STA SE DESAVA POSLIJE SMRTI

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
19 Muharrem – 1435.H. / 22. Novembar 2013.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaSTA SE DESAVA POSLIJE SMRTI

Zahvaljujemo se Allahu jednom i jedinom koji nije rodio niti rođen nije i kome niko ravan nije.
Salavat i selam šaljemo najodabranijem Poslaniku, Allahovom miljeniku, Muhammedu a.s,
njegovoj porodici, ashabima, tabiinima, šehidima i kao i svim muslimanima cijeloga svijeta.

Postovani dzemate, draga braco;
Hane, sluga Osmana r.a kaže: Kad god bi Osman r.a stajao iznad kabura, zaplakao bi, da mu se brada pokvasila od suza. Pa ga je neko upitao: Kad se spomenu Džennet i Džehennem, ti ne plačeš, ali kad se spomene kabur, ti dugo plačeš, kako to? Kaže Osman r.a: Čuo sam Poslanika a.s. kako kaže: Kabur je prva stanica za Ahiret, ko ga god prođe, biće mu lakše poslije toga, ko ga ne prođe, biće u najtežem položaju. I čuo sam Poslanika a.s. da kaže: Nikad nisam vidio strašniju stvar od mezarja.
Draga braćo, Sudnji dan svakom od nas ponaosob počinje kad umreš. I to nam je tema danas: Šta se dešava poslije smrti?
U bitki na Uhudu, šehidi , nakon što su vidjeli nagradu i počast od Allaha, željeli su da poruče svjoj braći koja još nisu postala šehidi, o položaju koji su dobili od Allaha. Kaže Poslanik a.s: Kad su vaša braća preselila kao šehidi na Uhudu, Allah je stavio njihove duše u zelene ptice, koje piju sa džennetskih izvora, jedu od njegovih plodova, i smiruju se na svjetiljkama od zlata, obješenih ispod Arša. Kad su vidjeli kakvo divno mesto imaju, hranu i piće, zamolili su: Ko će reći našoj braći o nama, da smo mi živi i u Džennetu, opskrbljeni, pa da naša braća znaju i da se ne ostave džihada i bojišta? Kaže Allah: Ja ću im prenijeti! I objavljen je ajet: “Nikako ne smatraj mrtvima, one koji su na Allahovom putu ubijeni! Ne, oni su živi i u obilju kod svoga Gospodara, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. (3;169-170).
Poslušajmo riječi Poslanika a.s. o putovanju duše. Uskoro ćemo svi na to putovanje. Od Bera´a ibn Aziba se prenosi: Slijedili smo sa Poslanika a.s. na jednoj dženazi jednog od ansarija. Kad smo stigli do kabura, prije nego smo ga spustili u kabur, Poslanik a.s je sjeo, okrenut prema Kibli, a mi smo sjeli oko njega, sjedili smo tihi, kao da su nam ptice na glavama. Poslanik a.s. je imao štap u ruci. Pogledao je u nebo pa zatim u zemlju, i tako tri puta. Zatim je rekao: Tražite od Allaha zaštitu od kaburskih azaba. Kada duša vjernika dođe do kraja svoga vremena na zemlji, počinje joj Ahiret. Meleci bijelih lica, svjetlih kao sunce, joj se pošalju sa nebesa, noseći sa sobom odjeću dženneta. Sjednu kraj vjernika dokle god pogled seže. Zatim dođe melek smrti, koji mu sjedne više glave i kaže: Blagoslovljena dušo, izađi u Allahovom oprostu i zadovoljstvu. Zatim mu duša izađe kao što kapljica vode sklizne niz grlo. I melek smrti je primi. Dok njegova duša ne izađe, svaki melek, između nebesa i zemlje, uči dovu za njega. Vrata nebesa mu se otvaraju, i stanovnici svih nebesa, mole Allaha za njegovu dušu.
Kad melek smrti uzme dušu, ostali meleci je ne ispuštaju ni za trenutak. Oni je istog časa umotaju u ogrtač, i namirišu je hanutom – posebnim mirisom. To je značenje Allahovih riječi: On vlada robovima svojim, i šalje vam čuvare, a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja dušu uzmu. (6;61).
U tom trenutku, duša zamiriše takvim mirisom, da ni najljepši misk na zemlji joj nije ravan. Oni će uzeti dušu sa sobom na nebesa, i kad god prođu kraj koje skupine meleka, oni primjete: Čija je ovo blagoslovljena duša? Pa ime se odgovori: To je taj i taj, sin tog i tog, koristeći najbolja imena kojim su ga zvali na dunjaluku. Iće sve dok ne doću do prvog neba. Tražiće da se otvori i biće im otvoreno. Na svakom nebu, oni koji su najbliži Allahu će im se pridružiti, sve dok ne dođu do sedmog neba, gdje će im Allah reći: Zapišite moga roba u Illijun. A znaš li šta je Illijjun? Knjiga ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. (83:19-21). Znači on će biti upisan u Illijjun. Zatim će Allah reći: Vratite ga nazad na zemlju, jer to je Moje obečanje: Ja sam njih stvorio od zemlje, Ja ću ih vratiti u nju, i ponovo ću ih izvesti iz nje.
Biće vraćen na zemlju, i njegova duša će se vratiti u njegovo tijelo. I on će ćuti korake njegovih drugova, koji ga ostavljaju. Zatim će mu doći dva lijepa meleka, koji će ga postaviti da sjedne. Zatim će ga upitati: Ko ti je Gospodar? A on će odgovoriti: Moj Gospodar je Allah. Zatim će ga pitati: Šta ti je vjera: Moja vjera je islam. Zatim će ga pitati: Ko ti je bio Poslanik? On će reći: Muhammed a.s. Začuće se glas sa nebesa: Moj rob je rekao istinu, i obucite ga odjećom Dženneta, i otvorite mu vrata Dženneta. Njegov kabur će se proširiti koliko god pogled seže. Zatim će pred njega izaći čovjek, lijepe građe i odjeće, koji će mu reći: Donosim ti vijesti koje će te obradovati. Donosim ti dobre vijesti da je Allah sa tobom zadovoljan, i vijesti o vječnom Džennetu. Ovo ti je dan koji ti je obećan. On će reći: A ko si ti? Pa će mu ovaj odgovoriti: Ja sam tvoja dobra djela, i Allaha mi, ja sam tebe uvijek vidio u žurbi da se pokoravaš Allahu, i nikad da mu ne budeš nepokoran, pa Allah te nagradio dobrim.
Zatim će mu se pokazati Džennet i Džehennem. Pa će mu biti rečeno: Ovo bi ti bilo mjesto da nisi slušao Allaha, ali ti je Allah dao ovo u Džennetu. Pa kad vidi šta ga čeka u Džennetu, on će povikati: O Gospodaru! Ubrzaj čas kada ću ući u njega. Ali će mu biti rećeno: Budi strpljiv.

A što se kafira tiče, on kad napušta ovaj svijet i prelazi na drugi, grubi meleci mu dođu, lica crnih, noseći sa sobom grubu odjeću iz Džehennema. Poredaju se oko njega, dokle god pogled seže. Zatim mu dođe melek smrti, koji mu sjedne više glave, i kaže: Izlazi zla dušo, u Allahovoj mržnji i nezadovoljstvu. I duša će mu biti iščupana takvom silom, kao što se zubati češalj teško provlači kroz mokru vunu. I biće proklinjan od svakog meleka, na nebesima i zemlji. Vrata nebesa će mu biti zatvorena, i stanovnici svakog neba će moliti Allaha da ne dozvoli takvoj duši da prođe kroz njihovo nebo. Njegova duša će se ubaciti u grubu odjeću nalik na vreću, koja zaudara kao najgori smrad mrtvog mesa. Pa kad prođu kraj bilo koje grupe meleka, oni će se zapitati: Čija li je ovo zla duša? Pa će im se reći: To je taj i taj, sin tog i tog, koristeći najgora imena kojim je bio nazivan na zemlji. Kad stignu do prvog neba, zatražiće da im se otvori ali neće. Pa je onda Resul a.s. proučio: Onima koji Naše dokaze budu poricali i prema njima se oholo odnosili – kapije džennetske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći, nego što će oni u Džennet ući. (7;40). Allah će narediti da se on zapiše u knjigu Sidždžin, na najnižoj zemlji. Pa će Allah narediti da se vrati na zemlju, jer to je Allahovo obećanje: Ja sam ga stvorio od nje, u nju ću ga vratiti, i iz nje ću ga opet izvesti. Pa će mu se duša baciti odozgo sve dok ne padne u njegovo tjelo. Zatim je Poslanik proučio: Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj koji bude smatrao da Allahu ima iko ravan, biće kao onaj koji je sa neba pao i koga su ptice razgrabile ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. (22;31). Pa će mu se duša vratiti u tijelo i on će ćuti korake drugova koji ga ostavljaju. Poslaće mu se dva meleka, koja će ga uspraviti da sjedne. I postaviće mu pitanje: Ko ti je Gospodar? A on neće znati odgovor.
Pa će ga pitati: Šta ti je vjera? Pa neće znati. Pa će ga pitati: Ko je poslanik poslan tvome narodu? Pa neće znati. I biće upitan: Šta ste govorili o čovjeku koji vam je poslan? Pa neće znati. Ali meleci će mu reći: Muhammed. A on će reći: Ne znam, ali sam čuo ljude da tako govore. Pa će mu se reći: Ne treba ni da znaš. Pa će se čuti glas sa nebesa: Slagao je. Ukrasite mu kabur vatrom, i otvorite mu vrata Džehennema. Pa će ga nešto od vatre Džehennema dotaći a kabur će mu se suziti, da će mu rebra ulaziti jedna u druga. Pokazaće mu se čovjek, ružnog izgleda, ružne odjeće, i lošeg mirisa, koji će mu reći: Donosim ti loše vijesti, ovo ti je dan obećani. A on će upitati: A ko si ti? Tvoje lice donosi loše vijesti. Pa će mu se reći:Ja sam tvoja loša djela. Allaha mi, samo sam te vidio u nepokornosti Allahu. Allah te nagradio zlim! Ispuštaće krike, koje mogu čuti svi osim ljudi i džina. Zatim će mu se pokazati vrata Džehennema. I kabur će mu se ukrasiti džehennemskom vatrom. Pa će on vikati: Moj Gospodaru, ne daj da Sudnji dan ikad dođe.
Draga braco, ovo je putovanje kojim ćemo svi proći. A koliko nas se zaustavilo i razmislilo i pripremilo za ovo. Kad bi bio upozoren da će te melek smrti posjetiti poslije magriba, šta bi radio? Zar ne bi besprekidno plakao i klanjao, i dijelio sadaku i izbacio dunjaluk iz srca. Zar se ne bi povratio Allahu sa iskrenom tewbom. Jednog dana, ne dugo poslije danas, vratićeš se svome Gospodaru, i On će te pitati za sve šta si uradio. Kaže Bukair ibn Amir: Kad bi smo rekli Abdu-l-Rahmanu ibn Abi Nuajmu da će melek smrti doći po njega, on ne bi imao više šta da uradi od dobrih djela. (Živio je svaki dan kao da će mu melek smrti doći svaku noć, a živio je svaku noć kao da će mu melek smrti doći svaki dan.)
Nakon smrti nekoga ljudi pokušavaju da učine šta dobro umrlom, na načine koji su mnogo puta protiv načela Kur´ana i hadisa. Danas neki čak dijele pozivnice i pripremaju sve moguće vrste hrane, i pretvara se ovo u zabavu, a trebalo je da bude tužan dogoađaj. U mnogim muslimanskim zemljama je ovo svakodnevna pojava, i određeni dani su uspostavljeni za ovu pojavu: treći dan, sedmi dan, deseti, četrdeseti i onda godišnje. I nažalost, ovim pojavama se više prisustvuje nego pojedinim farzovima, iako je ulema složna da je bidat haram i grijeh. Ibn al Humam al Hanafi kaže u Fethul Kadir, obnovljenoj knjizi fikha Ebu Hanife: Skupljanje na slave u kući preminulog, je čin radosti i veselja i činiti tako nešto je bidaat. Ovaj bidat je preuzet od hindusa, kao što poznati historičar, Bairooni (303 nakon hidžre) kaže u svojoj knjizi Kitab al Hind: Hindusi imaju određene dane i datume, kad se familija preminulog skuplja i poziva narod na hranu, 11 dana nakon smrti, zatim 15, godišnje, a naročito šesti dan u mjesecu. Od familije se očekuje da spremi hranu i piće za devet dana. Inače, prema hindu nevjeri, duša umrlog će putovati gladna i žedna.
Vrlo često nakon što neko umre, rodbina i prijatelji žele da nešto učine za umrlog. Ono sto mi trebamo uraditi i raditi, a na osnovu Kur´ana i Sunneta je slijedece: Prvo, mi trebamo da napravimo hranu porodici umrlog, a ne oni da prave hranu posjetiocima, jer su oni u stanju žalosti, i zadnja stvar koju oni treba da rade je da kuhaju za džemat. Kaže Poslanik a.s: Spremite hranu porodici Džafera r.a..
Drugo, izraziti im saučešće, ali za to nema određeno mjesto. Može se uraditi u džamiji, na ulici, u kuci. Kako god bilo, ako to uradimo u kući umrlog, ne trebamo odugovlačiti, nego samo kratko.
Trece, treba učiniti dovu umrlome, jer je to ono što je Poslanik a.s. radio kao i njegovi ashabi. Kaže Osman r.a: Kad god bi Poslanik a.s. pokopao nekoga, stao bi mu kraj kabura i rekao bi: Molite za oprost i molite da ga Allah učvrsti, jer ga sad ispituju. Kaže Poslanik a.s: Kad god koja osoba umre, prekidaju se sva njegova djela osim tri: neprekidna sadaka, znanje koje koristi drugim, i dijete koje če učiti dovu za njega.
Ko želi nagradu, sevabe, vrijeme je sad da se skupljau. Alija ibn Ebi Talib je stojao sa jednim ashabom kraj kabura pa ga je upitao: Kad bi se ovaj vratio na dunjaluk, šta misliš šta bi činio? Kaže ashab: Ništa osim do dobrih dijela. Kaže Alija r.a: Pa ako on ne može sad, budi ti taj koji će činiti dobra djela.
Učimo dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od posrtaja, da nas ucini istinskim sljedbenicima puta Pejgambera – Muhameda a.s. da u nasim srcima usadi ljubav prema Njemu – Allahu, prema nasoj vjeri Islamu, i prema nasem Miljeniku Muhamedu a.s. i svim prijasnim Poslanicima. Amin.
Molim Allaha da nas obraduje Džennetom, a udalji od Džehennema. Molimo Allaha da nas uputi na pravi put pa da se iskreno i svesrdno pripremamo za Kijametski i Sudnji Dan, Amin…a nas Sudnji Dan, draga braco, kao sto smo iz prilozenog culi nastupa nasom pojedinacnom smrcu.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …