Osnovni temelj islama (Sehadet i priprema za Namaz)

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 19. Rebiu-l-ahir 1434.H. / 01 Mart 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
Osnovni temelj islama (Sehadet i priprema za Namaz)

Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta i da nas upozori na opasnost Džehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas!
Postovane dzematlije,
Kada bi nas neko upitao šta je to osnovni temelj islama, šta je osnovno pravilo islama i na čemu počiva islam, šta bi odgovorili? Proučavajući učenje islama dolazimo do zaključka da je osnova i srž islama šehadet, svjedočenje da je samo Allah bog, da nema drugog boga osim Njega i da je Muhammed a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik.
Šehadet je braćo moja draga osnova naše vjere. Šehadetom svjedočimo postojanje Allaha, našu ubjeđenost da je samo On božanstvo koje je dostojno da se obožava i da sve mimo Allaha treba da se odbaci. Osman ibn Affan, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
”Ko umre, a zna da nema drugog boga mimo Allaha, ući će u Džennet.” (Sahih,Muslim)
Kroz jednu Islamsku – kalendarsku godinu dosta puta govorimo o postu, zekatu i hadzdzu, danas i u narednih nekoliko hutbi cilj mi je, ako Bog da. da govorimo o konkretno prva dva islamska šarta, tj. praktičnim temeljima islama te današnju hutbu kao što primjećujete započinjemo sa prvim islamskim šartom a to je Kelime-i-šehadet izgovarati, kao i o pripremama za drugi islamski sart a to je namaz.
Islam je vjera koja počiva na unutrašnjem uvjerenju tj. imanu kojeg mi našim djelima dokazujemo. Prvi način dokazivanja i vidljivog ispoljavanja naše vjere jeste izgovaranje Kelime-i-šehadeta.
Brojni su hadisi koji govore o vrijednostima vjernika i da im je nagrada Džennet. Ubade ibn Samit, r.a., prenosi da je rekao Resulullah, s.a.v.s.,: ”Ko bude posvjedočio da nema drugog boga osim Allaha, da On nema druga, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i da je Isa Njegov rob i poslanik, i riječ koju je dostavio Merjemi i duh od Njega, i da je Džennet istina i da je Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova ostala djela.” (Mutefekun-alejhi)
A u drugom hadisu stoji:”Allah će mu otvoriti svih osam džennetskih vrata, da uđe na koja hoće”. ( Buharija i Muslim )
Mnogo je sličnih dokaza koji nam ukazuju na vrijednost dva šehadeta. Na osnovu njih je uvjetovan ulazak u Džennet i otvaranje svih njegovih osam vrata, a zabranjen ulazak u vatru.
Abdullah ibn Amir prenosi da je rekao Resulullah, s.a.v.s.: ”Uistinu je Nuh, a.s., kada je umirao, svome sinu kazao: Zapovijedam ti da budeš (tj. da živiš) sa la ilahe illallah (nema boga mimo Allaha), jer kad bi se sedam nebesa i sedam zemalja stavili na jednu stranu vage, a la ilahe illallah na drugu stranu, preteglo bi la ilahe illallah.
A da su sedam nebesa i sedam zemalja jedna čvrsta halka, zaista bi ih la ilahe illallah razdvojilo.” (Ahmed u Musnedu i Hakim, a vjerodostojnim ga je ocijenio Zehebi)
A u jedno drugom hadisu stoji: ”Allah će izvesti jednog čovjeka iz mog Ummeta ispred svih prisutnih na Sudnjem danu, pa će staviti ispred njega devedeset i devet spisaka, svaki spisak dug koliko pogled može dosegnuti. Potom će mu reći: “Da li nešto od ovog poričeš? Da li su ti moji pisari nepravdu učinili?” “Ne, ja Rabbi” – odgovorit će. A Allah će mu reći: “Da li imaš neki izgovor?” “Nemam, ja Rabbi”. – odgovorit će. Pa će reći Uzvišeni: “Naprotiv, ti kod Nas imaš dobro djelo, i neće ti se danas nepravda učiniti.” Tad će mu se izvući jedna kartica na kojoj stoji Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. A Uzvišeni će reći: “Izvagaj to”. “Gospodaru,” – reći će čovjek – “šta je ova kartica spram ovoliko spiskova?” “Neće ti se nepravda učiniti.” – reći će Uzvišeni. Potom će se staviti zapisana njegova djela na jednu stranu vage, a kartica na drugu stranu, i prevagnut će kartica. Nema ništa teže od Uzvišenog Allahovog imena.” (Tirmizi u njegovom Sunenu, Ahmed, Ibn Madže , Hakim i Bejheki)
Prenosi Ebu Seid el-Hudrij od Resulullaha, s.a.v.s., da je rekao:”Rekao je Musa svome Gospodaru, la ilahe illa Ente, nema boga osim Tebe, želim nešto posebno za sebe, (nešto čime ćeš me odvojiti od drugih). Uzvišeni mu reče: “O Musa, da se sedam nebesa sa njihovim stanovnicima i sedam zemalja stavi na jednu stranu vage, a na drugu La ilahe illallah pretegnulo bi ih la ilahe illallah.” (Hakim u Mustedreku)
Pogledajmo braćo draga kako nas je Allah počastio? Izgovaranjem šehadeta možemo da zaslužimo Džennet, zato podstičimo sebe a i druge da što češće šehadet izgovaraju.
U jednom hadisu se kao uvjet za ulazak u Džennet navodi da ovaj šehadet mora biti iskren. Danas ima mnogo onih koji izgovaraju šehadet ali i ne misle o njemu ili nisu iskreni dok ga izgovaraju. Ima i onih koji misle da su iskreni pa ubijajući sebe i druge uzvikuje šehadet. A ima i slučajeva gdje se bore dvije sukobljene muslimanske vojske gdje na obje strane se čuje donošenje šehadeta.
Da bi ovaj šehadet bio primljen mora biti iskren, zatim moraju ga pratiti dobra djela. Svi ovi hadisi koji govore da će onaj ko izgovori šehadet ući u Džennet se mogu protumačiti da će ući u Džennet ali tek nakon što se završe njegove patnje u Džehennemu ako ga bude zaslužio. Allah je obećao da će iz Džehennema izvesti svakog onoga koji u svom srcu bude imao makar jednu zehru imana, a oni koji su šehadet izgovorili time su svjedočili o svom imanu.
Šehadet je braćo draga naš početak i naš kraj. Riječi šehadeta dok nam se uči ezan i ikamet na uho čujemo odmah prilikom našeg rođenja kako bi te riječi upamtili i kako bi kada se melek smrti nadnese iznad nas smireno i bez straha izgovorili: La ilahe illellah Muhammedur-resulullah.
Poslanik a.s., je rekao: „Čije posljednje riječi budu: La ilahe illellah, ući će u Džennet“.
Neko će pomisliti da može čitav život da čini šta hoće te kada dođe melek smrti izgovori La ilahe illellah i uđe u Džennet. Međutim to je očito zavaravanje. Samo oni jezici koji su navikli da izgovaraju ove riječi u toku svog života, oni će ih ako Bog da izgovoriti i na samrti.
Drugi islamski šart je propisane namaze klanjati. Namaz je jedan od najznačajnijih stubova islama jer se namaz ponavlja svaki dan. Lakše je jednom u godini prepostiti mjesec ramazan, ili jednom dati zekat ili hadž jednom u životu obaviti nego svaki dan pet puta na dan ustrajno namaz obavljati.
Da bi namaz bio ispravan i primljen od Allaha moraju se ispuniti uvjeti prije kao i u toku samog namaza, iz tog razloga danas govorimo i o prvoj od priprema za namaz a to je čistoća tijela, odijela i mjesta gdje se klanja.
Brojni su ajeti i hadisi koji govore o značaju i vrijednosti čistoće. Allah Uzvišeni kaže: „Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavaljaš molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se često čiste, a Allah voli one koji se mnogo čiste.“
Naš Poslanik neka je na njega mir i spas je rekao: „Čistoća je pola imana (vjere).“
Musliman se puno trudi u svim pitanjima svoga života, on vodi računa o čistoći ulica, ne baca otpad i smeće bilo gdje, niti uznemirava ljude na bilo koji način, naprotiv, on uklanja neprijatnosti ako naiđe na njih povodeći se riječima Poslanika, a.s.: “I otklanjanje neprijatnosti sa puta je sadaka.”
Otklanjanje neprijatnosti sa puta je isto tako dio imana, kao što kaže Allahov Poslanik, a.s. u hadisu kojeg prenosi Muslim u svom Sahihu: “Iman ima sedamdeset i nekoliko dijelova, najvredniji dio su riječi: la ilahe illellah, a najniži dio je otklanjanje neprijatnosti sa puta. I stid je dio imana.”
Veoma je čudno da čak i među nama ima onih koji dok su ovdje u Austriji paze da ni papirić ne bace na ulicu a kada dođemo u svoju domovinu uopšte na to ne pazimo. Naprotiv, musliman mora izgraditi svijest da je bacanje otpadaka i smeća na bilo kojem dijelu Zemlje znak nemarnosti, nečistoće i stvaranje nereda, a musliman ne smije biti takav.
Dosta toga lijepog je Evropa i Zapadni svijet uzeli od Islama, a Muslimanski svijet te djelove Islama ne praktikuje i zapusta iz svoje nemarnosti. Tako da kada putujete muslimanskim zemljama vidite kako su prljave i neuredjene,cast izuzecima. Otuda je jedan ucenjak rekao: „Putovao sam puno Zapadom i vidio puno Islama, a puno sma putovao Islamskim svijetom, po Muslimanskim zemljama a tako malo vidio Islama.
Ovdje bih htio da spomenem veoma bitnu stvar kod održavanja čistoće a vežu se za adabe prilikom obavljanja velike i male nužde kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje.
Prije samog obavljanja nužde bilo velike ili male treba se skloniti od očiju ljudi, jer se prenosi da je Poslanik,a.s. -Kada bi htio obaviti veliku nuždu, otišao daleko da ga niko ne vidi.”
Ukoliko ne postoji nužnik, treba izabrati odgovarajuće mjesto i ne obavaljati ni veliku ni malu nuždu u hladu, gdje obično ljudi sjede i na mjestu kuda se prolazi, jer je Poslanik, a.s., rekao: “Čuvajte se dva prokletstva”, rekoše ashabi: “Šta su dva prokletstva, Allahov Poslaniče?” Kaže: “Koji obavlja nuždu na mjestu kuda ljudi prolaze i u hladu gdje sjede.” U značenju obavljanja nužde na putu i u hladu su obale rijeka i voćke koje rađaju, a o tome jasno govore hadisi od kojih je onaj u kojem Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pazite da za obavljanje velike nužde za nužnik ne uzimate tri mjesta: prilaze vodi, put kojim ljudi prolaze i hlad.”
Musliman ne treba da nosi sa sobom u nužnik ništa na čemu je napisano ime Uzvišenog Allaha, kao što je Mushaf i tome slično. Iz ovog se izuzimaju uređaji kao što su mobiteli itsl. na kojima je instaliran Kur’an, jer je njegov sadržaj sakriven i nevidljiv dok je mobitel ugašen. Pri ulasku u wc, mustehab je, zakoračiti lijevom nogom i proučiti:
(بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
BISMILLAHI, ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI!
(U ime Allaha, Allahu moj utječem ti se od muških i ženskih džinna).
Pri obavljanju velike ili male nužde treba izbjegavati okretanje prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, jer je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Prilikom obavljanju nužde, ne okrećite se prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, okrenite se prema istoku ili zapadu.” Ovo je propis za obavljanje nužde na otvorenom prostoru, dok u zatvorenim prostorijama treba nastojati da se ne okreće prednjom i zadnjom stranom prema Kibli, a ako uradi nije grijeh.
Ja sam se cudio prije, zasto stari ljudi onako radeci na njivama kada zele izvrsiti malu nuzdu, cucnu. Čak i kada se obavlja mala nužda sunnet je da se čučne ili sjedne, jer na taj način mokraća lakše izlazi i ne ostaje u mokraćnom kanalu.
Veoma je bitno čuvati se od mokraće, jer ona spada u teške nečistoće koje moraju biti uklonjene da bi se moglo klanjati.
Pokuđeno je da se za vrijeme obavljanja nužde priča, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u rivajetu od Ibn Omera r.a., da je neki čovjek prolazio i poselamio Allahovog Poslanika, a.s., kada je on obavljao malu nuždu, pa mu nije uzvratio selam.
Nakon obavljanja velike ili male nužde potrebno je se oprati. Naime primjetno je da veliki broj ljudi ne peru svoj polni organ nakon obavljanja male mužde, a čak se može primjetiti da ima i onih koji čak ni ruke ne operu nakon obavljanja nužde.
Prilikom potiranja ili pranja (poslije obavljene nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Posalnik, a.s., rekao: “Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.”
U slučaju da čovjek nema vode može se nečim potrati ali ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, r.a, da je rekao: “Zabranio nam je Allahov Poslanik a.s. da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl.) i kostima.”
Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, r.a., prenosi da je rekla: “Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, a.s.”Nakon obavljene nužde iz nužnika treba izaći desnom nogom i proučiti: (غفرانك) GUFRANEKE!
Ima mnogo hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu a.s., upozorava na kaznu koja je predviđena za one koji se ne budu čuvali mokraće.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Posalnik a.s. , rekao: “Većina patnje u kaburu biće zbog nečuvanja od mokraće.” (Ahmed, Ibn Madže i Hakim)
Šekij ibn Mati’ Asbehi, r.a, prenosi da je Allahov Posalnik, a.s., rekao: “Četvorica će dodatno uznemiravati stanovnike Džehennama, trčeći između Hamima i Džehima i govoreći: teško nama, propali smo. Džehennemlije će se međusobno raspitivati: – Ko su ova četvorica, dodatno su nas uznemirili a i tako nam je teško. To su: čovjek koji je u užarenom kovčegu, čovjek koji za sobom vuče svoja crijeva, čovjek iz čijih usta curi krv i gnjoj i čovjek koji sam jede svoje meso. Upitaće za onoga koji je u užarenom kovčegu, pa će im se reći da je to čovjek koji je umro a ostao je dužan ljudiam, pa te dugove nema ko da vrati i izmiri. Zatim će se reći za onoga koji vuče svoja crijeva da nije vodio računa gdje mu pada mokraća i nije to prao. Za onoga iz čijih usta curi krv i gnjoj će se reći da je koristio svaku ružnu i bezobraznu riječ i nju je sa zadovoljstvo koristio. I za onoga koji jede sam svoje meso će se reći da je ogovarao ljude.” (Ibn Ebi Dunja, Taberani i Ebu Nuajm, Pogledaj El-Kebair str. 141 i Ez-Zevadžir 1/208).
Dakle, cuvajte i odrzajite cistim svoje tijelo i odjelo a i mjesto gdje klanjate, kao preduvjet za primljen namaz. Pa i mi ovdje bi trebali hitno rijesiti ovaj nas ulaz. Da se obuca izuva vani. Na ulaznim vratima i u rukama unosi unutra na klupe obuca. A da se unutra ovaj cijeli hodnjik proste cistim cilimom. Jer vidim da puno vas gazi tamo stazom a onda stajuci na stazu ili prljav patos ulazite u dzamiju takvih carapa. Ovo sada izgleda cisto jer se cesto cisti i pred svaku dzumu generalno usisa. Sada nije vidljivo jer je sve gotovo novo, pa i cilimi. Ali za par godina ovakvim nanosnjem ce postati doista prljavo. To nas nece puno kostati a pomoci ce nam puno i puno toga ce govoriti o nama nasim gostima koji dodju i vide da mi vodimo racuna o tome i cistoci.
Molim Allaha da nas učvrsti u dini-imanu, da naš život ispuni dobrim djelima, da nas upućuje na dobro i da nas čuva od zla. Molim Allaha da nam rastanak sa ovim svijetom učini lahkim i da nam posljednje riječi budu La ilahe illellah Muhammedur-resulullah. Molim Allaha da nas učini od onih koji se često kaju i često čiste i koji vode računa o čistoći tijela, odijela, kao i mjesta u kojem žive a posebno namaz obavljaju. Amin!!!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …