Vrijednost Svetog Mjeseca Muharrema

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
03 Muharrem – 1437.H. / 16 Oktobar 2015.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Vrijednost Svetog Mjeseca Muharrema

hutba81Hvala Allahu Gospodara svih svjetova na nimetima kojima nas svakodnevno obasipa! Hvala Allahu svemoćnom koji je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da bi smo znali broj godina i računanje! Hvala Allahu dž.š. koji nas je uputio ka nuru islama! Neka je salavat i selam na posljednog Allahovog poslanika Muhameda s.a.v.a. na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobro do kijametskog dana!

Postovane dzematlije, draga omladino;

Poslao ga je sa Uputom, i istinskom vjerom, sa svjetlom i poukom, u vrijeme kada nije bilo poslanika, kada je znanja bilo malo, kada su ljudi bili u zabludi. U određeno vrijeme, kada je blizu Sudnji dan, i kada je blizu Čas određeni. Ko je pokoran Allahu i Poslaniku, on je na Pravom putu, a ko im je neposlušan, taj je zalutao, nemaran i u očitoj je zabludi. I nema boljeg savjeta od toga, i do toga nema bolje opomene. Bogobojaznost onoga koji radi strahujući od svoga Gospodara jeste istinoljublje, u onome što želi od Ahireta. Onaj ko bude radio za to, tajno i javno, želeći Allahovo zadovoljstvo, imat će spomen na Dunjaluku, a to će mu biti zaliha na Ahiretu kada bude svakom čovjeku trebalo ono što je pripremio. Ako ne imadne toga, volit će da je daleko od Ahireta.
Allah nas opominje, a On prema robovima svojim je blag. Onaj koji je Istinu rekao i ispunio svoje obećanje. Allah dž.š. kaže :„Moja riječ se ne mijenja, i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.“ (Kaf, 29)
Bojte se Allaha, sada i ubuduće, tajno i javno, jer On kaže: „ A onome ko se bude Allaha bojao, On će preko ružnih postupaka njegovih preći, i još mu veliku nagradu dati.“ (Et- Talaq, 5.) Ovo su riječi Mubarek Poslanika s.a.v.s izrečene na hutbi 622. godine po Isau a.s. prije nego će ući u Medinu, nakon trinaest godina pozivanja u rodnoj (mu) Meki koju je napustio sa nekolicinom svojih ashaba.
Nakon ove hutbe, odnosno nakon hidžre, nastupa nova era u povjesti ljudskog roda, formiranjem Medinske zajednice, koja predstavlja jedinstven primjer u upravljanju. Principi upravljanja tom zajednicom su jednostavni, ali i univerzalni. Poslanik s.a.v.s. je u Medini formirao zajednicu potpuno novog tipa, zajednicu koja se ne zasniva na krvnoj i rasnoj pripadnosti, niti na odnosima tržišta, čak ni zajedničke kulture ili historije. Jednom riječju, ni na čemu što potječe iz prošlosti, i što predstavlja neku baštinu. Poslanik a.s. je zasnovao Medinsku zajednicu isključivo na vjeri, na onom bezuvjetnom odzivu na Allahov poziv, ( Fefirru ilellah- Požurite ka Allahu).
Takvo društvo je otvorenog tipa, za sve, bez obzira na porijeklo. Kako bi rekao velikan islamske misli, hazreti Mevlana Dželaluddin Rumi, u stihovima koji na najljepši način govore o punini i ljepoti islama.
„Dođi, dođi, samo dođi, Ma ko da si, ma gdje da si, Pa i kad griješiš, i kad padaš. Po stotinu puta, Opet dođi, samo dođi, Evo vrata koja očaj ne poznaju“
Medinska zajednica je zajednica znanja, znanja stečenog u ima Allaha. To je zajednica koja jasno potvrđuje i slijedi prve ajete Objave: „Ikre bismi Rabbikellezi halek- Uči, čitaj, prosvjećuj se, u ime Gospodara tvoga koji stvara. .“
Čovjek, Allahov namjesnik na Zemlji dužan je tim posjedom upravljati, držeći se Njegovog puta, što podrazumjeva da taj posjed ne može razarati prema svojim hirovima. Ne može ga činiti neproduktivnim, već ga mora oplođivati svojim radom, nesmije bacati smece po ulici i rijekama i sumama. Allah nam je podario i imetak, Allah dž.š. je stvorio imetak, da bi bio pasoš, pomoću kojeg će ljudi ući u Džennet. Međutim, neki nezasiti ga mjenjaju za pasoš s kojim će u Džehennem ući, da nas Allah sačuva.
Na primjeru Medinske zajednice trebao bi funkcionisati svaki džemat, svaki grad, država, i Ummet u konačnici. To je zajednica kojom je zadovoljan Uzvišeni Allah.
Draga braćo, gradimo Medine u našim džematima, na navedenim principima, gdje Allah dž.š. je Onaj koji sve posjeduje, gdje On Uzvišeni zapovjeda, gdje jednio Allah dž.š. apsolutno zna. Gradimo naše Medine na temeljima ljubavi prema Allahu dž.š. Njegovom Poslaniku s.a.v.s. prema onima koji nas predvode, prema braći i sestrama u vjeri, i prema svim dobronamjernim ljudima, posebno u ovoj sredini gdje zivimo.
Znaj dragi brate, ako budeš pripadao Najdarežljivijem Allahu, nećeš se plašiti neimaštine, ako budeš pripadao Moćnome Allahu, nećeš biti zadovoljan sa poniženjem, ako budeš imao povjerenja u Mudroga Allaha, neće ti naumpasti prigovor, ako budeš vjerovao u Pravednoga Allaha, nećeš se plašiti nasilnika, ako budeš tražio utočište kod Silnoga Allaha, nećeš se plašiti napada prokletog šejtana
Radimo i živimo po principima i naučavanjima Kur’ana Časnog, tako ćemo skrenuti pažnju na savršenstvo njegovo, mnogo više nego li kroz hiljade raznoraznih udruga hiljade hutbi, i hiljade knjiga. Nemojmo biti od onih koje vjera ujedinjuje, a dunjaluk razjedninjuje, takvi su oni u čija srca prava vjera nije ušla. Nemojmo biti od onih koje ujedinjuje Istinita riječ, a razjedinjuje laž spletkaroša, takvi su oni koji ne znaju pravo značenje riječi Istina. Nemojmo biti od onih koje ujedinjuje džamija, a razjednjuje pijaca, ili sijelo, takvi su oni koji neće pomoći Allahu vjeru. Budimo kao bratimljena zajednica muhadžira i ensarija u Medini.
Draga braco, Allahov sveti mjesec muharem je blagoslovljeni mjesec. To je prvi mjesec u hidžretskom kalendaru i jedan od četiri sveta mjeseca. Allah dž.š u Kur’anu kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite.” (At-Tewba )
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik rekao: “Najbolji post poslije mjeseca ramazana, je post u mjesecu muharemu, a najbolji namaz poslije farz-namaza je noćni namaz.” (Muslim ) . Muharem je mjesec koji pruža mogućnost svim vjernicima da se oplemene, izdignu imanski i moralno na još više deredže i zasluže time Allahovu milost i oprost grjeha. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo veliku Allahovu nagradu i očistimo se od grjeha. Tu nagradu možemo zaslužiti samo postom i namazom.
Post je radi Allaha, pa zato Allah za to nagrađuje. U nastupajućim danima oživimo sunet našeg vjerovesnika Muhameda s.a.v.a . Od Ebu Bekra r.a. se prenesi da je Poslanik a.s rekao: “Godina se sastoji od dvanaest mjeseci, od koji su četiri sveta, tri su uzastopna i jedan odvojen: zul-kade, zul hidže i muharem, a potom redžeb koji pada između dva džumada i šabana.” ( Buhari )
Muharem je veoma važan mjesec. U njemu ne griješite, ne činite grijeh u svetim mjesecima, jer je mnogo, mnogo teži grijeh počiniti u ovim nego u drugim mjesecima. Mjesec muharem je pun berićeta, mjesec muharem nas podsjeća na događaj hidžre Allahovog Poslanika a.s. i njegovih ashaba r.a. na jačanje islamskog poziva (dawe) i formirajnje islamske države u Medini. Deseti dan ovog časnog mjeseca podsjeća na uspjeh, Allahovu pomoć i spas poslanika Musa a.s.
Uzvišeni Allah učinio je izuzetno vrijednim i odobranim ovaj mjesec i umnogostručio nagradu onome ko se odluči da ga u postu provede. U arapskom izraz ašura je izvednica iz riječi ašer, što znači broj deset. Mudrost posta dana ašure jeste u tome što je tog dana Allah dž.š. spasio Musa a.s. i njegov narod od Faraonove nepravde i potopio Faraona i njegove snage. Muhamed a.s ovaj dan obilježavao je postom. On je rekao: “Ovaj post pokazuje da je vjera Allahovih poslanika jedna, te da je islam blagodat za cijeli ljudski rod.”
Ibn Katame r.a. prenosi od Poslanika s.a.v.a.: “Post tri dana u svakom mjesecu 13. 14. i 15. dan i ramazan do ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše grijehe protekle i dolazeće godine, (a to je da prije Kurban Bajrama), a post ašure briše grijehe protekle godine.” (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)
Nakon Hidžre, Muhammedovo a.s. preseljenje iz Mekke u Medinu, naš Resul s.a.v.s je primijetio da Židovi Medine također poste deseti dan Muharrema. Poslanik s.a.v.s ih je pitao za razlog njihovog posta na ovaj dan, na što su mu oni odgovorili: “Ovo je blagoslovljeni dan. Na ovaj dan je Allah spasio Benu Israelćane od njihovog neprijatelja (Faraona Egipta), i tako je Poslanik Musa a.s postio ovaj dan u znak zahvale Allahu dž.š.” Na to je Poslanik s.a.v.s uzvratio: “Nama je Musa bliži nego vama!” pa je Poslanik s.a.v.s postio taj dan i preporučio drugima da ga poste. (Al-Bukhari, hadis 1865). Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a. da je Poslaniku, s.a.v.s. nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s: “U narednoj godini ćemo, inša-Allah, postiti i deveti dan!” Medjutim Poslanik nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, s.a.v.s. preselio te godine!” (Muslim)
Deseti dan Muharrema ili Jevmul-ašura je poznata jos i nazvan „Idul-enbija” – Bajramom Božijih poslanika, i iz tog razloga mi postujemo, praktikujemo i na buduce generacije prenosimo vaznost 10 dana Muharrema. Naš Resul s.a.v.s je mnogo držao do ovog blagdana pa je između ostalog rekao i ovo povodom 10 dana mjeseca muharema,”Pet je vremena kada Allah dž.š. neće odbiti dovu roba” u tih pet vremena ubraja i noć Jevmi-ašure (deseta noć Muharrema).
Na kraju molim Allaha da nas učini nakon ovih dana boljim nego što smo bili prije njih! Da nas učini uspješnijim u novoj hidžretskoj godini! Da nam istinu pokaže! I da budemo od onih koji slušaju i povode se za istinom! Gospodaru naš, učini nas od istinskih sljedbenika Tvoga Miljenika. Učini nas od onih s kojima si Ti zadovoljan i koji su zadovoljni Tvojom odredbom. Učini nas od onih koji ne strahuju i koji neće biti tužni. Učvrsti naše safove, zbliži naša srca, i ujedini nas u bratskoj ljubavi i zajednici O Milostivi, primi naš post, naše namaze i sve ibadete koje činimo, Ti si najmilostiviji! Blagoslovi nas ovim svetim mjesecom! Učini nas od onih koji stiču korisnu nauku! Oprosti nam grijehe i počasti nas u dženetu da budemo sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim mu’minima! Amin, JA RABBIL ALEMIN!
Sretna Vam i bericetna, uz puno zdravlja 1437 hidzretska godina.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …