Iskre Mudrosti

Dvoličnjaci su najgori ljudi

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
”…i naći ćete da među najgore ljude spada onaj koji ima dva lica, pa jednoj skupini ljudi dolazi sa jednim licem, a drugoj sa drugim.”

(Buharija, br. 3493, Muslim, br. 2526, od Ebu Hurejre, r.a.)

U drugoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
”Ko na dunjaluku bude imao dva lica, na Sudnjem danu će imati dva jezika od vatre.”

(Ebu Davud, br. 4873, od Ammara b. Jasira, r.a. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Tergib, br. 2949, i u Es-Sahiha, br. 892.)

Jedna halalna supruga ti je dovoljna

Rekao je Ali Tantavi:
”Da ti je podaren imetak Karuna (kome je Allah dao toliko blaga da mu je ključeve od njegovih riznica teško mogla nositi skupina snažnih ljudi! Sura Kasas, ajet 76) i tijelo Herkulesa, i da prijateljuješ sa deset hiljada najljepših žena, različite ljepote, porijekla i boje kože, zar misliš da će ti biti dosta!? Nikako, glasno to kažem i podebljano to svojim perom pišem! Međutim, jedna koja je halal bit će ti dovoljna. Ne tražite od mene dokaz, jer gdje se god oko sebe u životu okrenuli, dokaz ćete vidjeti: jasan, vidljiv i očit…”

(Fetve od Alija Tantavija, str. 146.)

Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
”Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru: oko koje je bdjelo na Allahovom putu, oko koje je plakalo iz straha od Allaha, dž.š., i oko koje se čuvalo pogleda u ono što je zabranjeno.”

(Taberani u Kebiru br. 16347, od Muavije b. Hajde, r.a., sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani, r.h. Vidjeti: Sahihu Tergib, br. 1231 i 1900.)

Ko je istinski bankrotirao?

Kada je Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe znaju li ko je to muflis (bankrot, švorc), odgovorili su da oni muflisom smatraju osobu koja nema ni novca niti vrijednosti. Na to im je on rekao:
”Istinski je bankrotirala ona osoba koja će na Sudnji dan doći sa dobrim djelima, namazom, postom zekatom, ali je nekoga vrijeđao, nekoga je potvorio… pa će jednome dati svojih dobrih djela i drugome isto tako, a ako mu nestane dobrih djela prije nego se među njima presudi, bit će natovaren grijesima onih prema kojima se ogriješio, a zatim će biti bačen u Vatru.”

(Muslim, br. 2581, od Ebu Hurejre, r.a.)

Ljudi su poput leptira

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem:
”Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji ja naložio vatru pa kada je njena svjetlost obasjala prostor oko nje, leptiri i ostali insekti počeše u nju upadati, a taj ih čovjek u tome nastoji spriječiti, ali mu to ne polazi za rukom. Takav je primjer mene i vas. Ja vas pridržavam za vaš struk nastojeći da spriječim da u vatru upadnete i govorim: bježite od vatre, bježite od vatre…, a vi me nadjačavate i u vatru bezglavo srljate”.

(Buhari br. 3426 i br. 6483, Muslim br. 2284, od Ebu Hurejre r.a.)

Svako Allahovo stvorenje je lijepo!

Jedne prilike je Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, skoro potrčao za čovjekom čija je odjeća prelazila njegove članke pa mu je naredio: ”Podigni svoju odjeću”, na što mu je čovjek, otkrivši svoja koljena, rekao: ”Allahov Poslaniče, ja sam krivonog i koljena mi se sudaraju prilikom hoda (imao je tzv. x noge)”, nakon čega mu se opet obrati Poslanik, s.a.v.s., riječima: ”Digni svoju odjeću! Uistinu je svako Allahovo stvorenje lijepo.”

(Ahmed, 4/390, br. 19364, sa lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharije i Muslima. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1441.)

Skromnost je vrhunac bogatstva

U stihovima, Imam Šafija r.h. je rekao:
Da je skromnost vrhunac bogatstva, to sam uvidio
Pa sam se za njene skute čvrsto uhvatio

Niko me pred svojim vratima neće vidjeti
Niti ću se bilo s kim previše zaokupiti

Bogataš sam postao bez srebrnjaka ijednoga
Pored ljudi prolazim poput kralja kakvoga

(Divan Imama Šafije str. 102)

Džehenemlije će poželjeti smrt na Sudnjem danu

Prenosi Ebu Seid el-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
”Smrt će biti dovedena u obliku crno-bijelog ovna, pa će stati na zid između Dženneta i Džehennema. Bit će pozvani stanovnici oba boravišta, nakon čega će i jedni i drugi podići svoje vratove, pa će biti upitani: ‘Znate li ko je ovo?’ A oni će odgovoriti: ‘Da, to je smrt.’ Nakon toga, smrt će biti povaljena i zaklana, i da Allah stanovnicima Dženneta nije odredio vječni život u njemu, oni bi pomrli od radosti i sreće, a da Allah stanovnicima Vatre nije odredio vječni život u njoj, pomrli bi od žalosti i tuge.”

(Tirmizi, br. 3156. Predaju, u nešto kraćoj verziji bilježe: Buhari br. 4730 i Muslim, br. 2849.)

Nosi lijepu odjeću!
Rekao je Imam Šafija r.h.:

Na odjeću svoju pazi, jer je odjeća
Ponos, čast i ukras, svakog čovjeka

Iz ”skromnosti” nemoj, dronjke nositi
Jer Allah dobro zna, sve što kriješ u sebi

Tebi škoditi neće, nova odjeća
Ako se Allaha bojiš, i kloniš se zabrana

A pohabana odjeća, ti neće povećati
Ugled kod Allaha, grješnik vel’ki budeš li

(Divan imama Šafije, valorizator Abdurrahman El-Mustavi str. 106. U djelu Nuzhetul-medžalis ve muntehabun-nefais 1/122, ovi stihovi se pripisuju Imamu Maliku rahimehullah)

Stihove preveo: Amir Durmić

(Mimber.ba)

Check Also

OSME HATME DZEMATA BRAUNAU – 2019

Sedme hatme polaznika mektebske nastave u džematu Braunau

Braunau, 29. i 30.06. Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji direktor Vakufske direkcije IZ …