Mekteb nas zove – Mekteb Pocinje

U islamu je odgoj potomstva prvobitna obaveza roditelja. Allah, dž.š., o tome govori na više mjesta u Kur’anu: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (Et-Tahrim, 6.)
Muhammeda, a.s., je rekao: “Roditelj ne može dati bolji poklon svome djetetu od lijepog odgoja.”
Odgoj i obrazovanje je osnovni smisao islamske misije.
Odgoj je ljudska djelatnost koja ima za cilj da u čovjeku razvije lijepe psihičke i fizičke osobine. U širem smislu, odgoj obuhvata sticanje i primjenu znanja i tada se, obično, označava riječju obrazovanje. Odgoj i obrazovanje su dvije nerazdvojne funkcije koje se međusobno dopunjuju u trajnom i zahtjevnom formiranju zdrave i kompletne ličnost.

Šta je Mekteb, a šta mektebska nastava?
Mekteb je osnovna odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice.
Mektebska nastava je temeljni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u džematu.

Koji su ciljevi i zadaci mektebske nastave?
Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima.

Kako postići ovaj cilj?
Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:
upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,
odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,
podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,
usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,
podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,
razvija im ljubav prema Domovini,
upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

Kada i kako poicinje upis polaznika i pripreme za nastavu?
Mektebska godina počinje upisom polaznika 16. Septembra 2012, a završava se završnim ispitima i hatmama u nasem džematu i to pocetkom juna (naredne godine).

Ko i kako realizira mektebsku nastavu?
Mektebsku nastavu realiziraju muallimi/e – lica ovlaštena od strane Rijaseta Islamske zajednice uz odgovarajući dekret. Mektebska nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset. Obrada nastavnog gradiva se vrši po mektebskim udžbenicima koje za tu namjenu izdaje i odobrava Rijaset.
U mektebskoj nastavi se, pored udžbenika, koriste i druga nastavna sredstva kao što su: specijalizirani listovi za odgovarajući uzrast polaznika, CD, audio i video zapisi namjenskog sadržaja za islamski odgoj i obrazovanje kao i druga savremena pomagala koja doprinose kvalitetnijem izvođenju nastave.

Neka vam je mubarek nova školska i mektebska 2012/’13godina!
”Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju.”

Check Also

Reisu-l-ulema: Volio bih da nas ramazan sve više uljudi, od političara, intelektualaca i novinara

Published in  April 5, 2021Štampa , E-mail – Sasvim je očito da se suočavamo s velikom krizom izazvanom …

OSME HATME DZEMATA BRAUNAU – 2019