Deset Poslanikovih a.s., vasijjeta – oporuka

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik!

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Deset Poslanikovih a.s., vasijjeta – oporuka

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Poštovani džema’ate, draga braćo i sestre,
Na današnjoj džumi – hutbi sam nanijetio da se prisjetimo brojnih vasijjeta, oporuka i savjeta, izmedu kojih bismo, za ovu priliku mogli izdvojiti ovih deset, koje je, jedne prilike Poslanik a.s, uputio Muazu b Džebelu, r.a. Dakle, u današnjoj hutbi govorimo o deset vasijjeta Poslanika a.s.

Muaz b. Džebel, r.a, kaže: „Poslanik me ovasijjetio, posavjetio, zadužio sa deset savjeta i rekao:
1. Ne čini Allahu širka, makar bio ubijen ili sagorio.
2. Ne zlostavljaj roditelje, makar ti naredili da napustiš čeljad i imovinu.
3. Ne izostavi namjerno propisani namaz, jer onaj ko namjerno izostavi propisani namaz, njega napušta Allahova zaštita.
4. Ne konzumiraj alkohol, jer je to izvor svakog zla.
5. Čuvaj se grijeha, jer sa grijehom dolazi Allahova srdžba.
6. Ne bježi sa bojnog polja,makar ostao sam.
7. Ako smrt uzme sve ljude, ti ostani čvrst i nepokolebljiv.
8. Investiraj u svoju čeljad od svoga truda.
9. Ne diži štap odgoja sa njihova tijela.
10. Boj se Allaha za odgovornost prema njima.“

Pogledajte, draga braćo i sestre, kako je poslanik poredao red vasijjeta, u ovom hadisu. Svakako, na prvo mjesto je: Ne čini Allahu širka, makar bio ubijen ili sagorio! Šta je to širk? Širk je pripisivanje, pridruživanje Allahu sudruga u Njegovoj vlasti i božanstvenosti. Kaže Uzvišeni Allah: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا „Odista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je ispod toga, onome kome hoće.“ (En-Nisa, 48). To zato, jer i ovo kaže Uzvišeni Allah: „Doista je širk najveća nepravda.“ (Lukman, 13.)
Ovo i ovako je rekao Poslanik a.s, zato što je širk najveći grijeh. Poslanik, ‘alejhi selam je upitao: „Hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu? Kazali smo: „Svakako, Allahov poslaniče.“, „Činjenje širka Allahu, i neposlušnost roditeljima…“ (Mutefekun alejhi).

Drugo, što nam Poslanik vasijjeti je da pazimo, a ne zlostavljamo roditelje, makar ti naredili da napustiš čeljad i imovinu. Dakle, i onda kada bi roditelji naredili da, zbog potrebe njima ostavimo čeljad i imovinu, znači dvije njavažnije stvari, opet nesmije na zlo stavljati roditelje. Kur’an ovu dužnost spominje uporedno sa poslušnošću prema Allahu. قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا „Reci: “Dođite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje: da mu ništa ne pridružujete, i da roditeljima dobro činite…“ (El-En’am,151). وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite.” (El-Isra’, 23.)

Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a.: Pitao sam Vjerovjesnika, a.s.: „Koje je djelo najviše Allah voli? Odgovrio je: Namaz u njegovu vremenu. Koje zatim?, pitao sam. Odgovrio je: Dovročinstvo roditeljima. Koje zatim?, pitao sam. Odgovorio je: Borbu na Allahovom putu.”
Poslanik, najveći pedagog, postavio je dobročinstvo roditeljima, među dva najznačajnija djela u islamu: namaz u njegovu vremu i borba (različite vrste) na Allahovom putu. Namaz je stup vjere, a borba na Allahovu putu je vrhunac islama.

