Doći će čudno vrijeme kada…

Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da doći će vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati, neki oronuli starac ili starica, koji će govoriti: „Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah – pa ih i mi izgovarasmo“!? Sileh b. Zufer rhm., prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: “Šta će im koristiti takvo: La Ilahe Illallah” – kada ne znaju niti za namaz, niti za post, niti za hadždž, niti za zekat? Huzejfe r.a., se okrenu od njega, ne htijevši mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm., ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a., mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm., po treći put postavi pitanje Huzejfi r.a., na šta mu on odgovori riječima: O, Sileh, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre!!!” (Hadis bilježi Ibnu Madždže, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., dok ga šejh Albani, rhm., u djelu “Silsiletul-Sahiha”, br.87., ocjenjuje sahihom.)

Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo! Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar! Sunnet je za n jih bid’at, dok je bid’at za njih sunnet. Onaj koji dobro među njima naređuje je sumnjiv, fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen! Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako što prozbore, koji će ih eksploatirati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.31621.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada vjernik neće moći očuvati svoju vjeru izuzev onoga ko sa svojom vjerom bude išao od brda do brda, sa vrha na vrh, od stijene do stijene. Kada to vrijeme dođe neće se za život zarađivati osim uz srdžbu od Allaha dž.š. (haram zarada). Kada dođe to vrijeme čovjek će zbog svoje žene i djece stradati, a ako ne bude imao ženu i djecu onda će zbog svojih roditelja stradati, a ako ne bude imao roditelja stradaće zbog rođaka svojih ili komšija! Pitaše: Zbog čega će to biti tako o Allahov Poslaniče? Reče: Brukaće ga zbog male opskrbe (siromaštva), pa će se čovjek zbog toga izlagati onome što će ga uništiti!“ (Kitabul-Zuhd el-Kebir, Bejheki, br.446.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, dunjaluk neće nestati sve dok ne dođe vrijeme kada ubica ne bude znao zbog čega je ubio, niti ubijeni zbog čega je ubijen! Bi rečeno: Kako će se to dešavati? Reče: Smutnja će biti velika (heredž); i ubica i ubijeni će biti u džehennemu!“ (Muslim, br.7488.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Vi živite u vremenu u kojem ako bi deseti dio vjere ostavili – propali bi, a zatim će doći vrijeme u kojem ako se deseti dio vjere bude sproveo – biće se spašeno!“ (Sunen Tirmizi, br.2436.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada čovjeka neće biti briga odakle zarađuje svoj novac – jel’ od halala ili od harama!“ (Sunen Nesa’i, br.4454.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada neće imati čovjeka a da se ne hrani kamatom, a ako se ne hrani kamatom onda će ga zakačiti njena prašina!“ (el-Mustedrek, br.2162.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će najbolji čovjek biti onaj što se prihvatio uzdi svoga konja u borbi na Allahovom putu – kad god začuje poziv on je pojahao svoga konja tražeći smrt na Allahovom putu, kao i čovjek iz ovih usjeka, koji klanja namaz, daje zekat, i ljude poštedi svega osim od svoga hajra!“ (Sahih Ibnu Hiban, br.4600.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će i šejtan imati udjela u djeci ljudi! Bi rečeno: I to će se desiti o Allahov Poslaniče?! Reče: Da! Rekoše: Kako ćemo raspoznati tu djecu? Reče: Neće se sramiti i neće biti milosna!“ (el-Džami’ el-Kebir, Sujuti, br.25700.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će neki ljudi pričati neke priče (ehadis), za koje niste čuli ni vi a ni očevi vaši! Dobro ih se čuvajte!“ (Musned Ishak b. Rahivejh, br.332.)

Od Enesa r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će onaj koji sabura na vjeri biti poput čovjeka koji žar u svojoj ruci drži!“ (Tirmizi)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi sjediti u grupama u mesdžidu, a najveća briga će im biti dunjaluk. Allah nema nikakvu potrebu za takvima, pa nemojte ni vi sjediti s njima!“ (Mustedrek, Hakim, br.7916.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je čuo Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Doći će vrijeme kada će se ljudi nadmećati u uzgradnji džamija, a malo će u njima klanjati!“ (Musned Ebu Ja’ala, br.2817.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će obilne kiše padati, a zemlja neće davati plodove!“ (Musned el-Bezzar, br.7411.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi biti poput vukova – pa ko tada ne bude poput vuka poješće ga vuci!“ (el-Mu’udžem el-Evsat, br.736.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjeku biti bolje da odgaja pseto nego li da odgaja svoje dijete!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.10537.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada se neće moći opstati bez činjenja grijeha, toliko da će čovjek morati da laže i da se krivo zaklinje, pa kada nastupi to vrijeme valja vam bježati! Pitaše: Kuda da bježimo o Allahov Poslaniče? Reče: Allahu, Njegovoj Knjizi i Sunnetu Njegova Poslanika!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26414.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će širk biti skriveniji od crne praške, na crnoj stijeni u tamnoj noći!“ (Musned, Rebi’a b. Habib, br.830.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će se srce vjernika topiti isto kao što se topi so u vodi! Bi rečeno: Zbog čega to o Allahov Poslaniče? Reče: Zbog toga što će vjernik svojim očima gledati zlo koje neće biti u stanju da promjeni!“ (el-Emru bil-Ma’aruf, Ibnu Ebil-Dunja, br.26.)

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet biti u ljudskom obliku ali će im srca biti šejtanska srca, poput srca pustinjskih vukova u kojima nema ni malo milosti. Ubijaće, ne libe se da počine zlo. Ako ih budeš slijedio – prevariće te, kada se od njih odbiješ – ogovaraće te, kada zbore s tobom – lagaće te, ako se osloniš na njih – iznevjeriće te. Djeca su im bezobrazna, a omladina devijantna! Njihovi stari neće naređivati dobro i neće odvraćati od zla! Ponositi se njima je pravo poniženje; tražiti im nešto je pravo siromaštvo. Onaj ko bude blag prema njima je zalutao, a onaj ko tada bude dobro naređivao biće sumnjiv! Vjernik među njima će biti potlačen. Sunnet će za njih biti bid’at, a bid’at sunnet. Kada se to desi njima će vladati najgori od njih, tako da se neće biti odazvano na dovu pa makar je i najbolji među njima učio!“ (Tergib vel-Terhib, Kavamus-Sunne Asbehani, br.230.)

Alija b. Ebi Talib r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Bojim se da će doći vrijeme kada će od islama ostati samo ime, a od Kur’ana samo slova. Džamije će im biti izgrađene ali će uputa biti oštećena! Ulema će im biti najgori ljudi pod nebeskim svodom. Od njih će se javljati fitna, i njima će se vraćati!“ (Šu’abul-Iman, br.1763.)

Ummu Seleme r.a., kaže da je čula Poslanika s.a.w.s., kako govori: „Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim, kada će ljudi svjedočiti i onda kada se to od njih ne bude tražilo, i kada će se ljudi zaklinjati onda kad se od njih to ne bude tražilo!“ (Šerhu Me’anijel-Asar, Tahavi, br.6123.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme trpljenja i sabra, kada će onaj ko se bude držao vjere imati nagradu 50 šehida. Omer r.a., reče: Od njih ili od nas? Reče: Od vas!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.10240.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi učiti Kur’an i truditi se u ibadetu ali će se družiti sa novotarima pa će širk činiti tamo gdje se ni ne nadaju, koji svoje učenje i rad naplaćuju, i dunjaluk dinom kupuju; to su sljedbenici ćoravog Dedždžala! Rekoh: O Allahov Poslaniče, kako će se to dešavati a među njima će biti Kur’an?! Reče: Pogrešno će tumačiti Kur’an, onako kako im odgovara, kao što su Jevreji i kršćani činili – izvitoperivali su značenja Tevrata pa im je Allah međusobno srca suprostavio i prokleo ih jezikom Davuda i Isa sina Merjeminog; zbog toga što su griješni bili i što su granice prelazili!“ (Zemmul-Kelami ve Ehlihi, Herevi, br.66.)

Abdullah b. Amr r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će srca ljudi biti divlja. Rekoh: Šta znači to „divlja“? Reče: Ponašaće se poput beduina, što zarade daće ga hajvanima. Džihad je za njih šteta, a zekat muka!“ (Medžem’ul-Zeva’id, Hejsemi, br.4347.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će ulema zavidjeti jedni drugima, i kada će biti ljubomorni jedan na drugog isto kao što jarci znaju biti ljubomorni jedan na drugog!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26448.)

Džabir b. Abdullah r.a., prenosi da je čuo Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Doći će vrijeme kada će se mu’min među ljudima plašiti isto kao što se munafik danas plaši među vama!“ (Musnedul-Šamijjin, br.238.)

Selama bint el-Hurr rhm., kaže: Čula sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Doći će vrijeme kada ljudi neće moći da nađu imama koji bi ih predvodio u namazu!“ (Sunen Ibnu Madždže, br.982.; Musned Ahmed, br.27181.)

Ebu Usejd el-Sa’idi r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi ići na razne strane svijeta gdje će zarađivati dobru hranu, dobre kuće i prevozna sredstva, pa će poručivati svojoj familiji: Požurite k nama! Vi ste u kamenitoj zemlji Hidžaza, a Medina je bolja za njih kad bi oni samo znali; neće saburati na medinskoj studi i vrućini niko a da mu neću biti zagovarač i svjedok na Sudnjemu Danu!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.15930.)

Sehl b. Sa’ad r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada se ‘alim neće slijediti, kada se od dobrog čovjeka ljudi neće stidjeti, kada se stariji neće poštivati, kada se, prema mladom, neće samilosti imati, kada će se ljudi zbog dunjaluka ubijati; srca će im biti divlja a zboriće ka’ Arapi! Za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti, a dobri među njima će se kriti. To su najgora Allahova stvorenja, u koja On neće gledati na Sudnjemu Danu!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.26415.)

Adijj b. Hatim r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.13708.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se ljudi u vezi Allaha svađati!“ (el-I’itikad, Sa’id Nejsaburi, 1/194.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će smrt biti dobra i za dobrog i za lošeg čovjeka. Što se tiče dobrog pa zbog toga što će umrijeti na dobru, a što se tiče lošeg pa zbog toga što će umrijeti sa manje grijeha!“ (el-Sunen el-Varida fil-Fiten, el-Dani, br.234.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će bravi biti najvrijedniji imetak muslimana, s kojima će on hodati po vrhovima brda i mjestima s vodom, bježući sa svojom vjerom od fitni-iskušenja!“ (Sahihul-Buhari, 1/11.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi dozvoljavati kamatu na ime trgovine!“ (el-I’itisam, 2/89.)

Izreke ashaba i uleme:

Ibnu Abbas r.a., kaže: „Doći će vrijeme kada će se ohalaliti pet stvari: alkohol kojeg će ljudi nazivati drugim imenima, korupciju koju će nazivati poklonom, ubistvo kojeg će nazivati sumnjom, zinaluk kojeg će nazivati brakom, kamatu koju će nazivati trgovinom!“ (el-I’itisam, 2/90.)

Ibnu Abbas r.a., je rekao: „Neće doći neko vrijeme a da ljudi u njemu neće izmisliti neku od novotarija, i umrtviti neki od sunneta, sve dok novotarije ne zažive, a sunneti ne pomru!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, 10/319.)

Ibnu Abbas r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se „ulema“ neugodno osjećati pred fakihima, a biće opušteni pred oholnicima! To su pravi silnici, neprijatelji Milostivog!“ (Šu’abul-Iman, br.1768.)

Ibnu Abbas r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se ‘ulema ubijati isto kao što se ubijaju psi! Kamo sreće da se ‘ulema tog vakta napravi glupom (ja lejtel-‘ulema fi zalikez-zeman tehameku)!“ (Džami’ul-Ehadis, br.26438.)

Ibnu Abbas r.a., kaže: „Doći će vrijeme kada će ljudi učiti Kur’an, dobro izgovarajući njegova slova i dobro kršeći ono o čemu ta slova zbore; teško se takvima zbog onog što znaju, i teško se takvima zbog onoga što čine!“ (el-Firdevs bi Me’esuril-Hitab, br.8686.)

Ibnu Mes’ud r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će onaj koji se bude držao moga Sunneta, u momentu razlaza moga Ummeta, biti poput čovjeka koji žar drži u svojoj ruci!“ (Nevadirul-Usul fi Ehadisir-Resul, 2/327.)

Ibnu Mes’ud r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se sunnet smatrat bid’atom, a bid’at sunnetom, dobro zlom, zlo dobrom, a to će se desiti onda kada se ljudi budu povodili u dunjaluku za kraljevima i vladarima!“ (el-Bide’u, Ibnu Veddah, br.232.)

Ibnu Mes’ud r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjek doći do nekog groba, pa će se nasloniti na njega i reći: Kamo sreće da sam na mjesto njegovo! Žestina belaja i iskušenja ga je natjerala na to da zaželi brzi susret sa Allahom dž.š.!“ (el-Mustedrek alel-Sahihajn, Hakim, br.8402.)

Ibnu Mes’ud r.a., kaže: „Doći će vrijeme kada će čovjek razvesti svoju ženu nakon čega će negirati to da ju je razveo, nakon čega će spavati s njom, i biti u zinaluku sve dok su zajedno!“ (el-Mu’udžem el-Evsat, br.4861.)

Ibnu Mes’ud r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudima biti otrgnut razum toliko da se neće moći naići na razumnog čovjeka!“ (el-‘Aklu ve Fadluhu, br.49.)

Ammar b. Jasir r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će najčvršća vjera biti vjera arapa-beduina (e’arab). Bi rečeno: A zbog čega to? Reče: Zbog toga što će nastajati izmišljotine i novotarije, kojima će se pozivat na sve strane!“ (el-Bide’u, Ibnu Veddah, br.234.)

Omer r.a., kaže: „Kad bih bio mu’ezzin moja djela bi bila potpuna, i ne bih mnogo mario za noćne i dnevne nafile! Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Allahu, oprosti mu’ezzinima, 3x. Rekoh: Allahov Poslaniče, ostavio si nas na tome da se sabljama udaramo zbog učenja ezana! Poslanik a.s., reče: Ma jok, Omere, doći će vrijeme kada će ljudi ostavljati učenje ezana svojim najslabijim! Tjela koja su zabranjena džehennemskoj vatri su tijela mu’ezzina!“ (el-Tergib, Ibnu Šahin i Asbehani, br.566 i 282.)

Omer r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada glavešina jednog mjesta neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla; kada se budu ljutili – ljutiće sa samo radi svog interesa, a kada budu zadovoljni – biće to samo radi svoga interesa; niti će se ljutiti niti će se zadovoljavati radi Allaha dž.š.!“ (Mahdul-Savab fi Feda’il Omer b. el-Hattab, 2/708.)

Alija r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudima stomaci biti najveća briga, kada će pokućstvo biti najveća čast, kada će žene biti kibla, kada će vjera biti dinari i dirhemi – to će biti najgora stvorenja, koja kod Allaha neće imati nikakve cijene!“ (Džami’ul-Ehadis, br.26420.)

Alija r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će istinu negirati devet desetina ljudi!“ (el-Zuhd, Ahmed b. Hanbel, br.686.)

Abdullah b. Omer r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada neće ostati vjernika a da se nije odselio za Šam (Sirija), i doći će vrijeme kada će se ljudi okupljati u mesdžidima ali među njima neće imati vjernika!“ (el-Sunneh, Hallal, br.1308.)

Abdullah b. Amr r.a., kaže: „Doći će vrijeme kada će se ljudi skupljati u mesdžidima – a među njima neće biti vjernika!“ (Hakim u Mustedreku, br.8365.; Iman, Ibnu Ebi Šejbe, br.97.)

Abdullah ‘Amr r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi obavljati hadž, klanjati i postiti a među njima neće biti vjernika!“ (Ittihaful-Džema’ah, Hamud el-Tuvejdžiri, 2/68.)

Abdullah b. Amr r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ugledni, bogati i familijarni čovjek zaželjeti smrt zbog iskušenja i problema na koja će nailaziti od strane vladara!“ (el-Fiten, Mervezi, br.153.)

Huzejfe r.a., je rekao: „Doći će vrijeme u kojem se neće moći popravljati stanje osim putem onoga što se nekada zabranjivalo!“ (Halku Ef’alil-‘Ibad, br.228.)

Huzejfe r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će magareća mrcina biti ljudima draža od vjernika koji naređuje dobro i odvraća od zla!“ (Tefsirul-Kur’anil-‘Azim, Taberani)

Huzejfe r.a., je rekao: „Doći će tako vrijeme da kada bi kopljem gađao u džemat, za vrijeme džume namaza,ne bi pogodio nikog osim kafira ili munafika!“ (el-Ibane el-Kubra, Ibnu Bettah, 1/175.)

Huzejfe r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se svako srce napuniti zla tako da nećeš moći naći srca koje je pošteđeno njega!“ (el-Sunen el-Varida fil-Fiten, el-Dani, br.315.)

Huzejfe r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će najbolja kuća za ljude biti pustinja (badija).“ (Džuz’u Hadisej fi Ehadisi Huzejfe fil-Fiten, br.251.)

Ebu Hurejre r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će ‘alimu smrt biti draža od žutoga zlata!“ (el-Fiten, Mervezi, br.160.)

Ebu Hurejre r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se muško udavati poput ženskog!“ (el-Firdevs bi Me’esuril-Hitab, br.8691.)

Enes b. Malik r.a., je rekao: „Doći će vrijeme kada će bogataši obavljati hadž radi šetnje i razonode, oni srednji radi trgovanja, učeni radi prikazivanja i čuvenosti, a siromašni radi prošenja!“ (Džami’ul-Ehadis, br.26429.)

Ebul-Derda’ r.a., kaže: „Doći će vrijeme kada će iman spadati sa ljudi a neće osjećati isto kao kad spadne ogrtač sa čovjeka!“ (el-Džami’ el-Kebir, Sujuti, br.25699.)

Ebul-Alije rhm., je rekao: „Doći će vrijeme u kojem će vjernik biti poniženiji od robinje; najpametnijim će se smatrati onaj koji je prava lisica u vjeri!“ (el-Zuhd el-Kebir, Bejheki, br.145.)

Ebu Abdullah rhm., reče: „O Ebu Hafse, doći će vrijeme kada će se na mu’mina-vjernika, gledati kao na džifu-mrcinu, a na munafika – licemjera će ljudi s ponosom pokazivati rukama…!“ (el-Emru bil-Ma’aruf, Hallal, br.66.)

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kad će ponestati sabura, razuma, blagosti, znanja, tako da čovjek neće imati kome da ispriča svoju brigu! Bi rečeno: Koje je to vrijeme? Sufjan reče: Mislim da je to ovo vrijeme!“ (el-Sunen el-Varida fil-Fiten, el-Dani, br.216.)

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će dunjaluk biti tjesniji vjerniku od „Hassinnasa“. Znate li što je to? Reče: To je mračna i tijesna soba u kojoj se čovjek nalazi, pa traži sebi izlaza iz nje a ne može ga naći!“ (el-Sunen el-Varida fil-Fiten, el-Dani, br.242.)

Sufjan rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se smrt birati kao što se biraju dobre hurme!“ (Musned Ibnul-Dža’ad, br.1833.)

Imam Sevri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će biti mnogo uleme od čijeg se znanja ljudi neće okoristiti, niti će sami oni imati od svog znanja koristi. Najbolji od njih su oni koji se drže Kur’ana i onih koji ga uče!“ (el-Bide’u, Ibnu Veddah, br.239.)

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se spašavati samo onaj ko se bude pravio glupim!“ (el-Aklu ve Fadluhu, br.53.)

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će tijela biti razvijena a srca mrtva!“ (Hiljetul-Evlija’, 7/82.)

Hasan el-Basri rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se Kur’an uzimati radi pjevanja!“ (el-Bide’u, Ibnu Veddah, br.254.)

Ibrahim b. Edhem rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će sljedeće tri stvari biti rijetke: brat s kojim bi se družio, dirhem zarađen na halal način i sunnet po kojem se radi i postupa!“ (Ehadis fi Zemmil-Kelami ve ehlihi, br.950.)

Ibrahim b. Edhem rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudski lik a srca će im biti vučija srca, omladina i djeca će im biti takvi, a stari neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Fasik će među njima biti ugledan, dok će mu’min među njima biti prezren!“ (el-‘Uzla vel-Infirad, br.106.)

Ebul-‘Alije rhm., kaže: „Doći će vrijeme kada će se Kur’an u prsima ljudi pokvariti i izblijediti kao što odjeća izblijedi; neće u njemu više nalaziti slasti i užitka. Ako ne izvrše ono što im se naređuje, kažu: „Allah je taj koji oprašta i koji je Milostiv!“ (el-Mumtehina, 12.) Ako učine ono što je haram, kažu: „Allah neće oprostiti širk, a oprostiće sve mimo toga kome bude htio!“ (el-Nisa’, 14.) U svemu će biti pohlepni, bez imalo straha. Oblačiće ovčije runo na tijela s vučijim srcima. Po njima je najbolji vjernik onaj što se najbolje bude ulagivao!“ (el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.2811.; el-zuhd, Ahmed, br.1728.)

Jusuf b. Esbat rhm., kaže: „Doći će vrijeme kada će ljudi istjeravati dobrog čovjeka zbog toga što neće da radi ono što oni rade!“ (Mu’udžem, Ibnul-Mukri’, br.781.)

Ebul-Semh rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će čovjek dobro ugojiti svoga konja s kojim će krenuti po svjetu kako bi našao nekog ko će mu dati fetvu u skladu sa Sunnetom, pa će konja omršaviti a neće naći izuzev čovjeka koji će mu odgovarati po pretpostavci i mišljenju (zann).“ (Džami’u Bejanil-‘Ilmi ve fadluhu, 2/72.)

Dahhak rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se hadisi toliko učestalo koristiti tako da će Mushaf zapasti u prašinu, neće se gledati u njega!“ (Džami’u Bejanil-‘Ilmi ve Fadlihi, br.238.)

Dahhak rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se Mushaf kačiti o zid po kojem će pauci mreže svoje ispletati, nikako se ne koristeći njime, dok će ljudi postupati po raznim pričama koje prenose i slušaju!“ (Džami’u Bejanil-‘Ilmi ve Fadlihi, br.1005.)

Mikdam b. Ma’adij Kerb rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada čovjeku ništa neće biti od koristi osim dinara i dirhema!“ (Islahul-Mal, Ibnu Ebil-Dunja, br.81.)

‘Avn b. Abdullah rhm., kaže: „Doći će vrijeme kada će se ljudi više zadovoljavati znanjem nego li djelima, i zborom nego li radom!“ (el-Mudžale

sa ve Dževahirul-‘Ilm, br.1327.)

Ebu Halid el-Ahmer

 rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će se čitanje Mushafa obustaviti, a hadis i mišljenja će se tražiti, pa reče: Strogo se čuvajte toga; od toga crni lice, diže se galama, i srce obuzima!“ (Džami’u Bejnail-‘Ilmi ve Fadlihi, br.998.)

Ebu Kurejb rhm., kaže: „Doći će vrijeme kada će čovjek šetati po gradu sa svojom sadakom ne mogavši naći nikoga kome bi je dao!“ (Tuhfetul-E


šraf, el-Mizzi, br.9067.)

‘Isa b. Zazan rhm., kaže: „Doći će vrijeme kada će šejtan biti u očima ljudi pa ko god bude htio da se zaplače – on će se časkom zaplakati!“ (el-Zuhd, Ahmed b. Hanbel, br.1561.)

Redža b. Hajve rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada će palma rađati samo jednu hurmu!“ (el-Derr el-Mensur, Sujuti, 2/74.)

Ibnu Bekr b. Va’il rhm., je rekao: „Doći će vrijeme kada se govor nečiji neće moći razumjevat!“ (el-Džami’ fil-Hadis, Ibnu Vehb, br.331.)

„Doći će vrijeme kada će najvrijednije djelo nekog čovjeka biti spavanje, a najbolja nauka – ćutnja!“ (Kutul-Kulub, 1/172.)

„Doći će vrijeme kada će za nekog čovjeka biti najbolje da ćuti i da spava!“ (Ihja’u Ulumid-Din, 2/163.)

„Doći će vrijeme kada će se dozvoljavati korupcija na ime poklona, ubistvo na ime davanja primjera drugima – kada će se ubiti nevini čovjek kako bi svjetina pouku primila!“ (Ihja’u Ulumid-Din, 3/24.)

„Doći će vrijeme kada će ljudi voljeti pet stvari a zaboravljati na druge pet: voljeće dunjaluk a zaboravljaće ahiret, voljeće imetak a zaboravljaće svođenje računa, voljeće stvorenja a zaboravljaće na Stvoritelja, voljeće grijehe a zaboravljaće na tevbu i pokajanje, voljeće dvorce a zaboravljaće grobove!“ (Arhiv Multeka Ehlil-Hadis, br. 40690., 34/358.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

(Minber.ba)

Check Also

Ein Islam-Verein im Bezirk Braunau vor ungewisser Zukunft

Ein Islam-Verein im Bezirk Braunau vor ungewisser Zukunft BEZIRK BRAUNAU. Diskussion um neues Islamgesetz betrifft …

Zašto volimo Muhammeda, s.a.v.s.?

Zašto volimo Muhammeda, s.a.v.s.? Objavljeno ponedjeljak, 19 Januar 2015 11:33 muhammed-a.s.-levha-1 Piše: Azmir Jusufi Muslimani …