MJESEC SA´BAN

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
12 Saban – 1434.H. / 21 Juni 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
MJESEC SA´BAN

hutbaHvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Draga braćo, poštovane džematlije,

Nalazili smo se u svetim danima jednog od svetih mjeseci koji je ujedno i vjesnik mubarek Ramazana, a to je Sa´ban. Šaban je osmi mjesec islamskoga kalendara. Doslovno značenje riječi “šaban” je: širiti i dostaviti. Za vrijeme ovoga mjeseca blagoslovi se spuštaju a učinjena i neizvršena djela svake osobe se dostavljaju.

Šta je to mjesec šaban?

Mjesec šaban je mjesec koji se nalazi između redžeba i mjeseca ramazana. Mnogo je milih dana kojima je Allah Uzvišeni počastio ummet Svoga Poslanika a.s. Obećana nam je velika nagrada za svako dobro djelo, makar bilo malehno kao što je uklanjanje prepreke s puta koja ometa druge.
Ipak, pogledajmo neznanje muslimana. Dopuštamo da nam stvari iskliznu između prstiju ne uviđajući da su zauvijek izgubljene! Svaki dašak čovjekov predstavlja korak bliže smrti, bliže vremenu stajanja pred Gospodarom na Dan Suda.
Svakoga dana, Allah uzvišeni Svojom ljubavlju i milošću odredio je konkretno vrijeme u kojemu trazenje Njega i Njegovog oprosta biva uslišano. Odredio je i neke dane u kojima Njegova milost nema granica za one koji je hoće. Među tim mjesecima i danima nalazi se i mjesec šaban u kojemu svako urađeno djelo biva nagrađeno od strane Allaha više negoli u drugim danima.

U hadisu kojega prenosi hazreti Usama, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Poslanik je puno postio. Postio bi svake sedmice po dva dana. Najvise bi postio u Sa´banu. Jednom sam primjetio. Boziji poslanice, vidio sam da postis dva dana u sedmici. Na to me je upitao: Koja dva dana? Ponedeljak i cetvrtak, rekao sam. To su dani, rece Poslanik kada se djela dizu Gospodaru svjetova, pa zelim da tada budem postac. Tada sam mu rekao, kaze Usame: Vidim da u Sa´banu postis kao ni u jednom drugom mjesecu. Tada Poslanik mi rece: To je mjesec prema kojem su ljudi nemarni, izmedju redzepa je i ramazana i u njemu se djela dizu Gospodaru svjetova, pa zelim, kada se podizu moja djela da tada budem postac.” (Hadis bilježi imam Bejheki, u svome djelu Šu‘bul-Iman)

Od h. Enesa prenosi se da bi nastupanjem mjeseca redžeba Poslanik, učio: “Allahumme, barik lena fi Redžebin ve Ša‘bane ve belligna ila Ramadane” (Allahu moj, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj da dočekamo mjesec ramazana).

Događaji u mjesecu šabanu:

1) Lejlei-berat – Noć oprosta, petnaesta noć mjeseca šabana.
2) Kao Kibla, smjer okretanja u namazu, ponovo je uzeta Kaba u Mekki (nakon kratkovremenoga okretanja prema Bejtul-Makdisu u Jerusalemu). Ovo se desilo druge godine nakon Hidžre, petnaestoga šabana.
3) Post mjeseca ramazana učinjen je obvezanim druge godine po Hidžri, 25. šabana.

Muhammed, a.s., rekao je: “Šaban je moj mjesecm redžeb je Allahov mjesec a mjesec ramazana mjesec je moga ummeta (zajednice). Ša´ban je mjesec pokajnika dočim je mjesec ramazana mjesec pročišćenja.”

Poslanik takodjer kaze: “Prednost redžeba nad ostalim mjesecima je kao prednost Kur’ana nad drugim Knjigama, a prednost šabana nad ostalim mjesecima je kao moja prednost nad drugim poslanicima, a prednost mjeseca ramazana nad ostalim mjesecima je poput prednosti Allaha, Uzvišen je On, nad svim Njegovim stvorenjima.”