Treče, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne izostavi namjerno propisani namaz, jer onaj ko namjerno izostavi propisani namaz, njega napušta Allahova zaštita. Namaz je druga osnovna i praktična dužnost u islamu ili drugi islamki šart, tj.redovno i na vrijeme klanjati propisane namaze: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, kao i druge namaze. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ”Naredi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome!” (Ta Ha, 132.)
Namaz koji se iskreno obavlja oplemenjuje čovjeka u privatnom, javnom i društvenom životu:
„… i obavljaj molitvu; molitva zaista odvraća od razvrata i svega što jeružno; obavljanje molitve najveća je poslušnost! -A Allah zna šta radite.“ (El-Ankebut, 45.)
Poslanik a.s., u hadisu kaže: „Prvo za što će ljudi na Sudnjem danu biti pitani je namaz, pa ako on bude ispravan i druga djela će biti ispravna.” (Taberani) Ebu Hurejre i Seid el Hudri kažu: Jednog dana nam je Božiji Poslanik a.s., držao govor i rekao: ”…Nema ni jednog čovjeka koji redovno klanja pet vakata namaza, daje zekjat, posti ramazan i čuva se teških grijeha, a da mu na Sudnjem danu neče biti otvoreno svih osam džennetskih kapija…” (Hakim)

Četvrto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne konzumiraj alkohol, jer je to izvor svakog zla. Alkohol predstavlja jedno od najvećih zala današnjice i spada u jednu od velikih opasnosti pogotovo za mladu populaciju. Kaže Uzvišeni Allah: ”O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. „Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa, hocete li se okaniti?” (El-Maide, 90-91.)
Prenosi ‘Abdullah Ibn-Omer, r.a., da je Poslanik, s.a., rekao: “Ko se napije alkohola Allah mu neće primiti namaz četrdeset jutara (dana), pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti. Ako se ponovo vrati alkoholu, Allah mu neće primiti namaza četrdeset jutara, pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti. Ako se ponovo napije, Allah mu neće primiti namaza četrdeset jutara, pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti. Ako se ponovo vrati alkoholu, po četvrti put, namaz mu neće biti primljen četrdeset jutara, pa ako se pokaje, pokajanje mu neće biti primljeno i Allah će ga napojiti sa otrovne (gnojne) rijeke (u Džehennemu).” (Tirmizi)

Peto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, čuvaj se grijeha, jer sa grijehom dolazi Allahova srdžba. Allah dž.š. će iz Svoje milosti oprostiti male grijehe, kao što stoji u 31. ajetu Sure En-Nisa’: „Ako se budete klonili velikih grijeha, koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto.“ (En-Nisa’, 31) U hadiskom djelu koje se zove ‘Musned’ od imama Ahmeda bin Hanbela ima hadis u kojem Poslanik, a.s., kaže: „Čovjek može biti lišen i udobne nafake zbog grijeha koji čini.“

Šesto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne bježi sa bojnog polja,makar ostao sam. Onaj ko bježi sa bojnog polja čini veliki grijeh i ostavlja svoju braću u teškoj situaciji, brinući se samo za sebe. U sure El-Enfal stoji: „O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite; onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s’ namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće džehennem, a užasno je on boravište.“ (El-Enfal, 15-16)

Sedmo, što nam Poslanik a.s,vasijjeti je, ako smrt uzme sve ljude, ti ostani čvrst i nepokolebljiv!
Zadnje tri stvari što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, investiraj u svoju čeljad, konstantno odgajaj svoju čeljad i boj se Allaha za odgovornost prema njima. U današnje vrijeme, doista, najbolje što roditelj može investirati u svoje dijete, u čeljad svoju, je vrijeme i odgoj u duhu islama. Kaže Uzvišeni Allah: ”O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije ce gorivo ljudi i kamenje biti…” (Et-Tahirim, 6) A Poslanik: ”Ništa vrednije roditelj nemože u naslijedje ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu islama).” (Tirmizi)

Poruka je: Prihvatimo, istinski, ove vasijjete Poslanika Muhameda a.s.!

Molimo Allaha, dž.š, da poslanika Muhammeda, a.s., učini našim predvodnikom i šefa’adžijom na Sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas učini dostojnim sljedbenicima njegova puta. Amin!

Mesdzid BIKC Braunau, 22.04.2011g./Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …