Poslanikov s.a.v.s. noćni namaz

Noć je svojom tminom obavila Medinu, ali ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvijetlio spominjanjem Uzvišenog Allaha i obavljanjem noćnog namaza odazivajući se tako naredbi svoga Stvoritelja: “O ti umotani! Probdij noć osim malog dijela, polovinu njezinu ili malo manje od nje.” (El-Muzzemmil, 1-3)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao bi toliko dugo da su mu noge oticale, pa su ga upitali: ‘O Allahov Poslaniče, činiš to a Allah ti je oprostio prijašnje i buduće grijehe?’ Rekao je: ‘Zar da ne budem zahvalan rob?!’’’ (Ibn Madže)

Od Huzejfe bin Jemana, r.a., prenosi se da je rekao: “Klanjao sam jedne noći sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je počeo da uči suru El-Bekare. Pomislio sam: ‘Učinit će ruku` poslije sto ajeta’, ali on je nastavio s učenjem te sam pomislio: ‘Na rekatu će učiti cijelu suru El-Bekare.’ Zatim je počeo učiti suru Ali Imran, te ju je proučio, te sam opet pomislio: ‘Ruku` će učiniti nakon nje.’ Zatim je počeo učiti suru En-Nisa, te ju je proučio, učio je mutersilen (svaki harf je jasno izgovarao) kada bi proučio ajet u kome se nalazi slavljenje Allaha, slavio bi Ga, a kada bi proučio ajet u kome se traži (nešto), tražio bi, ako bi proučio traženje zaštite od Allaha, tražio bi je, zatim je učinio ruku`u i učio: ‘Neka si slavljen, Gospodaru moj Veličanstveni’, zadržao se na ruku`u isto koliko se zadržao na kijamu, zatim bi rekao: ‘Čuo Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi pripada hvala, mnoga, lijepa hvala u kojoj je blagoslov’, te bi stojao dugo, skoro koliko na ruku`u, a zatim bi učinio sedždu te bi rekao: ‘Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru.’ Na sedždi se zadržao skoro koliko na kijamu. (Muslim)

Nakon sabah-namaza

Nakon tihe medinske noći, te svitanja zore i nakon obavljanja sabah-namaza u džematu, ostajao bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominjati Allaha sve do izlaska sunca, nakon čega bi klanjao dva rekata.

Od Džabira bin Semure, r.a., prenosi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon sabah-namaza ostajao sjedeći na mjestu na kome je klanjao sve dok ne bi sunce odskočilo. (Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na prakticiranje ovog veličanstvenog sunneta, obećavši nagradu za njega…
Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Ko klanja sabah-namaz u džematu, zatim sjedne spominjući Allaha sve do izlaska sunca, a onda klanja dva rekata, zaslužio je nagradu hadždža i ‘umre – potpune, potpune, potpune.” (Tirmizi)

Duha-namaz

Dan je već odavno, pojačala se žestina sunca… duha je, vrijeme poslova i izvršavanja potreba, uz mnoštvo tegoba koje nosi sa sobom poslanica, primanja delegacija, podučavanja ashaba… I pored toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ibadetio je svome Gospodaru…

Od Muaze, r.a., prenosi se da je rekla: “Upitala sam Aišu, r.a.: ‘Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao duha-namaz?’ Rekla je: ‘Da, četiri rekata i povećavao bi koliko bi Uzvišeni Allah dao.” (Muslim)

Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: “Oporučio mi je moj prisni prijatelj (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) da postim tri dana u svakom mjesecu, klanjam dva rekata duha i da klanjam vitr prije spavanja.” (muttefekun alejhi)

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, plač

Mnogi muškarci i žene plaču! Ali, kakav treba da bude plač i radi koga?! Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, plakao je iako je, da je htio, dunjaluk bio u njegovoj ruci, džennet je bio ispred njega, a on u njegovim najuzvišenijim predjelima! Da, plakao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ali je njegov plač bio plač pobožnjaka, plakao bi moleći svoga Gospodara i kada bi čuo učenje Kur`ana.

Od Abdullaha bin Mes`uda, r.a., prenosi se da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uči mi (Kur`an)’’, na što sam rekao: ‘’Ja da ti učim a tebi je objavljen.’’ Rekao je: ‘’Volim da ga čujem od drugih.’’ Učio sam suru En-Nisa sve dok nisam stigao do ajeta: ‘A tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih’ (En-Nisa , 41), i tada sam vidio Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, oči kako suze.” (Buhari)

Razmisli o sijedim vlasima kojih je bilo oko osamnaest u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, bradi, poslušaj šta je bio uzrok tih sijedih vlasi. Rekao je Ebu Bekr, r.a.: “O Allahov Poslaniče, osijedio si!’’ Rekao je : ‘’Osijedile su me Hud, El-Vaki`a, El-Murselat, Amme jetesaelun i Izeššemsu kuviret.” (Tirmizi)

Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, skromnost

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je najljepše vladanje, ta njegovo ponašanje bio je Kur`an, kao što to prenosi Aiša, r.a., rekavši: “Njegovo ponašanje bio je Kur`an.” (Muslim) Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Poslat sam da upotpunim lijepo ponašanje.” (Ahmed)

Poslanikova skromnost ogledala se i u tome što nije volio pohvale i veličanje…
Od Omera bin El-Hattaba, r.a., prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ne veličajte me kao što su kršćani veličali Isaa, sina Merjemina, ja sam samo rob, pa recite: Allahov rob i poslanik.’” (Ebu Davud)

Neki ljudi uzdižu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i u tome su dosegli vrhunac vjerujući da on poznaje gajb ili da je u njegovoj ruci šteta i korist, te da ispunjava potrebe i liječi bolesne. Uzvišeni Allah porekao je sve to rekavši: “Reci: Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti, biva onako kako Allah hoće. A da poznajem gajb, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene.” (El-E`araf , 188)

Od Enesa bin Malika, r.a., prenosi se da nisu voljeli nikog više od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je: “Kada bi ga vidjeli, ne bi ustajali znajući koliko je to mrzio.” (Ahmed)

Abdullah bin Mes`ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće ući u Džennet niko u čijem srcu bude i trun oholosti…” (Muslim)

Oholost je put ka Vatri, makar bila koliko jedan trun, utječemo se Allaha od nje…

Po knjizi “Jevmun fi bejti Er-Resuli sallallahu alejhi ve sellem”, autora Abdul-Melika el-Kasima

(Minber.ba)

Check Also

Ein Islam-Verein im Bezirk Braunau vor ungewisser Zukunft

Ein Islam-Verein im Bezirk Braunau vor ungewisser Zukunft BEZIRK BRAUNAU. Diskussion um neues Islamgesetz betrifft …

Dr. Seadu ef. Seljubcu uručeno Prizanje za doprinos izučavanju Kur`ana i kur`anskih znanosti

Dr. Seadu ef. Seljubcu uručeno Prizanje za doprinos izučavanju Kur`ana i kur`anskih znanosti Published in …