajrama namaza. Muhamed a.s., je rekao: “Ko zakolje kurban prije nego se klanja bajram namaz to je samo njemu (tj., kao da je zaklao samo radi mesa – obićnu životinju).” Kako god je uslov muškarcima klati kurban to je isto tako i ženama koje su postigle nivo nisaba od viška imetka koje izričito one posjeduju. Ako čovjek kolje za cijelu svoju porodicu tada žena nije dužna.
Ja Rabbi, Ti nam olakšaj a ne otežaj. Ti nam pomozi da Ti se naše duše odazovu i da zijarete Mekku i Medinu, da zijarete Bejtullah, džamiju Allahova Poslanika, i druga časna i sveta mjesta. Amin.
Gospodaru, pomozi našoj braći koja su izložena napadima Tvojih i naših neprijatelja! Učvrsti nas na putu islama! Učini nas od onih koji obavljaju hadž i umru i kojima se brišu prošli grijesi! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

1. Kurban Bajram je dakle u utorak, 15.10.2013. god. Sabah namaz klanjamo, ako Bog da, u 6.00h, a Bajram namaz u 8h. i 12 minuta.

2. Tekst o nasoj desetogodisnjici dzemata i hatmama je izisao pored zvanicnog web portala Rijaseta IZBA, naravno nase dzematske web stranice i u nacitanijem Islamskom listu – novinama Proporod. Molim vas izdvojite 2 Eura i uzmite pri izlasku novi list Preporoda u kojem pored ovoga mozete procitati i jos dosta toga zanimljivog i interesantnog.

3. Takodjer, tu su jos uvijek DVD-evi, ko nije uzeo. Cijena je 10 eura. A tu su i knjige od Prof. Damira ef. Cijena je takodjer 10 Eura. Pa bujrum, uzmite. Sta izaberete da uzmete na tome i ostavite vas novac.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …