Oprosni hadž i poruka Muhameda a.s. – Hadžetu-l-veda

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
26 Saban – 1434.H. / 05 Juli 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic

Oprosni hadž i poruka Muhameda a.s. – Hadžetu-l-veda

hutbaZaista sva zahvala pripada Allahu. Od Njega pomoć i oprosta tražimo. Neka je mir i spas na najboljeg učitelja ljudskog roda koji nije ostavio nijedno dobro djelo a da na njega nije ukazao kao nijedno loše djelo a da nas na njega nije opomenuo. Neka je mir i spas na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, naše hrabre šehide i na sve one koji slijede Poslanika milosti Muhammeda s.a.v.s., do Sudnjeg dana.
Draga braćo, poštovani džemate!
Nema boljeg uvoda za mubarek Ramazan od: “Oprosnog hadža i poruka Muhameda a.s. – Hadžetu-l-veda”: Potkraj februara, 10 h.g., 632. god. po Isa-u a.s., Muhamed, a.s., je obavio poslednji i oprosni hadž u Meki zajedno sa 40.000 hadžija samo iz Medine. Sretan što se vratio ovdje gdje i duhom pripada odakle je pod pritiskom mušrika otišao u Medinu prije 10 godina., obišao je Kabu 7 puta, prošao između Safe i Merve zahvaljujući pri tome Allahu, dž.š., na velikoj pobjedi islama, ispunjenom obećanju dolaska sreće napaćenom narodu, uputio se Muhamed, a.s., na brdo Arefat. Na Arefatu po predajam se bilo okupilo 124.000 – ili 144.000 – ljudi, hadžija.
Na Arefatu je Muhammed a.s, održao svoj govor, koji je tradicija vjerno sačuvala a koji sadrži mnogobrojne segmente – zahvala Allahu, uputu u pojam vođenja u islamu, tewhid, kelime i šehadet, sam pojam Et-Takwa – svijesti o Allahu, osnovne principe međuljudskih odnosa kao i zabrane u islamu-krvnu osvetu, kamatu, nepravdu, magiju – sihr i dugove. Posebno mjesto posvećuje reguliranju ugovora, princip stvaranja i odnosa u braku, princip nasljedstva, nenamjernog i namjernog ubistva, mubarek mjesece, potrebu islamskog brastva među muslimanima, iznosi i upute muslimanima sve do Sudnjeg dana. Govor je sačuvan u orginalnoj formi glasi:
“Hvala Allahu, Hvalimo Te i od Tebe pomoć molimo,. Počujte, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam dali ću više dolaziti ovamo.
O pravovjerni, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanete sa Gospodarem vašim.
Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naš rad. Stvari koje su vam date u amanet, čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.
Krvna osveta i lihvarstvo iz paganskih vremena neka prestanu zauvjek. Bog je dopustio poštenu trgovinu i na glavnicu imate pravo a lihvarstvo je strogo zabranio.
Ne budite ni tlačitelji ni tlačeni! Lihvarske kamate i krvna osveta ne postoje više ni u jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata a prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbas ibn Abdul-Mutaliba koji ima mnogo dužnika.
O vjernici, bojte se Boga i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvečati jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovinu. Ako to ne učinite znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovu Poslaniku.
Nemojte činiti nepravdu drugome pa će i vama biti dobro. Ako je vaš dužnik u nevolji produžite mu rok plačanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onoga dana u kome ćete svi doći pred Boga i gdje je On vrhovni sudija i apsolutna pravda.
O vjernici, kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopće pravite ugovore, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Za svaki ugovor bio malehan ili veliki, napravite napismeno i naznačite rok plačanja.
Ove mjere opreznosti pred Bogom su najopravdanije i to je najsigurnije dokazno sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.
O smrtnici, bojte se Boga koji vas je stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Boga od koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu.
Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stiče džennet pod nogama majke.
Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a drugo vodi nesreći u braku. Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i sa puno dobrote.
Izbjegavajte ogovaranja. Oni koji kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog nemorala a ne mogu za to izvesti četiri vjerodostojna svjedoka, kaznite sa osamdeset udaraca bićem i nikad im ni u čemu nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci.
Ako prema vašim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao veču sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez vaznih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, poštujte, dakle, amanet Božiji.
O vjernici, kada određujete i između sebe dijelite nasljedstvo budite strogo pravedni i držite se Allahovih propisa. Nije vam, dakle, dozvoljeno napraviti oporuku u nećiju korist a na štetu zakonskih nasljednika. A oporuka u korist strane osobe ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva.
Čuvajte imanja maloljetnih, nemočnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja da umnožite svoja. To bi bio težak grijeh.
Dijete pripada bračnom drugu, a preljuba se kamenuje. Ko traži drugog oca do svog, ko traži drugog gospodara do svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi.
Mir neka bude među vama! Razumjeli ste poruku, o ljudi! Bog nek’ mi je svjedok!
Šejtan – sotona nema više nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima, to jest u onim koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle, vjeru svoju!
Ljudi, počujte! …Vrijeme je da postavimo stvari onako kako ih je Allah uredio stvarajući Nebesa i Zemlju. I zaista, Bog je odredio da godina bude 12 – mjeseci od dana stvaranja Nebesa i Zemlje. Od 12 mjeseci 4 su sveta, od kojih tri uzastopno i jedan odvojeni: zul-ka’de, zul-hidže i muharrem, te redžep koji pada između dva džumada i ša’bana.
Ljudi, vjernici su braća! A bratovo imanje je nepovredivo, osim kada on sam dopusti.
Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te se okomiti jedni na druge. Pa ja sam vam ostavio što će vas voditi, Knjigu Božiju, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate uvijek čuvati da ne zalutate s pravog puta, sa staze pravde i istine. To je knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom cjeli moj život, moje riječi i moja djela. Sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunom skladu sa Božijim naređenjem.
O ljudi, vas je Allah stvorio od jednog pretka i svi potječete od Adema, a Adem je od zemlje stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji ga se najviše boji. Nema prednosti Arap nade nearapom, niti nearap nad Arapom, osim po vjeri!
O vjernici, govorite uvjek čistu istinu, neka vas nikada mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On pozna vaša djela.”
Potom, nakon kratke pauze, Muhamed, a.s., uskliknu: – O, Bože moj! Jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?
Božiji Poslaniče! Ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama saopćio šta ti je Bog povjerio, potvrdilo je 140.000 duša u jedan glas.”
Nakon što je Resulullah, a.s., završio svoj govor Allahu dž.š., mu posla Objavu. Allah, dž.š., kaže: “…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Maide, 3)
Milostivi Allahu, molimo te, pomozi nam da uskladimo svoje riječi i svoja djela sa Tvojim riječima, uputom i savjetima, i sa djelima, praksom i sunnetom Tvoga Miljenika Muhameda, a.s.. Amin!

Slijedi Proglas Rijaseta BiH a u vezi krvoprolica u Siriji…
Ovo-Ramazanske obavijesti…

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …