Kako se sačuvati od sihra i šejtanskog djelovanja?

Kuran_mekka-287x300Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Živimo u vremenu u kojem su jako rasprostranjene sve vrste sihra. Sihribazi, šejtanovi sljedbenici, danonoćno rade na postavljanju sihra i zastrašivanju nevinih ljudi. Svojim sihrom dovode do ludila osobe koje se nisu uspjele zaštititi onim sredstvima na koja ukazuje Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mnoge porodice pate i u velikoj su depresiji i nedaći. Mnogi se pitaju kako i na koji način se ispravno i adekvatno zaštititi od sihra i njegovih vrsta. Oboljeli, opsihreni, traže pomoć na mnogim pogrešnim mjestima, dok oni zdravi žive u strahu, strahujući da će i oni postati dio oboljelih od ove opake bolesti. Sihir predstavlja zlo koje se agresivno širi nastojeći uništiti onoga kome je namijenjeno. Međutim, nije mi cilj pisati o propisu i vrstama sihra, niti kako sihr nastaje, već ukazati na nekoliko načina kojima se možemo zaštititi od sihra i onih koji se bave magijom. Uzvišeni Allah ukazuje stvorenjima na njihovog glavnog i stvarnog neprijatelja, razotkrivajući njegove namjere i njegov cilj:

“To vam je samo šejtan (koji je) plašio pristalice svoje, pa ih se ne bojte, nego se Mene bojte, ako ste vjernici!” (Ali Imran, 175).

Tj. plašio vas je svojim štićenicima: sihribazima, vračarima, gatarima i ostalim sljedbenicima predstavljajući vam da oni imaju snagu i moć. Allah Uzvišeni kaže:

“…pa ne bojte ih se, nego se Mene bojte ako ste vjernici!”, jer Ja sam vam dovoljan i Ja ću vam pomoći ako budete istinski vjernici. Uzvišeni Allah, obraćajući se Iblisu, kaže:

‘’Ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim! A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!’’ (El-Isra, 65.)

Uzvišeni Allah obavještava nas o pomoći koju će pružiti Svojim iskrenim robovima – vjernicima. Šejtanu nije dao nikakvu vlast nad Svojim robovima, jer su oni pod Njegovom zaštitom, tj. On je Njihov Čuvar, Branilac i Pomagač.

Dragi brate i cijenjena sestro, ti koji želiš da se sačuvaš ili izliječiš od sihra i njegovih vrsta, evo nekoliko savjeta.

Ispravno vjerovanje

Budi iskren u svom robovanju Uzvišenom i Veličanstvenom Allahu. Nastoj da ostvariš ispravno vjerovanje (tevhid) u svim njegovim segmentima. Svoje srce veži za Moćnog, Snažnog, Velikog Allaha, tebareke ve te‘ala. Čvrsto vjeruj da šejtan, proklet bio, nema nikakve moći, niti vlasti nad onim Allahovim robom koji je spoznao Veličanstvenog Allaha, iskreno Ga obožavajući. Onog roba koji je ostvario ispravno vjerovanje, čije je srce prepuno ljubavi prema Uzvišenom Allahu i koje se samo Allaha plaši i od Njega strahuje, onoga čije srce zna da korist i šteta isključivo dolaze od strane Moćnog Allaha, srce koje vjeruje da mu niko ne može nanijeti štetu, a ni pribaviti korist bez Allahove univerzalne volje.

Veličanje i slavljenje Uzvišenog Allaha

Nastoj da što više činiš zikr, slaviš i veličaš svog Plemenitog Stvoritelja, jer spominjanje Allaha slabi i udaljava šejtana, a čini zadovoljnim Gospodra. Zikr ulijeva sigurnost i svjetlo imana u srca Allahovih robova. Spominjanje Allaha daje sjaj i nur na lica vjernika. Uzvišeni Allah rekao je:

“A Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega” (El-Ankebut, 45), tj. sve ono čime rob spomene Allaha Uzvišenog u namazu, uz skrušenost, iskren nijjet i namjeru, popraćeno je Allahovim spominjanjem Njegovog roba među “visokim društvom” (mele‘ul-e‘ala), kao što je Uzvišeni rekao: “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti!”. Nema sumnje da je sjećanje i spominjanje Uzvišenog Allaha, u svakom govoru i poslu, povod da Uzvišeni Allah spomene Svoga roba, što je veličanstvenije od toga da rob spomene Njega. Znači, On ga nagradi za njegovo djelo više i veličanstvenije, pa kada rob spomene svoga Gospodara, Gospodar spomene Svoga roba.

“One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Er-Ra‘d, 28.)

Najbolji zikr su riječi la ilahe illallah, nema drugog istinskog boga osim Allaha, zatim i svi drugi oblici zikra, poput: subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, subhanallahi ve bihamdihi, la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir, učenje Kur’ana, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sl.

Zirk, slavljenje i veličanje Uzvišenog Allaha, oživljava naša srca, jer je zikr hrana za srce i dušu.

Učenje sure El-Bekare

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pravite od svojih kuća kabure. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.” (Muslim)

Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Učite Kur’an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite Zahravejn (El-Bekare i Ali Imran), jer će one na Sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga učača. Učite suru El-Bekare, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.’” (Muslim)

Prenosi se od Sehla ibn Sa‘da, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur’ana je sura El-Bekare. Ko je prouči u svojoj kući noću, šejtan u tu kuću neće ulaziti tri noći, a ko je prouči danju, šejtan u nju neće ulaziti tri dana.” (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi; Albani Sahihu Tergib ve terhib,)

Učenje Ajetul-Kursijje

Od Ubejja ibn Ka‘ba, radijallahu anhu, prenosi se da mu je otac kazivao da su imali jedan vrt u kojem su uzgajali datule.

Otac je to redovno obilazio, pa je primijetio da datule nestaju. Te noći je ostao da ih čuva, kad se pojavi životinja u liku odraslog mladića. Otac mu nazva selam, a ovaj mu odvrati. On ga upita: “Šta si ti, džinn ili čovjek?” “Džin”, odgovori mu. “Daj da ti vidim ruku?”, rekoh mu. Kad ono pseća šapa i pseće dlake. Rekao sam sebi: “Ovo je džinsko stvorenje.” Džinn reče: “Džinni znaju da među njima ima onih koji su jači od mene.” “Šta te je navelo da uradiš to što si uradio?”, upitah ga. “Čuo sam da voliš dijeliti sadaku, pa sam poželio da i ja nešto dobijem od tvoje hrane”, odgovori on. Ja ga upitah: “Šta nas može zaštititi od vas”, a on odgovori: “Ajetul-kursijja – Allahu la illahe illa Huvel-Hajjul-Kajjum… ko je prouči kada omrkne bit će sačuvan od nas sve dok ne osvane, a ko je prouči kada osvane, bit će sačuvan od nas sve dok ne omrkne.” “Nakon toga”, kazuje prenosilac, “ja sam otišao, a otac je sutradan otišao kod Poslanika i o tome ga obavijestio. Na to mu je Poslanik, rekao: ‘Istinu ti je rekao pokvarenjak.’” (Ed-Dimjati, Ibn Hibban, Medžme‘uz-zeva’id, šejh Albani smatra ga vjerodostojnim)

Učiti dva posljednja ajeta sure El-Bekare

Od Ibn Mes‘uda,radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno.” (Buharija, Muslim) Tj. dovoljni su mu kao zaštita protiv džinna i šejtana.

Učenje sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je utočište od džinskog i od ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene sure El-Felek i En-Nas. Kada su objavljene, učio je samo njih.” (Bilježi ga Et-Tirmizi)

Prenosi se od Abdullaha ibn Habiba, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada osvaneš i kada omrkneš po tri puta uči Kul-huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbil-felek i Kul e’uzu bi rabbin-nas, to će te sačuvati od svega.’” (Ebu Davud, Et-Tirmizi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Prenosi se od hazreti Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Svake noći kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sastavljao bi šake, puhnuo u njih i učio suru Ihlas, Felek i Nas, a potom bi rukama potrao svoje tijelo, koliko god je mogao, počevši od glave i lica.” (Hadis je sahih – vjerodostojan)

Izgovoriti stotinu puta sljedeću dovu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko u jednom danu stotinu puta kaže: ‘La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir’ – kao da je deset robova oslobodio, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu loših, a bit će i tog dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori ove riječi!” (Buharija, Muslim)

Pojesti sedam datula svako jutro

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko pojede sedam medinskih datula (adžva) ujutro, taj dan mu neće naštetiti ni otrov ni sihr.” (Buharija)

Neki učenjaci su kazali da u nedostatku medinske datule (adžva), to mogu zamijeniti bilo koje druge datule, inšallah.

Naša zadnja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

(mimber.ba)

Check Also

Dr. Seadu ef. Seljubcu uručeno Prizanje za doprinos izučavanju Kur`ana i kur`anskih znanosti

Dr. Seadu ef. Seljubcu uručeno Prizanje za doprinos izučavanju Kur`ana i kur`anskih znanosti Published in …

Uspješni muallimi o mektebskoj nastavi

Objavljeno srijeda, 21 Oktobar 2015 12:45 Svaki mekteb preko 100 polaznika treba imati po dva …