Prenosi se da je h. Aiša, žena Poslanikova, a.s., prenijela: “Allahov Poslanik, a.s., toliko je običajio postiti da bismo pomislili da nikako neće prestati…nikada nisam vidjela Allahovoga Poslanika, a.s., da bez prestanka posti, izuzev u mjesecu ramazana, kao u mjesecu Sa´banu. Stoga ga upitah: ‘kako to da te stalno vidim da postiš u Sa´banu?’A Poslanik bi odgovorio : ‘Aiša, to je mjesec u kojemu melek smrti ima zabilježiti ime svake duše koju treba uzeti prije isteka godine tako da ne bih volio da se moje ime zabilježi a da ja ne postim.’ ”

U ovom mjesecu je blagoslovljena noc. Lejlei-berat – Noć oprosta. Za ovu noć se kaže, da Allahovi pisari počinju pisati sudbinu ljudi sve do Lejletul-kadra – kada pada konacna odluka Allaha dz.s. Ova noc se opisuje kao noc sudbine, odredbi, rokova, granica itd.

Allah uzvišeni spušta se na najbliže nebo i naročitu milost i oprost usmjerava ka onima koji se kaju i oprost traže. Za razliku od drugih noći, kada se Allah dz.s. spušta na najbliže nebo u toku zadnjeg dijela noći, petnaeste noći mjeseca šabana, Allah, Uzvišeni, se spušta na najbliže nebo odmah nakon zalaska Sunca.

Od Alije r.a. se prenosi da je Poslanik rekao: „Kada nastupi petnaesta noc Sa´bana, provedite je u nafili, a dan u postu. Allah Uzviseni se spusta dunjaluckom nebu te noci, sa zalaskom sunca i upucuje ponudu: Trazi li neko oprosta od Mene, da mu oprostim.? Traga li ko za opskrbom da mu je dam? Iskazuje li ko potrebu svoju da mu je udovoljim.? Tako pita sve do svanuca.“
Poslanik kaze: “Svemoćni Allah oprašta svim muslimanima ove noći, izuzev gatarima, sihrbazima, nepopravljivim alkoholičarima, onima koji ne poštivaju svoje roditelje i onima koji čine i podstiču na blud.”

U drugoj predaji spomenuti su i slijedeće osobe: 1. oni koji se bave kamatom; oni koji oblače odjeću ističući aroganciju (u Arabiji, ljudi su iskazivali svoje bogatstvo ovim oblačenjem – puštanjem odjeće da se vuće po zemlji); oni koji šire nejedinstvo među muslimanima; ona osoba koja nepravedno uzme imovinu drugoga muslimana ili muslimanke a ne pokaje se. Dakle cuvajte se tudjeg hakka – prava.

Hazreti Aiša rekla je: “ Jednom me Allahov Poslanik a.s., upitao: ‘Aiša, koja je ovo noć?’ Odgovorila sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Tada je rekao: ‘Ovo je noć polovine Sa´bana u kojoj se svi ovozemaljski poslovi i djela čovječanstva podižu… »

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik rekao: “Došao mi je Dzibril u polovini mjeseca Sa´bana i rekao: ‘Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu k nebu!’ Upitah ga: ’Koja je ovo noć?’ On odgovori: ‘Ovo je noć u kojoj Allah, Uzvišeni, otvara tri stotine kapija milosti, opraštajući svakome ko Mu druga ne pripisuje. Izuzetak su samo oni koji se bave proricanjem ili gatanjem, notorni alkoholičari i koji prakticiraju i podstiču na blud. Ovim osobama Allah ne oprašta sve dok se iskreno ne pokaju.’ U polovini noći dođe Džibril reče mi: ‘Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu! Tako pogledah prema gore, kapije Dženneta bijahu širom pootvarane. Bice otvorene za one koji budu tu noc sedzdu cinili, ibadet cinili,ponizno molili, zikir cinili, plakali od straha prema Allahu dz.s., koji su pokorni, koji oprost traze…Ja rekoh: ‘Džibrile, koliko dugo će ove kapije otvorene ostati?’ On odgovori: ‘Od početka ove noći do zore. Allahov Poslaniče, noćas će Allah osloboditi toliki broj Svojih robova od vatre, koliko je dlaka na stadu ovaca plemena Benu Kelb.”
Ove godine, ova mubarek noc nastupa u nedelju, u aksamsko vrijeme.
Promjena kible muslimana bila je viliki dogadžaj kako za Poslanika i njegovu misiju tako i za historiju islama i muslimana. Ovaj veliki događaj promjene kible se desio, po volji i odredbi Allaha dž.š., u mjesecu ša’banu, druge godine po hidžri. Muhamed Husejn Hejkel u svom djelu: “Život Muhammeda a.s.” (The life of Muhammad) kaže: Tada, sedamnaest mjeseci nakon iseljenja iz Meke, Allah je naredio da se u namazu okreče prema Svetoj džamiji, kući Ibrahima i Ismaila u Meki. Tada je objavljen ajet: “Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu.” (El-Beqare, 144)

Jevreji su pokušali još jednom postaviti zamku Poslaniku. Otišli su Poslaniku govorei da će oni svi prihvatiti islam ako se vrati Jerusalimu, ranijem pravcu okretanja u namazu. U vezi s ovim, Allah dž.š. je objavio sljedeće ajete:”Reći će neki ljudi kratke pameti “Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahu pripadaju i istok i zapad; On upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.” – “Tako smo vas učinili zajedni¬com sredine, kako biste bili svjedoći drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok. I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista teško bilo svima, izuzev onih ko¬jima je Allah ukazao na Pravi put. Allah neće dozvoliti da propadne vjerovanje vaše – a Al¬lah je prema ljudima doista blag i milostiv.” (El-Beqare, 143)2
Hfz Ibn Kesir u svom Tefsiru tumači: Pod riječju “maloumnici, ljudi kratke pameti” misli se na idolopoklonike Arape, te židovske svećenike i licemjere, odnosno sve njih, jer ajet ima općenito značenje.
Kada se ovo desilo, neki idolopoklonici, licemjeri, te Sljedbenici Knjige došli su u sumnju i ostali zbunjeni napustivši Pravi put, govoreći: “Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?”, tj. šta je ovima, pa se jednom okreću prema Svetom hramu, a drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Uzvišeni je objavio: “Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad!”, tj. Njemu pripada sve, “pa, kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice.”(2:115)
Imam Ahmed donosi predanje s lancem od Aiše da je ona rekla: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je misleći na pripadnike Knjige: “Ni na čemu nam oni ne zavide kao na petku na koji nas je Allah uputio, a koji su oni izgubili, na kibli na koju nas je Allah uputio, a koju su oni izgubili, te na riječima koje mi izgovaramo za imamom: ‘Amin!”3

U naredna tri-četiri dana su bijeli dani, a Poslanik s.a.v.s. je postio bijele dane (13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca)! Oživimo i na taj način sunnet Poslanika s.a.v.s. i ujedno se pripremajmo za mubarek ramazan! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okrećemo i je li naša kibla uistinu Kaba ili nešto drugo!!!

Kako su srećni oni koji zatraze oprost od Allaha Uzvišenoga i kojima biva oprošteno. Umjesto spavanja u ovoj Noći, provedite noć u ibadetu, traženju oprosta od Allaha za kompletan ummet, učenju Kur’ana, donosenjem selama i salavata na Allahovoga voljenoga poslanika Muhammeda, a.s., koliko god ste to u stanju jer je ovo mjesec našega Poslanika, alejhisselam.

Molim Allaha dz.s. da nas osnazi u ovome mjesecu, podari nam istinsku uputu i potpunu nagradu ovog mjeseca. da nam ucvrsti vjeru, poveca dobra djela i nafaku, poboljsa zdravlje i produzi zivot u hajru i veselju.
Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemočnemo, Ti nas ojačaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeći! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas poući! Kada nam oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas učini imučnima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje će primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vračamo!
___________________________________________________________________________
2 Muhammed Husejn Hejkel, Život Muhameda a.s., Sarajevo; El-Kalem, 2004., str.260-261.
3 Tefsir Ibn Kesir, Skračeno izdanje, Muhammed Nesib er-Rifa’i, Sarajevo, 2002/1424 h.g.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …